aktuality

Chcete dát zaměstnanci výpověď? Musíte dodržet nové způsoby oznámení

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Výpovědi, mzdové výměry, zápočtové listy a další důležité písemnosti je nutné doručovat způsobem upraveným novelou zákoníku práce (ZP).

Změny reagovaly na praktické problémy při doručování důležitých písemností, kdy např. nebylo zřejmé, zda došlo k úspěšnému doručení. Zejména při uplatnění takzvané fikce doručení.

Obecně doručování písemností popisuje ZP v ustanovení § 334 až 337. Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Podle názoru ministerstva práce a sociálních věcí se mezi tyto písemnosti řadí také potvrzení o zaměstnání, tj. zápočtový list.

Novela v podstatě reagovala na praktické problémy při doručování písemností, kdy zaměstnavatel musel nejprve prokázat, že písemnost nebylo možné doručit zaměstnanci osobně do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv byl zastižen anebo elektronicky, a teprve poté bylo možné doručovat prostřednictvím poštovních služeb.

Aktuálně platí, že písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Není-li možné doručit písemnost na pracovišti, může ji zaměstnavatel doručit

  • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo
  • prostřednictvím datové schránky.

Primárně se tedy doručuje do vlastních rukou na pracovišti a v případě, že to není možné, lze využít dalších možností (bez stanovení pořadí doručování).

Novinkou je možnost doručování datovou schránkou. Zde již není vyžadováno podepsání písemnosti uznávaným elektronickým podpisem a potvrzení převzetí písemnosti zaměstnance zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou elektronickým podpisem. Což je výrazná úleva. Nutný však bude písemný souhlas zaměstnance pro doručení konkrétní písemnosti nebo generální souhlas s doručováním do datové schránky. Je rovněž stanovena fikce doručení písemnosti datovou schránkou v případě, že se zaměstnanec do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemnosti do jeho datové schránky. Tento způsob doručování však všechny problémy nevyřeší, neboť ne všichni zaměstnanci mají datovou schránku.

Další úprava se týká možnosti doručení prostřednictvím poštovních služeb (nemusí se jednat jen o Českou poštu). Nově se nedoručuje na poslední adresu, která je zaměstnavateli známa, ale na adresu, kterou zaměstnanec písemně zaměstnavateli sdělil. Stanovuje se tak určitá míra odpovědnosti zaměstnance v oblasti písemného oznámení aktuální adresy, na níž chce, aby mu bylo zaměstnavatelem v rámci základního pracovněprávního vztahu doručováno. Zaměstnanec sám nahlašuje správné a aktuální údaje k doručování a nese tak parciální odpovědnost v oblasti doručování.

Změnila se i fikce doručení. Pokud nebude zaměstnanec při doručování zastižen a doručovaná písemnost je uložena u provozovatele poštovních služeb (eventuálně u obecního úřadu), bude vyzván k vyzvednutí této písemnosti. Dosud se využívala zákoníkem práce stanovená lhůta pro vyzvednutí 10 pracovních dnů. Nově se tato lhůta shoduje s podmínkami České pošty, tj. uplatní se lhůta 15 kalendářních dnů.

Pokud zaměstnanec odmítne doručovanou písemnost převzít, bude doručovatelem poučen o následcích svého konání. Již není nutné provádět o tomto poučení písemný záznam.

Novela ZP upravila i pravidla doručení zaměstnancem zaměstnavateli. Zavádí se fikce doručení, pokud zaměstnanec není schopen doručit písemnost svému zaměstnavateli, neboť ten se v místě zapsaném ve veřejném rejstříku fyzicky již nenachází. Jestliže zaměstnavatel neposkytne součinnost k převzetí písemnosti nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy pokus o doručení písemnosti zaměstnancem nebyl úspěšný.

Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí (nevyžaduje se písemný souhlas), může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky. Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky (není nutný elektronický podpis).

Zdroj: Podnikatel.cz

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština