aktuality

Pomoc firmám a živnostníkům pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie

Pomoc firmám a živnostníkům pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Na jednom místě zde nabízíme přehledné a průběžně aktualizované informace týkající se finanční či jiné pomoci státu firmám a živnostníkům pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie na jejich podnikání.

Program na podporu zaměstnanosti Antivirus

Součástí programu je i tzv. kurzarbeit. Jde o soubor finančních kompenzací pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, žádat o něj bude možné po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.
Podrobnosti ZDE

Ošetřovné pro zaměstnance

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno po celou dobu, kdy budou uzavřené školy či jiná dětská zařízení. Nárok na něj rodiče s dětmi do 13 let. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel. Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
Podrobnosti ZDE

Ošetřovné pro OSVČ

Od 1. dubna lze prostřednictvím inteligentního on-line formuláře nebo živnostenských úřadů žádat o „ošetřovné“ pro OSVČ. Dotace ve výši 424 korun za den bude při splnění stanovených podmínek vyplácena z programu podpory malých podniků s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyplácet ji bude Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Týkat se bude těch OSVČ, které musí po uzavření škol nebo jiných dětských zařízení zůstat doma s dítětem do 13 let nebo s hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat.
Podrobnosti ZDE

Odpuštění důchodového a zdravotního pojištění

OSVČ se odpouští minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění za půl roku od března do srpna. Po tuto dobu nebudou muset OSVČ platit žádné zálohy. OSVČ, které platí pouze minimální zálohy, nebudou navíc muset ani nic doplácet. Ty, které mají vyšší zálohy, pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimální zálohou. Byla-li záloha na pojistné za některý kalendářní měsíc tohoto období zaplacena, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.
Podrobnosti ZDE

Kompenzační bonus pro OSVČ

OSVČ, které nemohly svoji činnost zcela nebo z významné části vykonávat v důsledku krizových opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií mohou nad rámec dosud přijatých forem pomoci získat kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kterým je období od 12. března do 30. dubna 2020. Celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena na základě žádosti, která obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána. Žádosti mohou být odeslány e-mailem jako naskenovaná příloha, poštou, prostřednictvím datové schránky, předány osobně na podatelnách FÚ nebo vhozeny do sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Program bude pokračovat i v následujících měsících v rámci tzv. 2. bonusového období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost podáte shodným způsobem, jako v prvém případě). Jestliže tedy Vaše činnost bude omezena např. do 25. 5. 2020, vznikne Vám nárok na kompenzační bonus za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, zde května 2020, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).
Podrobnosti ZDE

Úlevy v oblasti daní

Všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) je umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2019 a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, to je do 1. července 2020, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Plošné prominutí se bude nově týkat i pozdě podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň v termínu do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno a daň či záloha zaplaceny nejpozději do 31. srpna 2020. V těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí.

Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.
Podrobnosti ZDE

Odsunutí termínu pro podání přehledů ČSSZ a zdravotním pojišťovnám

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Nejpozději k tomuto datu je nutné také uhradit doplatek pojistného na důchodové pojištění. V případě zdravotního pojištění je nutno doplatek pojistného za rok 2019 zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl Přehled podán (nebo měl být podán). Novou výši záloh je třeba v Přehledu OSVČ vypočítat obvyklým způsobem.
Podrobnosti pro sociální pojištění ZDE
Podrobnosti pro nemocenské pojištění ZDE

Pozastavené EET

Ministerstvo financí (MF) s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. MF také o tři měsíce fakticky odkládá start 3. a 4. fáze EET, a to tím, že Finanční a celní správa nebude po 1. květnu tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET a bude plnit jen poradní funkci.
Podrobnosti ZDE

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv

Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.
Podrobnosti ZDE

Program COVID II

COVID II reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka možné žádat o bezúročné půjčky s ročním odkladem prakticky od nuly do 15 milionů Kč, které bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. Žádat lze od čtvrtka 2.4.2020.
Podrobnosti ZDE

Program COVID Praha

ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha záruční program COVID Praha, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy. Usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce. Žádosti lze podávat od 21. dubna v 8:00.
Pro získání této formy podpory je nutné mít schválený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank (jde téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední podniky).
Podrobnosti ZDE

Bezplatné individuální exportní poradenství

Poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích.
Podrobnosti ZDE

Propojování firemních nabídek státu či firem navzájem

Platformu www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším společnostem a také poptávat pomoc od ostatních, spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Další užitečné informace MPO v kontextu s koronavirem

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština