aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2021

 • ČSN EN ISO 11202 (01 1618) • Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí (změna A1)
 • ČSN EN ISO 8297 (01 1668) • Akustika – Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí – Technická metoda (změna Amd.1)
 • ČSN EN 16282-3+A1 (12 7133) • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 3: Větrací stropy – Konstrukce a bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 16282-7+A1 (12 7133) • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru
 • ČSN EN ISO 12215-5 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Návrhové tlaky působící na monotrupy, návrhová napětí, stanovení rozměrů
 • ČSN EN 54-1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod
 • ČSN EN 62841-3-1 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (změna A1)
 • ČSN EN 13647 (49 2138) • Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení geometrických vlastností
 • ČSN EN 17456 (49 2143) • Dřevěné podlahoviny a parkety – Stanovení delaminace vrchní vrstvy vícevrstvých dílců – Zkušební metoda
 • ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) (oprava 1)
 • ČSN EN ISO 276 (67 0511) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Zahuštěný lněný olej – Požadavky a metody zkoušek
  • ČSN EN ISO 2409 (67 3085) • Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška (oprava 1)
 • ČSN EN ISO 28199-1 (67 3131) • Nátěrové hmoty – Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku – Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků
 • ČSN EN 15193-1+A1 (73 0327) • Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část 1: Specifikace, Modul M9
 • ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
 • ČSN EN ISO 10140-2 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
 • ČSN EN ISO 10140-3 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
 • ČSN EN ISO 10140-4 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 4: Měřící postupy a požadavky
 • ČSN EN ISO 10140-5 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
 • ČSN EN 1627 (74 6001) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace
 • ČSN EN 1628 (74 6002) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
 • ČSN EN 1629 (74 6003) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
 • ČSN EN 1630 (74 6004) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání
 • ČSN EN 17508 (74 6708) • Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Názvosloví materiálů na bázi PVC
 • ČSN EN 16758 (74 7211) • Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem – Zkušební metoda a požadavky
 • ČSN EN 14654-4 (75 6902) • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů
 • ČSN EN ISO 12100 (83 3001) • Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika (oprava 2)
 • ČSN EN ISO 17225-2 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné dřevní pelety
 • ČSN EN ISO 23343-1 (83 8203) • Tuhá biopaliva – Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy – Část 1: Pelety

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština