dřevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Drevoservis_Ceny
V průběhu II. kvartálu 2023 šly ceny borové a smrkové kulatiny dolů (kromě SM/JD III C), byť tentokrát většinou jen mírně v řádech desetikorun. Foto: Ing. František Novák
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Postupné zlevňování jehličnaté kulatiny s výjimkou modřínové ve druhé polovině loňského roku, zejména pak v jeho IV. čtvrtletí (viz eDM 1-2/2023), pokračovalo i v letošním I. pololetí. Zejména pak v průběhu II. kvartálu, kdy ceny borové a smrkové kulatiny (kromě SM/JD III C) šly o opět dolů, byť tentokrát většinou jen mírně v řádech desetikorun. Naproti tomu ceny u vloni výrazně zdražené listnaté kulatiny (dub, buk) se letos ve všech sledovaných sortimentech snížily až v řádech stokorun. U dubové se průměrná cena na kubíku snížila u pilařské třídy III A/B o 500 Kč, u třídy III C o 850 Kč a u třídy III D o 530 Kč, u bukové pak v těch samých třídách o 520, 430 a 630 Kč.

Se zlevňující se kulatinou také průběžně klesaly ceny u většiny stavebního nesušeného řeziva, podle pilařů vlivem špatného odbytu. U truhlářských sortimentů řeziva ceny paradoxně naopak mnohde výrazně narostly, a to nejen u sušeného vlivem drahých energií, ale i u většiny nesušeného.

V úvodu zmíněné hodnoty týkající se zlevnění smrkové, borové, dubové a bukové kulatiny a se situací na trhu spojené vesměs negativní dopady na ceny řeziva, byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců květen a červen (máj a jún) oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (vlastníci lesů, těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumech v předchozích 7 letech doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od I. pololetí roku 2016.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával v prvním pololetí letošního roku, respektive v průběhu II. kvartálu. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové či borové hmoty z lokalit s ještě úplně nezvládnutou kůrovcovou kalamitou např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce.

U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD, DB a také v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů v I. pololetí 2023 ve srovnání s cenami ve II. pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu a u řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni II. pololetí 2022.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR nebo dnes už opět rostoucím vlastním prodejem ze strany LČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále poměrně vysokého exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku.

Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V minulých letech, s výjimkou roků 2020 a 2021, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny, a naopak nadbytkem kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub. V letech 2021–2022 pak také značnou poptávkou po dřevní surovině např. v Číně, USA a dalších zemích, nicméně v současné době v případě Číny naopak nízkou poptávkou.

Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a v roce 2021, hlavně pak v jeho první polovině, obrovský hlad po řezivu nejen na zahraničních trzích, ale i v tuzemsku, zejména pak ze strany výrobců dřevostaveb. V roce 2022 a letos také stále probíhající válečný konflikt mezi agresorským Ruskem a napadenou Ukrajinou. V případě sušeného řeziva pak také jeho počáteční vlhkost a s válkou na Ukrajině související aktuální rekordně vysoké ceny energií.

Kulatina

Pokud jde o ceny kulatiny v posledním sledovaném období z konce I. pololetí 2023, tak u rovných dvou třetin jehličnaté šly ceny stejně jako v loňském druhém pololetí opět dolů, ale většinou jen v řádech desetikorun. Toto zlevnění se u mezi pilaři nejžádanější SM ale týkalo jen jakostních tříd III A/B a III D, kde ceny kubíku klesly o 40 a 30 Kč, ale i tak podle několika respondentů patřily ve srovnání s okolními zeměmi k nejvyšším. Nicméně tomu nasvědčuje třída III C, kde cena kubíku naopak 30 Kč vzrostla. Výrazněji, o 380 korun, se pak snížila cena kubíku u loupačky neboli kvalitativně nejlepší sledované jakostní třídy II.

Druhá jehličnatá stavební dřevina – BO naopak zlevnila ve všech sledovaných třídách včetně loupačky (jakostní třída II), jejíž cena klesla o 90 Kč/m3. V pilařské třídě III A/B pak o pouhých 10 Kč/m3, v III C o 60 Kč/m3 a v III D stejně jako u loupačky o 90 Kč/m3.

Naproti tomu další a ve srovnání s II. pololetím 2022 zhruba stejné zdražení se kvůli přetrvávajícímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu v některých lokalitách, dotklo i MD kulatiny. A to s výjimkou kvalitativní třídy II, která na kubíku o rovných 200 Kč zlevnila. Zdražení totiž postihlo hlavně všechny pilařské třídy, kde cena kulatiny nejvíce stoupla ve třídě III A/B, a to o 180 Kč/m3. Zhruba o stejnou částku jako ve IV. kvartálu loňského roku se pak letos koncem května cena modřínové kulatiny opět zvýšila v kvalitativních třídách III C (o 30 Kč/m3) a v III D (o 100 Kč/m3). Tato skutečnost podle některých respondentů svědčí o menším a u některých sortimentů větším nárůstu nákupních cen nad hodnotami před kůrovcovou kalamitou.

V podstatě to samé pak platí také u listnatých kulatinových sortimentů, přestože jak dubové, tak i bukové na rozdíl od loňského II. pololetí všeobecně zlevnily. Dubová kulatina nejvíce zlevnila v kvalitativní třídě II (o rovných 1300 Kč/m3) a mírněji pak ve třídě III A/B (o 500 Kč/m3), ve III C (o bezmála zhruba dvojnásobných 850 Kč/m3) a ve třídě III D o 530 Kč/m3, jejichž průměrné ceny se tak o něco málo přiblížily zpět k hodnotám v roce 2021.

V přibližně polovičních částkách pak ceny kubíku klesly také u všech bukových kulatinových sortimentů, ve třídě II o 630 Kč, v III A/B o 520 Kč, v III C o 430 Kč a v III D, stejně jako o loupačky, o 630 Kč.

Řezivo

Zlevnění výše zmíněných dvou třetin jehličnatých kulatinových sortimentů a všech listnatých, a stejně tak naopak další zdražení pilařské modřínové kulatiny, se koncem I. pololetí 2023, podobně jako v předešlých obdobích, promítlo do cen truhlářského i stavebního řeziva. A to jak nesušeného, které v souladu s levnější kulatinou v některých případech zlevnilo v řádech stokorun až tisícikorun, tak i sušeného, kde zejména pak v sortimentech listnatých truhlářských prken a fošen se ceny naopak opět vyhouply o další stokoruny až tisícikoruny výše.

Z nesušených truhlářských fošen nejvíce zlevnily DB (o dalších 1440 Kč/m3), následované MD (o 230 Kč/m3) a SM (o 30 Kč/m3). Mezi naopak zdražené sortimenty patřila zejména DB a BO prkna, kde se cena kubíku zvedla o 1410 respektive 1060 Kč. Z prken ještě podražila MD (o 390 Kč/m3), BK (o 180 Kč/m3) a SM (o 70 Kč/m3). Z fošen pak BK (o 530 Kč/m3) a BO, jejichž cena na kubíku se oproti loňsku zvýšila o 380 Kč.

U sušených truhlářských materiálů pak na kubíku nejvíce podražily z prken opět DB (o 2170 Kč), BK (o 310 Kč) a o něco mírněji BO (o 200 Kč), zatímco u BO a MD prken se cena na kubíku naopak snížila o 340 respektive 130 Kč. Z fošen pak nejvíce podražily opět DB, kde cena kubíku stoupla o dalších 320 Kč, následované fošnami SM a BK (shodně o 240 Kč/m3). Naopak pro zpracovatele pozitivním sušeným truhlářským sortimentem byly BO a MD fošny, které v případě BO zlevnily 400 Kč/m3 a u MD setrvaly na úrovni loňského II. pololetí.

Ze stavebních sortimentů v neprospěch tuzemských pilařů znovu více či méně zlevnily a dostaly se mnohdy až pod hranici rentability především nesušené BO a SM fošny (o 330 a 150 Kč/m3), z exportních fošen pak opět BO, SM a také MD (o 670, 530 a 120 Kč/m3). S nimi pak ještě SM hranoly (o 140 Kč/m3) a z bočního řeziva MD (o 680 Kč/m3), SM (o 260 Kč/m3) a DB (o 140 Kč/m3). U BO a MD hranolů a také u bočních BO prken se cena kubíku naopak v řádech desetikorun až stokorun zvýšila (o 370, 160 a 10 Kč), zatímco u MD fošen a bočního BK řeziva se oproti loňsku nezměnila.

Ze sušených stavebních prken a fošen zlevnily pouze SM (o 890 Kč/m3), zatímco BO a MD naopak výrazně podražily, a to o 1880 respektive 730 Kč/m3.

Tabulky a grafy: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština