aktuality

Spoločná tlačová konferencia LESY SR, š.p. a Zväzu spracovateľov dreva SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na pozvanie Ing. Mariana Staníka, generálneho riaditeľa LESY SR, š.p. sa Ing. Igor Patráš, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) zúčastnil 31. 1. 2018 na historicky druhej spoločnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici. Jej témou, o.i., boli aj otázky, ktoré sa týkali súčasného stavu komunikácie a uzatvárania zmlúv so spracovateľmi dreva. Štátny podnik LESY SR uzatvoril na prelome rokov zmluvy s centrálnymi odberateľmi dreva v súlade so schválenou obchodnou politikou.

Aby v budúcnosti nevznikali tzv. nevypovedateľné zmluvy, povinnou súčasťou týchto zmlúv je príslušná výpovedná lehota, pričom vypovedať ich je možné aj bez udania dôvodu. V záujme zachovania transparentnosti a zníženia možností na špekulácie pokračuje audit na úrovni odštepných závodov. Cieľom auditu je identifikovať spracovateľov dreva a tým v rámci podpory domácich spracovateľov umožniť uzatvoriť zmluvy na odber dreva. Tým sa zvýši možnosť vylúčenia priekupníkov s drevom z portfólia zmluvných partnerov štátneho podniku.

ZSD SR vníma novú obchodnú politiku LESY SR, š.p. ako pozitívny signál snahy o vytvorenie transparentného trhu s drevom, o čo sa členské spoločnosti dlhodobo snažia. Zároveň považuje súčasný stav za obdobie nastavovania fungovania správnych princípov a bude vnímavo a pozorne sledovať, či LESY SR, š.p. dodržiavajú sľúbené princípy a pravidlá. Na nich sa spracovatelia Drevárskej sekcie ZSD SR a predstavitelia LESY SR, š.p. dohodli tesne pred Vianocami 21. 12. 2017. Na druhej strane ZSD SR zásadne nesúhlasí s tou možnosťou, ktorú v obchodnej politike pre svojich partnerov zakotvili LESY SR, š.p., podľa ktorej prijímatelia štátnej pomoci majú možnosť požiadať ešte aj o navýšenia objemu zazmluvneného dreva až do výšky 80 % svojej potreby. ZSD SR už princípy štátnej pomoci vníma ako deformáciu krehkej stability trhu a fungovania drevospracujúcich firiem na území celého Slovenska, pretože sa umelým zásahom cez dotácie zvýhodňujú niektoré vybrané subjekty. Ďalšie zvýhodnenie vo forme zvýšených dodávok nedostatkového dreva je preto ešte väčším prehĺbením diskriminácie iných spracovateľských kapacít.

Jednoznačne pozitívnym nástrojom, na ktorom sa ZSD SR a vedenie LESY SR, š.p. dohodli, sú pravidelné pracovné konzultácie na mesačnej, resp. kvartálnej báze, na ktorých budú vyhodnocovať fungovanie transparentnosti a konzultovať ďalšie opatrenia na rozvoj lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku. S tým súvisí aj spoločný postup pri presadzovaní princípov trvalého a obnoviteľného hospodárenia v lesoch na Slovensku, ktoré sú často predmetom dezinformačných kampaní a špekulácií predovšetkým smerom k laickej verejnosti.

Zdroj: TS ZSD SR

Účastníci spoločnej tlačovej konferencie: zľava Marián Nosáľ vedúci odboru komunikácie LESY SR š.p. Marian Staník generálny riaditeľ LESY SR š.p. Igor Patráš prezident ZSD SR a Tomáš Klouček obchodný riaditeľ LESY SR š.p. Foto archív LESY SR š.p
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina