archív aktualít rok 2011

Nové odporúčania pre činnosť ZSD SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo_ZSDSRValné zhromaždenie Zväzu spracovateľov dreva SR 1. decembra 2011 hodnotilo činnosť v uplynulom období. Najskôr informovali predsedovia sekcií o aktuálnom vývoji. Doplňujúcim pohľadom na celkovú činnosť zväzu vytvorili obraz o jeho prínose pre členské firmy. Kontinuálna a cieľavedomá práca na zviditeľnení cieľov ZSD SR v prospech zlepšovania podnikateľského prostredia začína prinášať svoje ovocie.

Štátni predstavitelia registrujú zväz ako predstaviteľa drevospracujúceho priemyslu, ktorý má ambíciu a potenciál stať sa strategickým odvetvím pre rozvoj ekonomiky Slovenska. Ako najzávažnejšie problémy boli definované:
  • nedostatok guľatiny pre piliarske firmy,
  • nevyhnutnosť tesnej spolupráce výrobcov nábytku s predajcami,
  • očakávanie rozvoja realizácie drevostavieb,
  • požiadavky na vzdelávanie odborných pracovníkov.

ZSD SR pokračuje v kampani „Viac dreva do života“, ktorej doterajším nositeľom sú štyri bulletiny. Okrem odborníkov ich má k dispozícii široká laická verejnosť, ktorá sa z nich dozvie ako efektívnejšie využiť drevo vo viacerých oblastiach života.

Valné zhromaždenie zvolilo riadiace orgány pre roky 2012 – 2013. Prezidentom sa stal opäť Ing. Igor Patráš. Funkciu viceprezidentov budú zastávať predsedovia sekcií Ing. Milan Benco, Ing. Kvetoslava Dedinská, Ing. Jozef Plagány a Ing. Igor Kuzma. Vo funkcii generálneho sekretára ZSD SR potvrdili delegáti PhDr. Petra Zemaníka. Členmi predstavenstva je ďalších 8 predstaviteľov sekcií. Zväz má aktuálne 117 členských spoločností.

Zámery formuloval prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš: „Pre nové 2-ročné obdobie potrebujeme jednotný silný zväz, postavený na dobre fungujúcich sekciách. Budeme pokračovať v autonómnosti sekcií pre súčasné posilňovanie celku. Všetci funkcionári musia zvýšiť atraktívnosť členstva pre zabezpečenie rozšírenia členskej základne, vytvárať viac zdrojov pre plnenie cieľov. Samozrejmosťou bude prehlbovanie obchodnej spolupráce medzi sekciami a členskými firmami navzájom.“

VZ_ZSDSR_2011Na záver rokovania prezentoval viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Ing. Jozef Špirko analytický materiál „Čo môžu zamestnávatelia očakávať od roku 2012?“ Na valnom zhromaždení bol prítomný aj generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ing. Igor Olajec a vedúci oddelenia spracovania dreva Ing. Igor Mrva, generálny riaditeľ š.p. Lesy SR Ing. Igor Viszlai, obchodný riaditeľ š.p. Lesy SR Ing. Ľuboš Németh, dekan Drevárskej fakulty TU vo Zvolene prof. Mikuláš Siklienka a generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ing. Milan Lalkovič.

Foto: (zľava) Jozef Špirko, Igor Patráš, Igor Olajec, Igor Viszlai, Ľuboš Németh a Milan Lalkovič

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina