aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2024

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2024). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2024

• ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 (01 5258) • Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody (oprava 1)

• ČSN EN ISO 11855-8 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 8: Elektrické otopné soustavy

• ČSN EN ISO 11855-2:2024 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu (změna A1)

• ČSN EN ISO 11855-5:2024 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 5: Instalace (změna A1)

• ČSN EN 17821 (13 5827) • Armatury budov – Mrazuvzdorné armatury pro venkovní použití (FRT) – Obecné technické požadavky

• ČSN EN 1300 (16 5110) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření

• ČSN EN 60335-2-60 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně (změna Z1)

• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna A16)

• ČSN EN IEC 60335-2-60 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně

• ČSN EN IEC 60335-2-60 ed. 3:2024 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně (změna A11)

• ČSN EN 50626-2 (37 0000) • Trubkové systémy uložené pod zemí pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů – Část 2: Systémy instalačních trubek z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Požadavky na trubky, tvarovky a systém používaný ve zvláštních aplikacích

• ČSN EN 50194-1 ed. 2 (37 8370) • Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v domácnostech – Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

• ČSN EN 50194-1:2009 (37 8370) • Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky (změna Z1)

• ČSN P CEN/TS 12101-11 (38 9700) • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřené garáže

• ČSN P CEN/TS 17991 (42 0057) • Statistické ověřování konstrukční bezpečnosti pozemních staveb podle Eurokódu EN 1993-1-1 přílohy E

• ČSN EN ISO 25119-1:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj (změna A1)

• ČSN EN ISO 25119-4:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy (změna A1)

• ČSN EN ISO 25119-3:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 3: Sériový vývoj, hardware a software (změna A1)

• ČSN EN ISO 25119-1:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj (změna Z1)

• ČSN EN ISO 25119-2 (47 0068) • Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Etapa návrhu

• ČSN EN ISO 25119-3:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 3: Sériový vývoj, hardware a software (změna Z1)

• ČSN EN ISO 25119-4:2021 (47 0068) • Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy (změna Z1)

• ČSN EN ISO 2811-3 (67 3012) • Nátěrové hmoty – Stanovení hustoty – Část 3: Metoda oscilační

• ČSN EN ISO 4628-6 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

• ČSN EN ISO 18393-1 (72 7275) • Tepelněizolační výrobky – Stanovení stárnutí sesedáním – Část 1: Foukaná volně sypaná izolace pro větrané půdní prostory při simulaci vlhkostních a teplotních cyklů

• ČSN EN ISO 10534-2 (73 0501) • Akustika – Určování akustických vlastností v impedančních trubicích – Část 2: Technika dvou mikrofonů pro stanovení činitele zvukové pohltivosti a povrchové impedance při kolmém dopadu zvuku

• ČSN P 73 0847 (73 0847) • Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy

• ČSN EN 13501-6+A1:2023 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů (oprava 1)

• ČSN EN 13084-9 (73 4220) • Volně stojící komíny – Část 9: Správa po dobu životnosti – Monitorování, kontrola, údržba, nápravná opatření a dokumentace; Požadovaná opatření a postupy

• ČSN 74 3305:2017 (74 3305) • Ochranná zábradlí (oprava 3)

• ČSN EN ISO 20137 (79 3867) • Usně – Chemické zkoušky – Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních

• ČSN EN ISO 1833-4 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)

• ČSN EN 14434 (91 1230) • Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení – Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

• ČSN EN 14450+A1 (91 6013) • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Bezpečnostní schránky

• ČSN EN 16232+A2 (94 3459) • Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti

• ČSN EN 16232+A1:2019 (94 3459) • Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti (změna Z1)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština