aktuality

Změny pro OSVČ v roce 2019: Mění se výše záloh na pojištění i termíny splatnosti

Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

S novým rokem přichází i změny pro OSVČ. K těm pravidelným patří např. výše záloh na sociální a zdravotní pojištění. Od ledna 2019 se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.

Změny ve zdravotním pojištění

Ve zdravotním pojištění se (na rozdíl od sociálního – důchodového) mění pouze výše minimálních záloh, která pro příští rok bude činit 2208 Kč. Letos přitom OSVČ musely platit minimálně 2024 Kč. Minimální zálohy se tak drobných podnikatelů nyní zvýší o celých 184 Kč.

Lhůta pro zálohy zůstává stejná jako v letošním roce. Zálohy se musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ zaplatí novou zálohu ve výši 2208 Kč poprvé za leden, a to do 8. února 2019. Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu pro zdravotní pojišťovnu vyšší záloha, musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Změny v důchodovém pojištění

Také v sociálním (důchodovém) pojištění se bude měnit výše záloh. OSVČ vykonávající výdělečnou činnost jako hlavní musí v roce 2019 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2388 Kč. Měsíční zálohy se tak zvyšují o 199 Kč. Osoba vykonávající vedlejší výdělečnou činnost bude platit 955 Kč (zvýšení o 79 Kč). Rozhodná částka pro výdělečnou činnost vedlejší je pro rok 2019 stanovena na 78 478 Kč (pro rok 2018 činí 71 950 Kč).

Na přelomu roku není třeba měnit zálohu na pojistné na důchodové pojištění. Nové zálohy se totiž hradí až ve výši vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Výjimkou jsou osoby, které od ledna 2019 zahajují samostatnou výdělečnou činnost. Ty platí minimální zálohy stanovené pro daný rok.

Pojistné v nové výši se bude poprvé hradit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl, nebo měl být odevzdán přehled o příjmech a výdajích OSVČ. To neplatí v situaci, kdy bude nově vypočtená výše záloh nižší než v předchozím období. V takovém případě se nižší záloha zaplatí již v měsíci podání přehledu. Samozřejmě vždy alespoň ve výši minimální zálohy pro rok 2019.

Změny v nemocenském pojištění

Minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění se od roku 2019 rovněž zvyšuje, a to ze současných 115 Kč na 138 Kč. Vychází se totiž z minimálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, který se zvyšuje ze současných 5000 Kč na 6000 Kč. Zde je na rozdíl od důchodového pojištění potřeba provést změnu na přelomu roku. Trvalý příkaz musí být změněn tak, aby platba nemocenského pojištění v nové výši proběhla do konce měsíce ledna.

Nové termíny splatnosti pro důchodové a nemocenské pojištění

Od roku 2019 se mění také splatnost pojistného na nemocenské a důchodové pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce (za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ).

V souvislosti s touto změnou by tedy bylo nutné platit na přelomu roku pojistné dvakrát. Za prosinec 2018 zpětně a za leden 2019 v měsíci lednu. Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením následovně:
Důchodové pojištění: Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018 (v měsíci prosinci tak mohou být dobrovolně uhrazeny zálohy dvě). Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.
Nemocenské pojištění: Zde žádná úleva stanovena nebyla. Aby na přelomu roku nemocenské pojištění OSVČ nezaniklo, je nezbytné, aby OSVČ uhradila pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. ledna 2019 alespoň ve výši 115 Kč (minimální pojistné pro rok 2018). Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč (tento měsíc tedy bude povinně uhrazeno pojistné dvakrát).

Mírnější pravidla pro nemocenské pojištění

V případě, že OSVČ neuhradí v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Novinka se týká už splatnosti pojistného za leden. Pokud by nastala například situace, že OSVČ uhradí pojistné do 31. 1. 2019 „ve staré“ výši 115 Kč, má ještě do konce února možnost zaplatit, resp. doplatit pojistné na nemocenské pojištění, ale pouze do minimální výše 138 Kč a účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá.

Co je tedy třeba udělat na přelomu roku:

·       Změnit trvalý příkaz na zálohu na zdravotní pojištění. Minimální záloha placená za leden 2019 musí být do 8. února 2019 zaplacena již v nové výši, a to 2208 Kč (v termínu do 8. ledna 2019 je placena záloha za prosinec 2018)

·       Změnit trvalý příkaz na nemocenské pojištění (platí pro OSVČ, které jsou nemocensky pojištěny). Pojistné za prosinec 2018 ve stávající minimální výši 115 Kč je splatné do 21. ledna 2019. Pojistné za leden musí být zaplaceno do konce ledna 2019 v nové minimální výši 138 Kč

·       Zaplatit mimořádnou zálohu na důchodové pojištění (v dosavadní výši dle přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017) v termínu od 21. do 31. prosince 2018. Tato mimořádná záloha je dobrovolná. Doplatit je rovněž možné v rámci podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Pojistné za leden 2019 pak musí být zaplaceno do konce měsíce ledna

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština