aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – Květen 2020

Přehled nových technických norem v ČR – Květen 2020
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2020

• ČSN ISO 2041 (01 1400) • Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník
• ČSN EN ISO 129-1:2019 (01 3130) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady (změna Z1)
• ČSN EN ISO 13715 (01 3205) • Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů –Označování a kótování
• ČSN EN ISO 10642 (02 1144) • Spojovací součásti – Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem
• ČSN EN 15332 (07 5306) • Kotle pro ústřední vytápění – Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu
• ČSN EN 12413 (22 4501) • Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva
• ČSN IEC 60479-2 (33 2010) • Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 2: Zvláštní hlediska
• ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data
• ČSN EN 60079-20-1:2010 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data (změna Z1)
• ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) • Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika
• ČSN EN 1127-1 ed. 2:2012 (38 9622) • Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika (změna Z1)
• ČSN EN ISO 80079-36:2016 (38 9641) • Výbušné atmosféry – Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Základní metody a požadavky (oprava 2)
• ČSN EN 14257 (66 8525) • Lepidla – Lepidla na dřevo – Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91)
• ČSN EN 17074 (70 1004) • Sklo ve stavebnictví – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla
• ČSN EN 16612 (70 1586) • Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem
• ČSN EN 16613 (70 1588) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy
• ČSN EN ISO 12572:2018 (73 0547) • Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Misková metoda (oprava 1)
• ČSN EN 16985 (82 4015) • Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN ISO 13854 (83 3211) • Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
• ČSN EN ISO 14780:2017 (83 8213) • Tuhá biopaliva – Příprava vzorku (změna A1)
• ČSN EN 1176-5 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
• ČSN EN ISO 28721-1 (94 5069) • Smalty – Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy – Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština