aktuality drevoservis

Zelená správa 2023 – SR

Zelená správa 2023
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zelená správa 2023, ktorá analyzuje situáciu v lesnom hospodárstve, ale týka sa aj drevospracujúceho priemyslu, bilancuje stav lesov Slovenskej republiky za rok 2022. Tentokrát ju zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 14. 12. 2023.

Z úvodu správy vyberáme:

„Stratégia EÚ je pre lesníkov obzvlášť významná, pretože sa zaoberá sociálnymi, hospodárskymi aj environmentálnymi aspektmi, s cieľom zabezpečiť multifunkčnosť lesov EÚ a zdôrazňuje kľúčovú úlohu lesníkov pri plnení vytýčených cieľov. Stanovená vízia a opatrenia lesného hospodárstva sú prioritne zamerané na zmiernenie zmeny klímy a ochranu biodiverzity cestou zvýšenia výmery a kvality lesov a posilnenia ich ochrany, obnovy a odolnosti. Stratégia tiež podporuje postupy obhospodarovania lesov, ktoré sú čo najšetrnejšie ku klíme a k biodiverzite. Konštatuje, že „lesy sú hlavným spojencom v boji proti zmene klímy, keďže fungujú ako záchyty uhlíka a zároveň majú schopnosť znižovať dosah zmeny klímy“.

V správe je ďalej zdôraznené: „…pozitívne trendy vo vývoji viacerých ukazovateľov, ktoré súvisia s vyššie uvedeným konštatovaním, sa aj naďalej potvrdzujú. Týka sa to najmä zvyšovania výmery lesov, zásob uhlíka v nich uložených, podielu lesov obnovených prirodzenou obnovou, či zvyšovania podielu zmiešaných a listnatých lesov, ktoré sú odolnejšie voči škodlivým činiteľom. Je to aj výsledkom nespochybniteľného príklonu k prírode blízkemu obhospodarovaniu, čo má pozitívny vplyv na odolnosť lesných porastov, ich zdravotný stav, ako aj na zadržiavanie vody v krajine. Potešiteľné sú tiež údaje o zvrátení nepriaznivých trendov vo vývoji hospodárskeho výsledku lesného hospodárstva, či v starostlivosti o mladé lesné porasty s pozitívnym vplyvom na ich budúci vývoj. Slovenskí lesníci dlhodobo volajú po zavedení režimov platieb vlastníkom, obhospodarovateľom a správcom lesov za poskytovanie netrhových ekosystémových služieb, ktoré stratégia EÚ predpokladá. Nová spoločná poľnohospodárska politika by tak mala byť príležitosťou na cielenejšiu podporu našich lesníkov a udržateľného rozvoja lesov. Je to mimoriadne dôležité na zabezpečenie toho, aby lesy ešte výraznejšie plnili svoje početné funkcie v oblasti klímy, biodiverzity a hospodárstva, ale nielen zo zdrojov získaných obhospodarovateľmi lesov z predaja dreva.“

Podľa údajov zelenej správy je lesnícko-drevársky sektor Slovenska s hodnotou príspevku do hrubého domáceho produktu (2,61 %) v poradí štvrtý v Európe. Stratégia EÚ zdôrazňuje potrebu zachovať využívanie drevnej biomasy v medziach udržateľnosti a zdrojovo efektívneho využívania dreva v súlade so zásadou jeho kaskádového využívania. Vytvára tým priaznivé podmienky pre realizáciu našich národných opatrení podľa „Vertikály produkcie a spracovania dreva“, vypracovanej v rámci prípravy Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023–2027. Opatrenia súvisia najmä s technologickou modernizáciou, zvyšovaním pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora v súlade s produkčným potenciálom lesov Slovenska.

Zo samotnej Zelenej správy pre čitateľov DM vyberáme hlavné, v texte zvýraznené časti:

 • Výmera lesných pozemkov a lesných porastov sa v SR dlhodobo zvyšuje. Od roku 1990 sa výmera lesných porastov zvýšila priemerne ročne o 1003 ha.
 • V SR prevládajú stabilnejšie listnaté a zmiešané lesy, ktorých zastúpenie sa dlhodobo zvyšuje. Súčasná veková štruktúra lesov je nevyrovnaná, čo má za následok cyklické zmeny pri poskytovaní niektorých ekosystémových služieb lesov.
 • V súčasnosti sú v lesoch SR historicky najvyššie zásoby dreva v dôsledku aktuálneho nerovnomerného vekového zloženia s vyšším zastúpením starších lesov.
 • Lesy v SR sú dlhodobo vystavené vysokej frekvencii a intenzite pôsobenia škodlivých činiteľov. Pozitívnym zistením bol najnižší objem vykonanej náhodnej (kalamitnej) ťažby v roku 2021 od roku 2005 (2,91 mil. m3).
 • Lesy poskytujú široké spektrum ekosystémových služieb. Tieto služby, s výnimkou produkcie a dodávok dreva, sa nedostatočne odrážajú v trhových transakciách. Preto sa zdokonaľujú metódy ich hodnotenia a oceňovania, ako aj tvorba modelov a mechanizmov platieb za ich optimálne poskytovanie.
 • Starostlivosť o genetické zdroje je zárukou prispôsobenia, prežitia a vývoja lesných drevín v meniacich sa podmienkach prostredia a klímy. Napriek rastúcemu významu prirodzenej obnovy lesov, dôležité je aj zabezpečenie lesného reprodukčného materiálu v dostatočnej kvalite a množstve pre umelú obnovu lesa.
 • Podiel prirodzenej obnovy lesa v SR sa naďalej zvyšoval a v roku 2021 dosiahol 41 %. Zastavil sa negatívny trend znižovania objemu výkonov starostlivosti o mladé lesné porasty s negatívnymi dopadmi na ich stabilitu a kvalitu v budúcnosti.
 • Súčasná veková štruktúra hospodárskych lesov s vysokým plošným podielom 70-ročných a starších porastov s vysokým objemom akumulovaných zásob dreva umožňuje zvýšené možnosti únosnej obnovnej ťažby dreva.
 • V zahraničnom obchode s drevom pokračoval pozitívny trend zvyšovania dovozu dreva, vrátane sortimentov vyššej kvality, ktorý po prvý krát prevýšil vývoz sortimentov surového dreva (o 391 tisíc m3).
 • Drevo je najvýznamnejším zdrojom príjmov (76,2 % tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa) na zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore. V roku 2021 dosiahli obhospodarovatelia lesov najlepší hospodársky výsledok (72 mil. €) za sledované obdobie od roku 2000.
 • Štátne organizácie obhospodarovali 999,2 tis. ha porastovej pôdy (51,2 %), z toho vo vlastníctve štátu (tzv. kmeňové štátne lesy) 789,6 tis. ha. Neštátne subjekty súkromné (vrátane spoločenstiev), cirkevné, obecné a poľnohospodárskych družstiev obhospodarovali 953,6 tis. ha porastovej pôdy.
 • Objem domáceho spracovania dreva sa medziročne zvýšil o 12,5 %, čím sa obnovil pozitívny trend jeho rastu z predošlých rokov. Celkový objem CO2 viazaného vo výrobkoch z dreva v SR sa zvýšil o 0,032 mil. ton na úroveň 2,072 mil. ton, čím lesnícko-drevársky sektor významne prispieva k ochrane ovzdušia.
 • V chránených územiach (národnej sústave a európskej sústave) sa nachádzajú lesné pozemky s výmerou 1,25 mil. ha, čo je 64,2 % z celkovej výmery lesných porastov v SR.

Pre tých, ktorí sa chcete detailnejšie oboznámiť so stavom lesnícko-drevárskeho sektora na konci roka 2023 odporúčame link:

https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2023/123—19005/

Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina