aktuality

Nová docentka vo vednom odbore Technológia spracovania dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Cabajova mPôvodné zameranie na piliarske výrobky a drevné kompozity získané vysokoškolským štúdiom Drevárskeho inžinierstva posunula doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. až do odvetvia chemického spracovania dreva.

Po absolvovaní drevárskeho inžinierstva (2002) zostala pôsobiť na Drevárskej fakulte TU Zvolen ako pedagogička, asistentka a odborná asistentka. Externou formou obhájila dizertačnú prácu „Štúdium a zhodnotenie zmien buničinových vlákien pri ich recyklácii“ (2010) na získanie vedeckej hodnosti PhD. Poverili ju vedením Katedry chémie a chemických technológií na Drevárskej fakulte TU Zvolen (2013). Doteraz viedla 8 diplomových a 7 bakalárskych prác, 4 práce ŠVOČ. Nové poznatky prezentovala v 3 vedeckých monografiách a 1 kapitoly vo vedeckej monografii, v množstve publikácií v zahraničnej a domácej odbornej tlači.

Skúsená vedecká a pedagogická pracovníčka je členkou organizačného výboru medzinárodného sympózia „Vybrané procesy pri spracovaní dreva“. Od roku 2009 je predsedníčkou Rady ŠVOČ na Drevárskej fakulte.

Úspešnou obhajobou habilitačnej práce „Degradácia plošných materiálov na báze lignocelulózových polymérov“ jej rektor Technickej univerzity Zvolen prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. udelil vedecko-pedagogický titul docent vo vednom odbore Technológia spracovania dreva.

Habilitačnú prácu koncipovala na 168 stranách. Kompilačná časť je rozdelená do piatich hlavných kapitol. Najdôležitejšia 2. kapitola má 12 podkapitol. Zoznam použitej literatúry obsahuje 151 odkazov, z nich 22 je uvedených ako vlastné práce autorky. V ďalšej časti práce sú poznatky vedecky cenné, lebo objasňujú procesy pri starnutí i recyklácii lignocelulózových materiálov. Umožňujú zdokonaľovať ochranu kultúrneho dedičstva na týchto materiáloch, optimalizovať procesy a technológie recyklácie papiera.

Oponentské posudky vypracovali: prof. Ing. František Potůček, CSc., doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., doc. Ing. Anton Geffert, CSc.

Foto: Rektor TU Zvolen prof. Rudolf Kropil odovzdáva dekrét vedecko-pedagogického titulu doc. Ing. Ivete Čabalovej, PhD

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština