aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2018

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2018

• ČSN EN 14543 (06 1462) • Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny – Venkovní ohřívače – Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (změna Z2)
• ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (33 2130) • Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (změna Z1)
• ČSN EN 62717 (36 0017) • LED moduly pro všeobecné osvětlování – Výkonnostní požadavky
• ČSN EN 16750 (38 9255) • Stabilní hasicí zařízení – Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku – Navrhování, instalace, plánování a údržba
• ČSN ISO 3767-3 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače – Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje
• ČSN ISO 3767-4 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače – Část 4: Značky pro lesnické stroje
• ČSN ISO 3767-5 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače – Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje
• ČSN EN 14915+A1 (49 2113) • Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, požadavky a označení
• ČSN EN 14915:2014 (49 2113) • Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení (změna Z1)
• ČSN EN 15681-2 (70 1012) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla – Část 2: Výrobková norma
• ČSN EN 1096-5 (70 1030) • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem
• ČSN EN 12488 (70 1099) • Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání – Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení
• ČSN EN ISO 10563 (72 2341) • Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Tmely – Stanovení změn hmotnosti a objemu
• ČSN EN ISO 13943 (73 0801) • Požární bezpečnost – Slovník
• ČSN 73 6221 (73 6221) • Prohlídky mostů pozemních komunikací
• ČSN 74 6077 (74 6077) • Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
• ČSN EN ISO 19743 (84 1033) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm
• ČSN EN 14988 • (94 3418) • Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Technické normy zrušené k 1. 2. 2018

• ČSN EN 60079-10-2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem (platila od: únor 2010)
• ČSN EN 60335-2-6 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče (platila od: prosinec 2007)
• ČSN ISO 8421-3 (38 9000) • Požární ochrana – Slovník – Část 3: Elektrická požární signalizace (platila od: červenec 1996)
• ČSN ISO 8421-4 (38 9000) • Požární ochrana – Slovník – Část 4: Hasicí zařízení (platila od: červenec 1996)
• ČSN ISO 8421-5 (38 9000) • Požární ochrana – Slovník – Část 5: Odvětrání kouře (platila od: červenec 1996)
• ČSN ISO 8421-8 (38 9000) • Požární ochrana – Slovník – Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami (platila od: červenec 1996)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština