aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2023

Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2023

 • ČSN ISO 10008 (01 0343) • Management kvality – Spokojenost zákazníka – Návod pro transakce elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem
 • ČSN EN 16247-1 (01 1505) • Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 16247-2 (01 1505) • Energetické audity – Část 2: Budovy
 • ČSN EN 16247-3 (01 1505) • Energetické audity – Část 3: Procesy
 • ČSN EN 30-1-1 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Bezpečnost – Obecně
 • ČSN EN 30-1-1+A3:2013 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost (změna Z1)
 • ČSN EN 13203-2 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie
 • ČSN EN 13203-3 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční energie
 • ČSN EN 13203-4 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie
 • ČSN EN 13203-5 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly
 • ČSN EN 13203-6 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel
 • ČSN EN 13203-7 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin
 • ČSN EN 14825 (14 3011) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
 • ČSN EN 12102-1 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče
 • ČSN EN 17646 (16 5111) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření – Dělené systémy
 • ČSN EN 620 (26 0085) • Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál
 • ČSN EN ISO 7622-2 (26 0393) • Dopravní pásy s ocelovým kordem – Zkouška podélným tahem – Část 2: Měření pevnosti v tahu
 • ČSN EN 528+A1 (26 7402) • Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje
 • ČSN EN 1756-1 (26 9711) • Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Nákladní zdvižná čela
 • ČSN EN IEC 62841-3-5 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily
 • ČSN EN IEC 62841-3-5:2023 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily (změna A11)
 • ČSN EN 16517 (47 0670) • Zemědělské a lesnické stroje – Mobilní lanovky pro těžbu dřeva – Bezpečnost
 • ČSN EN ISO 12241 (72 7006) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu
 • ČSN EN ISO 18099 (72 7216) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti
 • ČSN EN 13471:2002 (72 7216) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 12006-3 (73 0101) • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
 • ČSN EN ISO 52000-1:2018 (73 0334) • Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy (oprava 1)
 • ČSN EN ISO 52016-1:2019 (73 0336) • Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy (oprava 1)
 • ČSN EN 1366-1+A1 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí
 • ČSN EN 1366-11+A1 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
 • ČSN EN 1366-12+A1 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
 • ČSN EN 15269-20:2020 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken (oprava 1)
 • ČSN EN ISO 1182 (73 0882) • Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti
 • ČSN EN 17609 (73 5833) • Automatizační a řídicí systémy budov – Využití regulace
 • ČSN EN 13336 (79 2820) • Usně – Charakteristiky čalounických usní – Výběr nábytkářských usní
 • ČSN EN ISO 15701 (79 3884) • Usně – Zkoušky stálobarevnosti – Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu
 • ČSN P CEN ISO/TS 21911-2 (83 8313) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení samozahřívání – Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši
 • ČSN EN ISO 11638 (91 7852) • Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyvinylchloridové podlahoviny na pěnovém materiálu – Specifikace

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština