dřevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Souhra různých faktorů s negativními účinky na lesní porosty, zejména pak dlouhodobého sucha a vysokých teplot ve vegetačním období, přispěla i ve II. pololetí loňského roku k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity na celém území České republiky, kde se loni podle posledních odhadů vytěžilo 12–14 mil. m3 kalamitního dříví a dalších 5–8 mil. m3 už nebylo reálné vytěžit. Přetrvávající přetlak dřevní hmoty na trhu vedl k dalšímu skokovému snížení cen kulatiny u takřka všech hlavních sortimentů nejen v jehličnatých, ale i listnatých dřevinách. U jehličnatých pak zejména u smrku a borovice, které např. v kalamitou nejvíce zasaženém kraji Vysočina byly ve třídě III A / III B k mání i za 1100 respektive 1200 Kč/m3, ve třídě III C za 900 respektive 800 Kč/m3 a ve třídě III D v obou případech dokonce už i za 600 Kč/m3. Kvůli přeplnění skládek zpracovatelů ale hromady této levné hmoty ležely ke konci roku takřka u každé lesní cesty či nejedné silnice, aniž by je někdo chtěl.

Důsledky již čtyři roky trvajícího působení kůrovcové kalamity, vedoucí v loňském II. pololetí k výše naznačenému razantnímu zlevnění nejen všech jehličnatých, ale až na jednu výjimku i všech listnatých kulatinových sortimentů, a jejich možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách SM/JD, BO, MD, DB a BK. Provedli jsme jej v průběhu měsíce prosince 2018 oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumu za loňské I. pololetí (viz DM 7-8/2018) doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od roku 2011, kdy jsme se začali tímto tématem na stránkách DM pravidelně zabývat.

V případě tabulek hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny, za kterou se sledovaný sortiment prodával v průběhu II. pololetí 2018. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či sou­kromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušť­kových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové hmoty např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce. U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách MD a DB  a dnes i v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly mezi cenami sledovaných sortimentů ve II. pololetí 2018 ve srovnání s cenami v I. pololetí 2018, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu a u kulatiny nebo řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni I. pololetí 2018.

Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých více jak sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále se zvyšujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu výše zmíněných větrných kalamit či v případě MD jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V posledních čtyřech letech, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub (např. václavka smrková). Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno a v případě sušeného také jeho počáteční vlhkost a aktuální ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v sledovaném II. pololetí 2018, tak v případě jehličnaté šly ceny oproti I. pololetí dolů tentokrát u všech dřevin a v nich sledovaných sortimentech a navíc v řádech stokorun. Mezi pilaři nejžádanější SM překvapivě nejvíce zlevnila (o 370 Kč/m3) v kvalitativně nejlepší jakostní třídě II, o něco mírněji pak (o 290 Kč/m3) ve sdružené třídě III A, III B a ve třídě III C o 250 Kč/m3. Další zlevnění, tentokrát však až o rovných 210 Kč/m3, jsme zaznamenali také u kvalitativně nejhorší třídy III D, která se však vzhledem k obrovskému přetlaku na trhu dala nakoupit u některých dodavatelů v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Vysočina i v cenách od 600 Kč/m3 výše. BO rovněž zlevnila počínaje tzv. loupačkou (třída II) o 270 Kč/m3 a ještě markantněji pak v pilařsky zpracovávaných třídách III A, III B (o 320 Kč/m3), ve třídě III C o 350 Kč/m3 a o dalších 280 Kč/m3 ve třídě III D.

Zlevnění v řádech stokorun se tentokrát, a to i navzdory rostoucímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu, nevyhnulo ani MD. A to opět především u loupačky, jejíž cena klesla o výrazných 330 Kč/m3 a o něco méně (o 270 Kč/m3) ve třídě III C. O 190 respektive 240 Kč pak zlevnila MD kulatina ve sdružené jakostní třídě III A, III B a ve třídě III D.

Příčinou tohoto ve srovnání s I. pololetím překvapivého celoplošného zlevnění MD je podle několika respondentů značné množství v lesích napadeného dřeva (lýkožroutem a posléze tesaříkem modřínovým), které se vlastníci nebo těžební firmy snažily přednostně dostat ven z lesa na úkor výrazně omezených či někde úplně zastavených úmyslných těžeb. Ze stejného důvodu neboli kvůli upřednostněným nahodilým těžbám více či méně zlevnily také všechny DB a až na jednu výjimku i BK kulatinové sortimenty. A to především ve třídě II, kde se cena v případě DB snížila až o neuvěřitelných 1250 Kč/m3 a u BK o 420 Kč/m3. Ve třídě III A, III B se kubík DB poklesem ceny o 80 Kč dostal na hodnotu ve II. pololetí 2017, kdy byl k mání za 4330 Kč, u BK naopak o rovnou padesátikorunu podražil na současných 1820 Kč. Ve zbylých třídách III C a III D pak ceny klesly, u DB o 110 respektive 200 Kč/m3, u BK o 30 respektive 60 Kč/m3.

Řezivo

Celoplošné zlevnění téměř všech jehličnatých a listnatých kulatinových sortimentů ve sledovaných dřevinách se ve II. pololetí 2018, stejně jako v I. polovině roku, promítlo do cen truhlářského řeziva, a to nesušeného i sušeného, jeho pokračujícím zdražením u bezmála tří čtvrtin sortimentů. Z nesušených truhlářských prken podražila SM (o 130 Kč/m3), BO (o 30 Kč/m3), DB (o 1280 Kč/m3) a BK (o 70 Kč/m3) a z fošen opět BK (o 560 Kč/m3) a v neposlední řadě DB, kde průměrná cena za kubík stoupla o dalších 1390 Kč a vystoupala tak na zatím nejvyšší hodnotu v době trvání našeho průzkumu stejně jako ceny BK fošen a DB prken. MD prkna, fošny a SM fošny naproti tomu mírně zlevnily o 60, 100 a 10 Kč/m3 a v případě BO fošen cena zůstala na úrovni I. pololetí 2018. U sušených truhlářských materiálů došlo ke zlevnění jak prken, tak i fošen v dřevinách SM a BO, v případě SM o 210 a 60 Kč/m3, BO o 130 a 20 Kč/m3. Prkna a fošny v ostatních dřevinách naproti tomu podražily, MD o 250 a 240 Kč/m3, DB o 70 a 50 Kč/m3, BK o 120 a 130 Kč/m3.

Ze stavebních sortimentů k radosti nejednoho z domácích pilařů podražily nesušené SM a BO fošny (shodně o 40 Kč/m3) a MD fošny (o 870 Kč/m3), a to i včetně exportních (o 290, 40 a 120 Kč/m3), dále pak nesušené BO a MD hranoly (o 120 a 180 Kč/m3) a také SM, MD a DB boční prkna (o 20, 290 a 50 Kč/m3). Ostatní stavební sortimenty (vyjma BK bočních prken s cenou na úrovni I. pololetí 2018), zlevnily, a to konkrétně SM hranoly o 90 Kč/m3 a BO boční prkna o 110 Kč/m3. U sušeného stavebního sortimentu šla cena kubíku SM prken a fošen dolů o 250 Kč, u BO o 470 Kč a v případě MD o 90 Kč.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Tabulky a grafy: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština