drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kalamitní stav v českých lesích se i letos, již třetím rokem po sobě, promítá do vysokého podílu nahodilé těžby, která uvolňuje na trh nebývalé množství méně kvalitního dříví především z oblasti střední a severní Moravy. A to na úkor čerstvého dříví, zejména pak pro některé zpracovatele nezbytných kulatinových sortimentů, kdy poptávka po nich v případě nejžádanější smrkové hmoty vedla v letošním I. pololetí ve všech sledovaných třídách včetně III D k celkovému plošnému zvýšení ceny v řádech desetikorun až stokorun. Nemalé zdražení (od 50 do 170 Kč/m3) se ze stejného důvodu dotklo také jakostnějších sortimentů borovice a hlavně pak modřínu, u něhož nedostatek čerstvé hmoty s výjimkou třídy III D zvedl ceny o 120 a 210 Kč/m3. Přemnožení různého podkorního hmyzu ve spojení s dřevokaznými houbami vedlo oproti loňsku naopak k výraznějšímu zlevnění dubové hmoty ve třídě II a III D o 290 a 190 Kč/m3.

Důsledky pokračující kůrovcové kalamity v podobě nedostatku čerstvé dřevní hmoty vedoucí v letošním I. pololetí k výše naznačenému zdražení takřka všech jehličnatých sortimentů a jejich možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmětem našeho dalšího pravidelném průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců květen a červen 2017, kdy jsme kontaktovali bezmála stovku respondentů s různým zaměřením (těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé ČR.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2 , které po dobně jako v průzkumu za II. pololetí 2016 (viz DM 12/2017) doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od roku 2011, kdy jsme se začali tímto tématem na stránkách DM pravidelně zabývat. V případě tabulek hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny, za kterou se sledovaný sortiment prodával v průběhu I. pololetí 2017. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd. V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové hmoty III D např. i to, jdeli o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce. U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách modřín a dub dnes mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů. Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly mezi cenami sledovaných sortimentů v I. pololetí 2017 ve srovnání s cenami ve II. pololetí 2016, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá zlevnění daného sortimentu a u kulatiny se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni II. pololetí 2016. Od letošního roku nově zařazené grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých téměř 7 let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále se zvyšujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu řady větrných kalamit či v případě modřínu jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V posledních třech letech, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa, kdy stromy vlivem sucha ztrácí schopnost růst a vytvářet ochranné látky, provázeným kalamitním přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu, roční období v němž je řezivo prodáváno a v případě sušené ho také jeho počáteční vlhkost a aktuální ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sledovaném I. pololetí 2017, tak na trhu nejžádanější SM/JD oproti loňsku ve všech sledovaných třídách podražila. Nejvíce tzv. loupačka neboli nejjakostnější třída II, kde cena m3 stoupla o 150 Kč a o něco méně (o 100 respektive 140 Kč/m3) podražily třídy III A, III B a III C. O rovnou padesátikorunu pak cena navzdory obrovskému přetlaku na trhu, především v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském, stoupla také u kvalitativně nejhorší třídy III D. Podle některých respondentů z této oblasti je to způsobeno přetrvávající vysokou poptávkou po této hmotě hlavně v Rumunsku, kam je podobně jako koncem loňského roku stále odvážena po celých vlakových soupravách spolu s přebytky kulatiny ostatních tříd, která je mimo zájmu domácích zpracovatelů či pilařských provozů v příhraničních oblastech Rakouska a Německa. Takovéto poptávky pochopitelně využívají někteří dodavatelé z regionu severní Moravy, kterým se i za této situace stále daří kulatinu ve třídě III D prodávat za ceny pohybující se i nad 1700 Kč/m3. Druhá z jehličnatých dřevin BO rovněž podražila ve třídě II (o 170 Kč/m3) a o 50 Kč/m3 také ve třídě III A, III B. Třída III C jako jedna z celkových dvou jehličnatých sortimentů zlevnila, byť o pouhých 10 Kč/m3 a kvalitativně nejhorší pilařsky zpracovávaná borová hmota III D se udržela na stejné ceně jako v loňském II. pololetí. Zdražení v řádech stokorun se tentokrát, na rozdíl od loňského zlevnění, nevyhnulo ani MD, nejvíce pak v jakostních třídách II a III C, jejichž cena stoupla o 210 Kč/m3 a dále ve třídě III A, III B o 120 Kč/m3. Ve třídě III D, jak už bylo naznačeno výše, se cena m3 naopak o 20 Kč snížila. Příčinou většinového zdražení MD kulatiny je podle několika respondentů opět malá nabídka čerstvé hmoty, způsobená upřednostňovanou těžbou kalamitního dříví v odumírajících MD porostech zejména v jižních a středních Čechách a jihozápadní Moravě (vlivem lýkožrouta a posléze tesaříka modřínového). Podkorní hmyz, tentokrát bělokaz dubový nebo krasci rodu Agrilus a s ním spojená zvýšená těžba v jimi napadených listnatých porostech mají naopak určitý podíl na výraznějším zlevnění DB kulatiny ve třídách II a III D (o 290 respektive 190 Kč/m3) a dále pak na mírnějším zlevnění DB kulatiny ve třídě III C (o 70 Kč/m3) a také BK kulatiny ve tří dách II a III C (o 20 respektive 10 Kč/m3). DB a BK hmota III A, III B naproti tomu o 60 Kč/m3 podražily, stejně jako III. D třída BK, kde šla cena m3 nahoru o 10 Kč.

Řezivo

Zdražení většiny jehličnatých kulatinových sortimentů a výraznější zlevnění DB loupačky a dřevní hmoty v kvalitě III D se pak v I. pololetí 2017 promítlo do cen truhlářského řeziva, u nesušeného jeho většinovým a v některých případech až překvapivě vysokým zlevněním a u sušeného naopak větším či menším zdražením. Z nesušeného truhlářského materiálu zlevnila SM/JD, BO, DB a BK prkna (o 100, 200, 1430 a 650 Kč/m3) a z fošen BO (o 410 Kč/m3), BK (o 260 Kč/m3) a v neposlední řadě DB, kde průměrná cena za m3 klesla o rekordních 2030 Kč. SM/JD a MD fošny a s nimi i MD prkna naproti tomu podražily o 80, 590 a 230 Kč/m3. U sušených materiálů se zdražení dotklo SM/JD, MD, DB a BK prken (o 30, 140, 660 a 130 Kč/m3) a také MD a DB fošen (o 540 a 60 Kč/m3), zatímco např. SM/JD fošny naproti tomu zlevnily o 80 Kč/m3, BO prkna a fošny o 160 a 20 Kč/m3 a BK fošny o 70 Kč/m3. Ze stavebních sortimentů zlevnily pouze nesušené BO fošny (o 110 Kč/m3). Ceny ostatních sortimentů šly nahoru, v případě nesušených pak nejvíce u MD fošen (o 180 Kč/m3), SM/JD exportních fošen a hranolů (o 150 a 110 Kč/m3) a také u bočních SM/JD a DB prken (o 120 a 100 Kč/m3) a ze sušených pak u SM/JD a BO prken a fošen (o 210 a 260 Kč/m3). U zbylých sortimentů řeziva cena m3 stoupla pouze v řádech desetikorun v rozmezí 20–70 Kč.

Uložiť

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina