školy

Technická univerzita vo Zvolene začala slávnostne nový akademický rok

TUZVO začala slávnostne nový akademický rok
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Z vydanej tlačovej správy pre čitateľov DM vyberáme.

Technická univerzita vo Zvolene vstúpila do nového, v poradí už 72. akademického roka 2023/2024 jeho slávnostným otvorením dňa 25. septembra 2023 za účasti doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalších významných predstaviteľov štátnych, samosprávnych a akademických inštitúcií i predstaviteľov lesníckej, drevárskej, ekologickej a environmentálnej praxe. Súčasťou programu otvorenia akademického roka bola promócia absolventov doktorandského štúdia i odovzdanie cien rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a za významný vedecký prínos.

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia poskytujúca vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v 78 študijných programoch pre približne 2 000 študentov. V tomto akademickom roku, po viacerých rokoch znižovania počtu študentov, došlo k miernemu nárastu počtu študentov prvého ročníka. V súčasnosti univerzita očakáva výsledky práve prebiehajúcej akreditácie podľa nových akreditačných štandardov. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.

Vo svojom príhovore rektor univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. okrem iného uviedol: „Naša univerzita si vo svojom dlhodobom zámere vytýčila víziu stať sa do roku 2030 medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou univerzitou a byť poskytovateľom moderného vzdelávania a sprostredkovateľom systematického odovzdávania vedomostí a spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt vrátane zodpovednosti k životu. Na to potrebujeme výborné výsledky vzdelávania, kvalitné výsledky v oblasti výskumu a vývoja, úspešnosť v grantových schémach, ako aj kvalitné hospodárenie.“

V oblasti modernizácie univerzita pracuje na príprave konzorciálneho projektu s SPU v Nitre v rozsahu takmer 20 mil. eur, príprave projektov v rámci tzv. transformačných a inovačných konzorcií i projektov excelentných výskumníkov. Svoje úsilie univerzita venuje aj hľadaniu zdrojov na rekonštrukciu hlavnej budovy tak, aby bola moderná, environmentálne spoľahlivá a energeticky nenáročná.

V rámci akademickej slávnosti bola odovzdaná Cena rektora TUZVO
Otvorenie za účasti doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a ďalších významných predstaviteľov štátnych, samosprávnych a akademických inštitúcií i predstaviteľov lesníckej, drevárskej, ekologickej a environmentálnej praxe.
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština