dřevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Drevoservis
Ve druhé polovině loňského roku jehličnatá kulatina s výjimkou modřínové začala postupně zlevňovat. Foto: Ing. František Novák
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Od začátku loňského roku ceny jehličnaté i listnaté kulatiny prudce rostly a až do pololetí se udržely na velmi vysokých hodnotách (viz eDM 7-8/2022). Ve druhé polovině roku pak jehličnatá kulatina s výjimkou modřínové začala postupně zlevňovat a ve IV. čtvrtletí např. u nejžádanější smrkové se její průměrná cena na kubíku snížila u pilařské třídy III A/B o 350 Kč, u třídy III C o 380 Kč a u třídy III D o 250 Kč. Naopak modřínová kulatina a také oba listnaté sortimenty (dub a buk) opět podražily, většinou v řádech stokorun, přičemž např. u buku v pilařských třídách III A/B – III C nákupní ceny u některých zpracovatelů činily 3600, 3500 a 3000 Kč/m3.

Ceny řeziva ve druhém pololetí u jehličnatých sortimentů průběžně klesaly, u stavebních (nesušených i sušených) podle pilařů vlivem špatného odbytu. Listnaté řezivo podobně jako v I. pololetí znovu ve většině razantně podražilo, zejména pak nesušené i sušené dubové fošny, kde cena stoupla v řádech tisícikorun.

V úvodu zmíněné hodnoty týkající se zlevnění smrkové a borové kulatiny a jeho možné pro pilaře negativní dopady na ceny řeziva (pro jeho následné zpracovatele naopak pozitivní) byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců listopad a prosinec (november a december) oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (vlastníci lesů, těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumech v předchozích 8 letech doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od II. pololetí roku 2015.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával v prvním pololetí letošního roku, respektive v jeho posledních dvou měsících. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty z lokalit s ještě úplně nezvládnutou kůrovcovou kalamitou např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce.

U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a také v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů ve II. pololetí 2022 ve srovnání s cenami v I. pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu a u kulatiny se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni I. pololetí 2022.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých osmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR nebo dnes už opět rostoucím vlastním prodejem ze strany LČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále poměrně vysokého exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku.

Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V minulých letech, s výjimkou roků 2020 a 2021, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Od počátku roku 2021 pak také značnou poptávkou po dřevní surovině např. v Číně, USA a dalších zemích.

Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a v roce 2021, hlavně pak v jeho první polovině, obrovský hlad po řezivu nejen na zahraničních trzích, ale i v tuzemsku, zejména pak ze strany výrobců dřevostaveb. V roce 2022 také dodnes přetrvávající válečný konflikt mezi agresorským Ruskem a napadenou Ukrajinou. V případě sušeného řeziva pak také jeho počáteční vlhkost a s válkou na Ukrajině související aktuální rekordně vysoké ceny energií.

Kulatina

Pokud jde o ceny kulatiny v posledním sledovaném období z konce II. pololetí 2022, tak v u rovné poloviny jehličnaté šly ceny oproti prvnímu pololetí loňského roku tentokrát dolů v řádech desetikorun až čtyř stokorun. Toto zlevnění se týkalo především mezi pilaři nejžádanější SM, kde ceny kubíku v jakostních třídách III A/B, III C a III D sice klesly o 350, 380 a 250 Kč, ale i tak stále zůstaly vysoko nad hodnotami z let 2015–2017. Mírněji, o 120 korun, se pak snížila i cena kubíku loupačky neboli kvalitativně nejlepší jakostní třídy II.

Druhá jehličnatá stavební dřevina – BO zlevnila pouze v pilařských třídách III A/B (o 60 Kč/m3) a III C (o 30 Kč/m3), zatímco v kvalitě III D se její cena oproti I. pololetí nezměnila. BO loupačka (jakostní třída II) naproti tomu mírně podražila (o 40 Kč/m3).

Další, ale oproti I. pololetí 2022 mírnější zdražení se kvůli přetrvávajícímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu v některých lokalitách, dotklo i MD kulatiny. A to jak v kvalitativní třídě II, která na kubíku podražila o 230 Kč, tak i ve všech pilařských třídách, kde u kulatiny III A/B cena stoupla o 110 Kč/m3, u III C o 50 Kč/m3 a u III D o 110 Kč/m3. To v případě některých respondentů svědčí, stejně jako u borovice, o menším a u některých sortimentů větším nárůstu nákupních cen nad hodnotami před kůrovcovou kalamitou.

V podstatě to samé pak platí také u listnatých kulatinových sortimentů, z nichž na rozdíl od loňského I. pololetí všeobecně podražily jak bukové, tak s výjimkou kvality III C, kde cena zůstala stejná, i dubové. Ta nejvíce podražila v kvalitativní třídě II (o 710 Kč/m3) a mírněji pak ve třídě III A/B (o 280 Kč/m3) a ve III C (o 410 Kč/m3), jejichž průměrné ceny tak dosáhly zatím historicky nejvyšší hodnoty.

Ve výrazně vyšších částkách pak ceny kubíku stouply také u všech bukových kulatinových sortimentů, ve třídě II o 570 Kč, v III A/B o 890 Kč, v III C o 850 Kč a v III D dokonce o 1050 Kč.

Řezivo

Zlevnění výše zmíněné poloviny jehličnatých kulatinových sortimentů, a naopak další zdražení modřínové a listnaté kulatiny, se koncem II. pololetí 2022, podobně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného, které navzdory dražší kulatině v některých případech zlevnilo až v řádech tisícikorun, tak i sušeného, kde zejména pak v sortimentech truhlářská prkna a fošny ceny opět vyhouply o další tisícikoruny výše.

Z nesušených truhlářských prken nejvíce zlevnila BO (o 1420 Kč/m3), následovaná SM (o 940 Kč/m3), MD (o 180 Kč/m3) a DB (o 130 Kč/m3), a z fošen SM (o 950 Kč/m3), BO (o 820 Kč/m3) a MD (o 110 Kč/m3). Mezi naopak zdražené sortimenty patřily zejména DB a BK fošny, kde se cena kubíku zvedla o 2240 respektive 1660 Kč a BK (o 230 Kč/m3).

U sušených truhlářských materiálů pak na kubíku nejvíce podražila z prken DB (o 890 Kč), BO (o 870 Kč), a o něco mírněji MD (o 320 Kč), SM (o 100 Kč) a BK (o 30 Kč). Z fošen pak nejvíce podražily opět DB, kde cena kubíku stoupla o dalších 2600 Kč, následované fošnami BO (o 560 Kč), BK (o 360 Kč) a MD (o 310 Kč). Jedinými o 120 Kč zlevněnými fošnami byly SM.

Ze stavebních sortimentů v neprospěch tuzemských pilařů výrazně zlevnily a dostaly se až k hranici rentability především nesušené SM a MD fošny (o 1250 a 780 Kč/m3), z exportních fošen pak opět SM, MD a BO (o 1760, 260 a 140 Kč/m3), s nimi pak také MD, SM a BO hranoly (o 1550, 1400 a 400 Kč/m3) a v neposlední řadě také veškeré jehličnaté boční řezivo – SM o 890 Kč/m3, BO o 540 Kč/m3 a MD o 860 Kč/m3. Listnaté boční řezivo tentokrát znovu podražilo – DB o dalších 1650 Kč/m3 a BK o 1410 Kč/m3. S ním o 350 Kč na kubík podražily také BO stavební středové fošny.

Ze sušených stavebních prken a fošen naopak nejvíce zlevnily SM (o 1660 Kč/m3) těsně následované BO (o 1650 Kč/m3) a MD (o 910 Kč/m3).

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština