dřevostavby konstrukce

X-bionic® sphere: největší koncentrace dřevěných konstrukcí v Evropě

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

„Ze slovenského dřeva zpracovaného v Rakousku smontovala česká firma v regionu, kde se mluví slovensky, maďarsky, německy a dnes stále častěji i arabsky, multifunkční a multikulturální areál, který zatím nemá v Evropě a možná ani na jiném kontinentu obdoby“. Takto výstižně na letošním semináři Dřevostavby ve Volyni (viz str. 36–38) jeden z přednášejících slovenských odborníků v závěru svého vystoupení avizoval účastníkům blížící se přednášku „Projekt X“ Radka Ondrucha, jednatele společnosti TAROS NOVA, spojenou s výběrovým řízením, projektováním a výstavbou více jak stohektarového sportovního komplexu X-bionic® sphere. Nachází se zhruba 20 km jihovýchodně od Bratislavy v katastru obce Šamorín a podle citovaného odborníka by klidně mohl nést označení živá učebnice dřevěných konstrukcí.

Sportovní areál X-bionic® sphere o rozloze více jak 1 mil. m2, byl od roku 2013 postupně vybudován na jihozápadním Slovensku v Podunajské nížině na Žitném ostrově nedaleko města Šamorín. Nabízí komplexní zázemí nejen profesionálním sportovcům a týmům, ale také sportovním nadšencům, rodinám či milovníkům zdravého životního stylu a wellness. Komplex poskytuje profesionální podmínky pro provozování 27 olympijských sportů a v létě loňského roku získal statut Slovenského olympijského centra. Areál je zaměřen především na parkurové závody koní, ale rovněž nabízí profesionálním a rekreačním sportovcům bazény, atletické dráhy a hřiště v olympijské kvalitě. Největší část areálu (bezmála 40 hektarů) zaujímá Hipo aréna s parkurovými plochami a jezdeckou dráhou, ke které jsou navrženy tribuny, z nichž největší je oboustranná o rozměrech 33,5×80,5 m. Kromě letních stájí pro 700 koní, zimních stájí pro 400 koní a jezdecké haly (jízdárny) je komplex staveb dotvořen dalšími krytými sportovišti, například gymnastickou halou, Aqua arénou a hotelovým komplexem (282 pokojů a 12 střešních apartmánů s VIP servisem) s kongresovým centrem pro 1850 účastníků, tvořeným 12 kongresovými prostory (2 velké sály, 3 střední sály a 7 malých konferenčních místností). Součástí areálu jsou také 4 různé typy restaurací, 2 bary, tzv. Tuli Cinema neboli kinosál s kapacitou pro 112 osob a v neposlední řadě dnes již nezbytné velké dětské hřiště vedle hotelového komplexu.

Jak vše začínalo?

Na realizaci tohoto projektu se po dobu 3,5 roku (včetně 6 měsíců projekčních prací) podílela společnost TAROS NOVA z Rožnova pod Radhoštěm, známá mimo jiné např. svojí unikátní stavbou Stezky v oblacích na Dolní Moravě ( viz DM 5/2016 ), pro kterou se tato zakázka podle jednatele Radka Ondrucha stala dalším milníkem ve vývoji a posunula firmu opět o kousek dál. Přinejmenším o poznání, že člověk by měl vždy stát za tím, co navrhne a udělá, i když mu zprvu není dopřáno věc dokončit, neboť už tak nemá co ztratit, ale může naopak získat. V rámci v úvodu zmíněné přednášky se totiž R. Ondruch mimo představení některých z cca 15 staveb krátce zastavil u poměrně dlouhého vývoje této zakázky, ve které sice zvítězil firmou zpracovaný projekt daných objektů, ale vlastní realizací byla v první fázi po proběhnuvším výběrovém řízení pověřena velká nadnárodní společnost respektive její subdodavatel, a to kvůli nižší nabídnuté ceně. Tato cena však byla dána jednodušším řešením konstrukcí některých objektů (oproti projektu vypracovanému v souladu s architektonickým návrhem), které vybraná společnost navrhla. To se ale R. Ondruchovi jakožto zástupci projektanta nelíbilo a při jednání všech zúčastněných dal svůj názor zástupci investora ostře najevo. „Poté jednání pokračovalo bez nás, ale vybraný dodavatel zjevně investora nepřesvědčil, neboť ještě během naší cesty domů jsem dostal zprávu, abychom se vrátili, že chtějí s námi pokračovat. Tím se mi potvrdilo, že člověk by nikdy neměl ustupovat ze svých zásad,“ uvedl Radek Ondruch před vlastní virtuální prohlídkou sportovního areálu, který nabízí k vidění různé typy konstrukcí a spojů, různé typy lepení jednotlivých konstrukčních prvků apod., použité např. na níže vybraných objektech.

Čím se firma v komplexu může nejvíce pochlubit?

Jezdecká hala (jízdárna) Největším objektem z celého areálu Hipo arény je krytá jízdárna, koncipovaná jako halový objekt obdélníkového půdorysu základním rozměru 52,5×200,4 m. Jeho konstrukce je tvořena dřevěnými trojkloubovými rámy o základní osové vzdálenosti 5 m. Ve středové části je atypické pole s roztečí 10 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 17°. Výška konstrukce v hřebeni je 15,23 m. Na objektu se nacházejí nepravidelné konstrukce světlíků. V polovině budovy je k hlavní hale umístěn přístavek, který plynule navazuje na střešní rovinu, přičemž šířka objektu v těchto místech dosahuje 60 m. Osová vzdálenost rámů přístavku je proměnná, maximálně však 4 m. Objekt je rozdělen na tři dilatační celky. Tuhost objektu je v příčném směru zajištěna dřevěnými rámy, v podélném směru je zajištěna pomocí ztužidlových polí. Průběh ztužidla v příčném řezu respektuje průběhy ohybových momentů. Krajní rámy mají atypické rozpětí a dotváří architektonický tvar objektu. Konstrukce štítů je vytvořena pomocí ocelové konstrukce, která se opírá do dřevěné konstrukce. Opláštění budovy je tvořeno prefabrikovanými dřevěnými panely s izolací z minerální vlny, které tvoří podklad pro krytinu – falcovaný hliníkový plech.

Oboustranná tribuna

Dalším dílem společnosti v areálu Hipo arény je objekt oboustranné tribuny terasového typu o rozměrech cca 33,8×80,5 m. Její dřevěná konstrukce je tvořena deseti hlavními nosníky o osové vzdálenosti 8 m, mezi které jsou umístěny vaznice o osové vzdálenosti 2 m. V přesahu u štítu budovy jsou vaznice vetknuty do krajního nosníku a z důvodu uchycení a deformací mají proměnný průřez. Okraj podél celého obvodu je zhuštěn na osovou vzdálenost 1 m z důvodu vypnutí zastřešovací plachty. Na vaznice jsou umístěny oblouky 120/120 pro nadvýšení konstrukce pro umístění zmíněné zastřešovací plachty. Vodorovné ztužení je zajištěno pomocí zavětrovacích táhel, která jsou umístěna ve dvou vnitřních polích a v přesazích. Stabilita nosníku je zajištěna táhly a částečně také vidlicemi. Každý nosník je kotven pomocí 4 ks ocelových vidlic, které jsou uloženy na elastomerová ložiska. Jedna podpora je uvažována jako neposuvná, další tři jsou uvažovány jako posuvné. Přenos tahových sil je zajištěn pomocí šroubů a ocelových protikusů přivařených do ocelových ploten.

Klubové stáje

Objekt tzv. klubových stájí, sloužící pro celoroční ustájení koní členů jezdeckého klubu Napoli v Šamoríně, je koncipován jako přízemní budova o půdorysu tvaru písmene „U“. Celkový půdorysný rozměr je 70,8×34,5 m. Šířka hlavní části budovy a křídel je 13,56 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 20°. Na hřebeni je osazen průběžný dýmník. Výška konstrukce v hřebeni je 6,68 m, bez dýmníku pak 5,44 m. Dřevěná konstrukce je tvořena vazníky s obloukovým dolním pásem, jejichž osová vzdálenost je proměnná od 3,5 do 4,8 m. Vazníky jsou uloženy na železobetonové pilíře a stěny. Stabilita vazníků je zajištěna podélným svislým ztužidlem ve vrcholu a osazením mezi hrázděné stěny. Střešní plášť je tvořen prefabrikovanými dřevěnými panely, přičemž krytinou je, jako u obdobných objektů v areálu, „cedrový“ šindel. Stěny objektu jsou tvořeny hrázděnou konstrukcí a prefabrikovanými stěnovými panely. Vnější opláštění je z palubek z thermowoodu.

Zimní stáje

K dalším zemědělským stavbám halového charakteru v areálu patří komplex šesti přízemních objektů pro zimní ustájení koní tvaru písmene „U“ o maximálních osových rozměrech každé budovy 30,3×35,84 m. Jejich dřevěná konstrukce se sedlovou střechou je ve své typické části tvořena sedlovými příhradovými vazníky v osové vzdálenosti 2,4 m. V místě zalomení objektu (v nároží/úžlabí) je konstrukce střechy tvořena obdobnými příhradovými vazníky, jejichž tvar a dimenze jsou závislé na umístění v konstrukci. Ze statického hlediska vytváří vazníky prosté nosníky, kotvené buď přímo do podkonstrukce nebo do primárních příhradových vazníků (které jsou kotvené do podkonstrukce). Podpůrnou konstrukci pro jednotlivé vazníky tvoří dřevěné hrázděné stěny, které jsou kotvené do železobetonových stěn. Vazníky jsou kotvené do horního prahu těchto hrázděných stěn. Stabilitu konstrukce střechy zajišťuje samotný valbový tvar střešní konstrukce a ztužující střešní plášť. Jednotlivé příhradové vazníky jsou tvořeny horním a dolním pásem a diagonálami. Prvky jsou ve styčnících propojeny kolíkovým skrytým spojem (vnitřní ocelový plech a samořezné kolíky). Spodní pás vazníku je uprostřed zajištěn podélným ztužidlem. Horní pás je po celé délce zajištěn střešním pláštěm. Střešní plášť a sendvičové stěny byly montovány z prefabrikovaných dílců. Dýmníky, umožňující větrání stavby, jsou jednoduché rámové sloupkové konstrukce a byly rovněž řešeny prefabrikací.

Aqua aréna

Kromě areálu Hipo arény firma svými stavbami „vybavovala“ i některá z ostatních sportovišť šamorínského komplexu, jako např. jeho plavecký areál. A to halou krytého bazénu o rozměrech cca 55,2×34,7 m a maximální výšce 11,1 m, jejíž dřevěná konstrukce je tvořena dvanácti hlavními dvojkloubovými rámy o osové vzdálenosti 5 m. Rámy mají atypický obloukový tvar. Každý rám se skládá ze dvou rámových stojek a jedné rámové příčle, které jsou vzájemně propojeny tuhým montážním spojem. Mezi rámy jsou vloženy dřevěné rozpěry, které spolu s ocelovými táhly zajišťují prostorovou tuhost konstrukce, a dále pak dřevěné vaznice o osové vzdálenosti 0,97 m, které tvoří podpůrnou konstrukci pro střešní plášť. V jižním štítu je umístěn příhradový vazník, který slouží k vynesení fasády a redukuje svislé deformace. V jižní části je na hlavní dřevěné konstrukci umístěná toboganová věž.

Gymnastická hala

Další stavbou v rámci ostatních sportů je gymnastická hala obdélníkového půdorysu o rozměrech 35×24,1 m a celkové výšce 9,6 m. Objekt je za střešen pultovou střechou o sklonu 3°, která v nižší části plynule přechází ve stěnu. Dřevěná konstrukce je tvořena šesti hlavními rámy, které jsou kloubově uložené v patě a kloubově posuvně na železobetonové stěně. Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna dřevěnými rozpěrami a ocelovými táhly. Konstrukce je opláštěná prefabrikovanými dřevěnými panely, střešní krytina je tvořena hliníkovým falcovaným plechem.

Hotelový komplex s kongresovým centrem

Kromě sportovních objektů se firma podílela také na dostavbě hotelového komplexu s kongresovým centrem, tvořeného pěti železobetonovými objekty o půdorysu 17,5×57 m s pěti nadzemními podlažími. V úrovni původní ploché střechy těchto objektů realizovala šesté nadzemní podlaží, které je tvořeno ocelovou podpůrnou konstrukcí a vazníky z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h. Vazníky spolu s přímými a zakřivenými kusy tvoří hlavní příčné vazby, na které je ukládán střešní plášť. Rozměry vazníků jsou 140×600 mm, v místech velkých rozponů jsou profily zesíleny na dimenzi 240×600 mm. Oblouky byly navrženy s velmi malým poloměrem (2,85 m), proto bylo nutné k vylepení tohoto oblouku použít lamely o tloušťce 14 mm, čímž bylo docíleno zajímavého efektu. Střešní plášť byl kompletně prefabrikován ve výrobě, a to včetně všech funkčních vrstev. Na stavbě pak probíhala už jen montáž jednotlivých panelů. Stěnový plášť byl volen jako difúzně otevřený, přičemž montáž probíhala přímo na místě stavby. Hlavní nosná konstrukce pláště je tvořena KVH profily 60×120 mm, tepelně izolační funkci zajišťuje minerální (uvnitř) a dřevovláknitá izolace (z vnějšku). Vnější obklad je tvořen tepelně upravenou severskou borovicí. Střešní krytina byla provedena z hliníkového plechu tl. 0,7 mm, s falcováním o šířce pruhů 500 mm.

A co říci na závěr?

Součástí celé zakázky společnosti TAROS NOVA byly kromě představených staveb ještě tzv. letní stáje (8 objektů otevřených hal pro ustájení koní), konstrukce stínění pro 6 objektů letních stájí, lonžovací (výcviková) rotunda představující atypický přístřešek kruhového půdorysu (o vnějším průměru 10,68 m s jehlanovitou střechou se sklonem 20°) sloužící pro výcvik koní, dvě vedlejší tribuny s ocelovodřevěnou nosnou konstrukcí a jedna ze čtyř restaurací (Marché restaurant). V průběhu jejich realizace se na staveništi pohybovalo v průměru 60–120 montážníků. Pro vytvoření všech staveb bylo spotřebováno 4296 m3 lepeného lamelového dřeva, 1499 m3 KVH profilů, 660 022 kg oceli, 144 928 m2 OSB desek a palubek, 46 063 m2 střešních panelů, 6504 m3 tepelné izolace a 150 090 kusů samořezných SFS kolíků. Pro přepravu tohoto materiálu bylo použito celkem 330 běžných kamiónů a 52 speciálních transportů.

Uložiť

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština