dřevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Cenový vývoj kulatiny a řeziva
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Rozvoj kůrovcové kalamity se v roce 2019 i přes veškeré snahy většiny vlastníků lesů i opatření ústředního orgánu státní správy lesů nepodařilo zpomalit. Podle lesních odborníků je tedy opodstatněné předpokládat, že objem kůrovcem napadených stromů za loňský rok překoná původní prognózu 30 mil. m3. A to i proto, že aktuálně jsou nejvíce postižené kraje s nejvyšší zásobou jehličnatého dříví na hektar, kde kvůli přetrvávajícímu nedostatku dešťových srážek docházelo a patrně ještě bude docházet k rychlému šíření napadení. V důsledku přetrvávajícího přebytku dříví na trhu došlo i ve II. pololetí 2019 k dalšímu dramatickému poklesu cen kulatiny u takřka všech hlavních sortimentů nejen v jehličnatých, ale i listnatých dřevinách. U jehličnatých pak zejména u smrku a borovice, které např. v kalamitou nejvíce zasaženém kraji Vysočina či v některých oblastech Jihočeského kraje byly ve třídě III A / III B k mání i za 900 respektive 1000 Kč/m3, ve třídě III C za 600 respektive 700 Kč/m3 a ve třídě III D už za pouhých 400 respektive 500 Kč/m3, což už je zhruba tolik, za což bylo před pár lety na trhu prodáváno palivové dříví.

Důsledky již pět let trvávajícího působení kůrovcové kalamity, vedoucí v loňském II. pololetí k výše naznačenému razantnímu zlevnění nejen všech jehličnatých, ale až na dvě výjimky i všech listnatých kulatinových sortimentů, a jejich možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách SM/JD, BO, MD, DB a BK. Provedli jsme jej na přelomu měsíců listopad a prosinec oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumu za loňské I. pololetí (viz ZDE) doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od roku 2012.

V případě tabulek hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny, za kterou se sledovaný sortiment prodával v průběhu II. pololetí 2019. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu, a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušť­kových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce. U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD a DB a dnes i v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly mezi cenami sledovaných sortimentů v II. pololetí 2019 ve srovnání s cenami v I. pololetí 2019, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu a u kulatiny nebo řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni I. pololetí 2019.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých více jak sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále se zvyšujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V posledních pěti letech, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno a v případě sušeného také jeho počáteční vlhkost a aktuální a stále se zvyšující ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sledovaném II. pololetí 2019, tak v případě jehličnaté šly ceny oproti prvnímu pololetí dolů, stejně jako v roce 2018, u všech dřevin a v nich sledovaných sortimentech, a navíc opět v řádech stokorun. Mezi pilaři nejžádanější SM nejvíce zlevnila (o 240 Kč/m3) v kvalitativně nejlepší jakostní třídě II, o něco mírněji pak (o 160 Kč/m3) ve sdružené třídě III A, III B a ve třídě III C o 140 Kč/m3. Další zlevnění, tentokrát však až o rovných 120 Kč/m3, jsme zaznamenali také u kvalitativně nejhorší třídy III D, která se však vzhledem k obrovskému přetlaku na trhu dala nakoupit u některých dodavatelů v krajích Jihočeském a Vysočina i v cenách od 400 Kč/m3 výše. Druhá jehličnatá dřevina – BO rovněž zlevnila, a to o rovnou stokorunu za kubík u tzv. loupačky (třída II) a rovněž v pilařsky zpracovávaných třídách III A, III B a III D. O 80 Kč/m3 pak šla cena dolů ve třídě III C.

Další zlevnění v řádech stokorun se i tentokrát, a to navzdory rostoucímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu, nevyhnulo ani MD. A to opět nejen u loupačky, jejíž cena klesla o dalších 170 Kč/m3, ale zejména ve sdružené jakostní třídě III A, III B (o 210 Kč/m3) a ve třídě III D (o 200 Kč/m3). Nejméně (o pouhých 30 Kč/m3) zlevnila MD kulatina ve třídě III C. Příčinou tohoto dalšího a ve srovnání s I. pololetím překvapivého celoplošného zlevnění MD je podle několika respondentů značné množství v lesích napadeného dřeva (lýkožroutem a posléze tesaříkem modřínovým), které se vlastníci nebo těžební firmy snažily přednostně dostat ven z lesa na úkor výrazně omezených či někde úplně zastavených úmyslných těžeb.

Ze stejného důvodu neboli kvůli upřednostněným nahodilým těžbám více či méně zlevnila také většina DB a BK kulatinových sortimentů. U DB především ve třídě II, kde se cena snížila o výrazných 540 Kč/m3 a o něco mírněji (o 120 respektive 200 Kč/m3) ve třídách III A, III B a III D. Ve třídě III C naopak kubík DB dřevní hmoty o 140 Kč podražil a stejně tak i kubík BK loupačky. Ve zbylých třídách BK kulatiny pak ceny v řádech desetikorun až stokorun klesly, v III A, III B o 30 Kč/m3, v III C o 60 Kč/m3 a v III D o 120 Kč/m3.

Řezivo

Celoplošné zlevnění téměř všech jehličnatých a listnatých kulatinových sortimentů ve sledovaných dřevinách se ve II. pololetí 2019, podobně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného jeho paradoxně nadpolovičním a u některých druhů výraznějším zdražením, tak i sušeného, které opět rovněž v bezmála všech sortimentech podražilo, byť tentokrát jen v řádech desetikorun až stokorun.

Z nesušených truhlářských prken podražila SM (o 580 Kč/m3), BO (o 500 Kč/m3), DB (o 1130 Kč/m3) a BK (o 650 Kč/m3) a z fošen SM (o 410 Kč/m3), BO (o 890 Kč/m3), MD (o 610 Kč/m3) a v neposlední řadě BK kde průměrná cena za kubík stoupla o rovných 700 Kč a dosáhla tak zatím nejvyšší hodnoty v době trvání našeho průzkumu, stejně jako ceny BK, SM a BO prken či BO a MD fošen. Z prken naopak zlevnila pouze MD (o 140 Kč/m3) a z fošen DB o výrazných 1160 Kč/m3. U sušených truhlářských materiálů kromě MD prken, která na kubíku o 70 Kč zlevnila, došlo ke zdražení všech ostatních prken a fošen, v případě SM o 190 a 90 Kč/m3, BO o 100 a 90 Kč/m3, DB o 350 a 230 Kč/m3, BK o 90 a 270 Kč/m3 a MD fošen o 10 Kč/m3.

Ze stavebních sortimentů k radosti některých tuzemských pilařů podražily nesušené SM, BO a MD exportní fošny (o 310, 350 a 290 Kč/m3), středové MD fošny (o 20 Kč/m3) a BO hranoly (o 10 Kč/m3). U sušeného stavebního sortimentu šla cena kubíku nahoru u BO a MD prken a fošen o 690 a 270 Kč, čímž se staly, podobně jako výše zmíněné truhlářské sortimenty, zatím nejdražšími za posledních 8 let. Ostatní stavební sortimenty zlevnily, a to v případě SM konkrétně středové fošny o 350 Kč/m3, hranoly o 20 Kč/m3, boční prkna o 30 Kč/m3, v případě BO fošny o 280 Kč/m3, boční prkna o 180 Kč/m3 a v neposlední řadě MD hranoly o 230 Kč/m3 a boční prkna o 380 Kč/m3. Z bočního stavebního řeziva zlevnilo ještě DB (o 100 Kč/m3), zatímco ceny BK zůstaly na úrovni I. pololetí 2019.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto, tabulky a grafy: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština