archív aktualít rok 2012

Důležitá změna u daně z nemovitostí

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ceska_danova_spravaOd 1.1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o dani z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která se může výrazně dotknout některých podnikatelských subjektů.  

Zásadní změnou této novely je zdanění pozemků zpevněných ploch používaných k podnikání (nebo v souvislosti s ním) speciální sazbou daně z pozemků 1 Kč/m2 (v případě použití k zemědělskému podnikání) respektive 5 Kč/m2 v případě nezemědělského podnikání.

Co je nebo není zpevněná plocha?
Zpevněnou plochou se rozumí pozemky evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn tzv. plošnou stavbou, tedy stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce (např. vyasfaltované firemní parkoviště). Za stavbu se považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Vzhledem k tomu, že stavba musí při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů (především mechanická odolnost a stabilita viz. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) po celou dobu své životnosti vyhovovat základním požadavkům na stavby, nepovažuje se za zpevněnou plochu pozemku ve smyslu zákona o dani z nemovitostí plocha zpevněná snadno rozebíratelným povrchem bez nutnosti použití speciálních technologií (např. dlažba nebo panely uložené bez podloží nebo podloží z písku), či zpevnění povrchu pozemku pouhým rozprostřením materiálu (škváry, drtě) na povrchu včetně jeho případného zhutnění.

Co můžeme od novely zákona očekávat?
U tzv. plošných staveb, které jsou součástí pozemku (např. vyasfaltovaná nádvoří), novela zásadním způsobem zvyšuje daňovou povinnost. V případě zastavěných ploch a nádvoří se standardní sazba daně zvyšuje z 0,2 Kč/m2 na 1 Kč/m2 respektive 5 Kč/m2, což u některých z nás může znamenat zvýšení téměř o 5 tis. Kč za každých 1000 m2 výměry. U plošných staveb, které nejsou součástí pozemku a před novelou byly zdaňovány sazbou 2 Kč/m2 pro stavby používané k zemědělskému podnikání respektive 10 Kč/m2 pro stavby používané k jiné podnikatelské činnosti, může být tato sazba snížena až na polovinu.
Kromě toho je třeba mít na pamětí, že tzv. koeficient podle velikosti obce s hodnotou 3,5 (pro obce nad 50 tis. obyvatel) se nyní vztahuje také na všechna statutární města.

Jaké povinnosti musíme splnit?
Vzhledem k tomu, že vymezení zpevněné plochy pozemku jako předmětu daně z pozemků je změnou rozhodnou pro stanovení daně, je poplatník daně z nemovitostí podle sdělení České daňové správy povinen na zdaňovací období roku 2012 podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání v němž tuto novou skutečnost zohlední, a to do 31. ledna 2012.

Podrobnější informace o změně zdanění pozemků zpevněných ploch používaných k podnikání lze najít na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14391.html

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina