dřevoservis

Realpolitika aj pre lesníkov a drevárov

Drevoservis Realpolitika
Drevené prvky v budovách majú schopnosť viazať vo svojej štruktúre CO2, čím pôsobia ako prirodzený regulátor koncentrácie tohto skleníkového plynu. Ilustračné foto: archív DM
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Akosi prirodzene bežný človek očakáva, že odbornosť je kvalifikačným predpokladom pre všetky odborné a špecifické oblasti života, ergo – aj pre politiku. Kde odbornosť chýba, alebo nie je z rôznych dôvodov (ktoré nie sú predmetom skúmania tohto zamyslenia) nie je k dispozícii, generácie našich predkov si pomohli tzv. „zdravým rozumom“. Dnes sa aj tento javí byť nedostatkovým tovarom. Aj na stránkach nášho (výsostne odborného) časopisu sme sa už niekoľkokrát venovali téme, ktorú nemôžeme obísť, pretože bytostne ovplyvňuje kvalitu prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom sa snažíme vďaka podnikaniu, čo najefektívnejšie narábať s najcennejším zdrojom, ktorý máme k dispozícii.

Áno, reč je o dreve a jeho efektívnom využití, ale aj disponibilite a ochrane. Zdá sa, že v Európe a predovšetkým v Európskej únii sme „pápežskejší, než pápež“ – ako sa s obľubou prirovnávajú prvky hospodárenie podľa „zdravého rozumu“ k opatreniam na ochranu a zabezpečenie trvalej udržateľnosti a dostupnosti drevnej hmoty.

Hospodáriť, alebo iba chrániť?

Obidva (proti)póly a spôsoby myslenia majú svoje rácio, akurát – síce na jednej lodi – no ovládanie jej kormidla opačným smerom.

Na druhej strane: Nikto nespochybňuje zmenu klímy a jej následky. Nikto nespochybňuje problémy, ktoré nám prináša zvyšujúca sa priemerná teplota, sucho a ohrozenie zdrojov pitnej vody. Nikto nespochybňuje dôvodnosť opatrení na ochranu a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Otázkou zostáva: do akej miery a akým spôsobom?

Zatiaľ to vyzeralo, že sme v tom v každej krajine sami, no práve spájanie sa a odbúravanie hraníc – aj ekonomických – spôsobilo, že sa aj problémy a ich pseudoriešenia globalizujú. A aj tendencia vzájomného nepočúvania sa lesníkov a drevárov na jednej strane a ochranárov na druhej je v celej EÚ viac alebo menej identická. Ale – aj tu sa (zrejme) hľadajú prieniky a možnosti spolupráce. Pretože na spoluprácu sme (síce bez súdu, ale predsa) odsúdení. Na doživotie. A preto aj Dřevařský magazín prispieva do diskusie o tom, že ani na Slovensku (a zrejme aj v celej EÚ) to bez dreva nepôjde tým, že prináša informáciu o formujúcej sa platforme WoodPop, ktorú zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva, lesov, regiónov a vodného hospodárstva Rakúska a Ministerstvo životného prostredia, program podpory dreva Fínska. (žeby inšpirácia aj pre strednú Európu, resp. priamo pre Slovenskú republiku?) Prvým výsledkom práce tejto platformy je aj list, ktorý adresujú stredoeurópske zamestnávateľské a záujmové zväzy a združenie subjektov drevárskeho priemyslu európskym inštitúciám. Prinášame jeho slovenský preklad:

Záujmové skupiny drevárskeho priemyslu v strednej a východnej Európe požadujú ochranu klímy, zachovanie zamestnanosti a vytváranie hodnôt prostredníctvom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a využívania dreva.

Naše pozície:

  • jasný záväzok od Európskej únie a vlád všetkých európskych krajín k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov a väčšiemu využívaniu dreva
  • komplexné hodnotenie vplyvu politiky EÚ a jej interakcií pre lesy a hodnotový reťazec v lesnícko-drevárskom sektore
  • efektívne rámcové podmienky pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov pri využívaní dreva

Úvod

Dôsledky pandémie COVID a vojny na Ukrajine si vyžadujú realpolitiku a zameranie sa na to, čo je možné, sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Okrem toho zvládnutie klimatickej krízy bude aj v nasledujúcich desaťročiach obrovskou výzvou. Je nevyhnutné znížiť závislosť od fosílnych palív a nahradiť ju z veľkej časti udržateľným biogénnym uhlíkom. Cieľom EÚ je znížiť čisté emisie skleníkových plynov na nulu do roku 2050. No bez fungujúcej ekonomiky nebude transformácia spoločnosti smerom k väčšej udržateľnosti finančne životaschopná a nebude podporovaná obyvateľstvom.

Obávame sa, že legislatívny rámec EÚ povedie k neudržateľnému a nerozumnému obmedzeniu využívania udržateľného a obnoviteľného zdroja dreva.

Odolný hospodársky sektor

Drevo z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je základom nášho priemyslu. Drevársky priemysel zamestnával v roku 2020 v celej EÚ 3,1 milióna ľudí alebo 10,5 % z celkovej výroby. V tom istom roku bola hrubá pridaná hodnota (HPH) drevárskych odvetví v EÚ 136 miliárd EUR alebo 7,2 % z celkového výrobného priemyslu. Hodnotový reťazec pre lesníctvo a drevo je prevažne nezávislý od tretích krajín a odolný voči krízam. Vzhľadom na klimatické zmeny a ekonomické neistoty je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým praktizovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a posilniť využívanie dreva.

Expanzia drevostavieb v stavebnom sektore a široké využitie tohto materiálu ponúka alternatívy k fosílnym surovinám, ako aj materiálom a produktom náročným na CO2. Navyše, každý vyťažený strom je na 100 percent využitý a spracovaný na hodnotné produkty. Drevo je opätovne použiteľné a ako druhotná surovina je dôležitým stavebným kameňom udržateľného a ekologického obehového hospodárstva. Využívanie dreva a následná obnova lesa sa považuje za kľúčové stavebné kamene pri transformácii spoločnosti smerom k udržateľnosti a boju proti klimatickej zmene.

Lesy a klíma

Európske lesy majú obrovské obnoviteľné zásoby. Zalesnená plocha v Európe sa zväčšila o 14 miliónov hektárov, pričom zásoby dreva sa od roku 1990 zvýšili o 8,3 miliardy m3. Odhaduje sa, že ťažobný priemysel v roku 2020 odstránil celkovo 65 % čistého ročného prírastku dreva v lesoch EÚ. Väčšina parametrov dôležitých pre biologickú diverzitu sa v lese zlepšila. Zavedenie rozsiahlych území pod prísnu právnu ochranu a zákaz využívania lesov nevedie k dekarbonizácii. To sa dá dosiahnuť len prostredníctvom trvalo udržateľného lesného hospodárstva, ktorého cieľom je udržať lesy vitálne a na vysokej úrovni.

Emisiám CO2 možno predchádzať využívaním dreva, ktoré rastie v našich lesoch. Lesy sa musia systematicky obhospodarovať, aby zostali „klimatické“ s novými druhmi stromov a aby sa bojovalo proti škodcom. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov zabezpečuje, že sa nevyťaží viac dreva, ako vyrastie, a to vytvára základ pre zvýšené využívanie dreva a pestovanie európskych lesov. Z hľadiska viacnásobného a opätovného využitia dreva s optimálnou pridanou hodnotou je možné okrem materiálového využitia v produktoch z dreva s dlhou životnosťou prispieť aj k zásobovaniu energiou z biomasy. Oba varianty využitia dreva prispievajú k ochrane klímy a energetickej suverenite.

Na udržanie biohospodárstva sa musí zabezpečiť nepretržité využívanie dreva z lesov, pretože využívanie dreva a aktívne lesné hospodárstvo sú najsilnejšou pákou na boj proti zmene klímy.

Spojenie ochrany klímy a hospodárstva s vhodným legislatívnym rámcom

Politika EÚ sa musí zamyslieť nad hodnotou nezávislého hospodárstva a výroby v Európe a prevziať zodpovednosť za pracovné miesta. EÚ by sa tak stala vzorom, pokiaľ ide o motiváciu k trvalej udržateľnosti na celom svete a stanovenie noriem pre ochranu klímy a účinnosť. Nemožnosť využívať vlastné obnoviteľné zdroje je v súčasnej situácii nesprávna cesta.

Od EÚ a vlád všetkých európskych krajín požadujeme jasný záväzok k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov a väčšiemu využívaniu dreva. To si vyžaduje prispôsobenie európskej zelenej dohody novej realite v Európe.

V súčasných politikách EÚ, najmä v politikách Komisie, možno pozorovať konkurenčné ciele. Na jednej strane predseda Komisie podporuje stavby z dreva a existujú povzbudivé signály týkajúce sa používania dreva. V dôsledku niekoľkých iniciatív sa však očakáva, že les bude ukladať CO2 a takmer znemožní ťažbu dreva. Z nášho pohľadu sú rozdielne ciele EÚ kľúčové a škodlivé pre spojenie ochrany klímy a hospodárstva.

Požadujeme komplexné posúdenie vplyvu politiky EÚ a jej interakcií pre lesy a hodnotový reťazec pre lesníctvo a drevo. To konkrétne zahŕňa:

  • Nariadenie o využívaní pôdy, zmene využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF)
  • Stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva
  • Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity
  • Smernica o obnoviteľnej energii (RED II + RED III)
  • Nariadenie o produktoch bez odlesňovania
  • Nariadenie o obnove prírody

Kombinácia týchto projektov podľa nášho názoru vedie k neudržateľnému a nerozumnému obmedzeniu využívania obnoviteľného a trvalo udržateľného zdroja dreva.

Nakoniec žiadame o riadnu účasť lesníckeho priemyslu na správe zainteresovaných strán a dialógu o stratégii EÚ v oblasti lesného hospodárstva. Schopnosť nášho ekonomického systému rásť udržateľným spôsobom môže enormne ťažiť zo skúseností a znalostí lesníckeho priemyslu. Okrem toho, aby sme pomohli tam, kde to má zmysel pri rozvoji lesov odolných voči zmene klímy a využívaní dreva na energeticky účinné budovy a produkty, ktoré zvyšujú možnosť vyhnúť sa CO2, tieto znalosti sú potrebné na rozptýlenie neúplných perspektív a neprimeraných reprezentácií.

Záver

„Klimaticky zdravé“ lesy, ktorých drevný porast sa využíva, sú ideálne na ochranu klímy, zamestnanosť a tvorbu hodnôt. Zvýšené využívanie dreva z európskych lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom zvyšuje príspevok Európy k riešeniu klimatických zmien a zabezpečuje nezávislý hodnotový reťazec drevárskeho priemyslu v Európe. Združenia drevárskeho priemyslu v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Poľsku, Slovensku, Slovinsku a Maďarsku apelujú na inštitúcie EÚ a členské štáty, aby zefektívnili rámcové podmienky pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo pri využívaní dreva.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština