archiv aktualit rok 2014

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2014

ČSN EN 12828+A1 (06 0205) • Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
• ČSN 06 0830:2014 (06 0830) • Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení (změna Z1)
• ČSN EN 1487 (13 5800) • Armatury budov – Vodní pojistné ventily – Zkoušky a požadavky
• ČSN EN 16203 (26 8880) • Bezpečnost manipulačních vozíků – Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability – Vozíky s protiváhou
• ČSN EN 60968:2013 (36 0290) • Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost (změna A11)
• ČSN EN 60598-1 ed. 5:2009 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (oprava 1)
• ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z3)
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna A11)
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN ISO 15181-6 (67 3049) • Nátěrové hmoty – Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů – Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu
• ČSN EN 16566 (67 3154) • Nátěrové hmoty – Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití – Požadavky na plniče podle evropských norem
• ČSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) • Tepelné izolace – Terminologie (změna Z1)
• ČSN EN ISO 15758 (73 0312) • Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací – Výpočet difuze vodní páry – Izolace potrubí pro vedení chladu
• ČSN EN ISO 10140-1:2011 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky (změna A2)
• ČSN EN ISO 10140-5:2011 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení (změna A1)
• ČSN EN 13381-1 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány
• ČSN EN 13381-2 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 2: Svislé ochranné membrány
• ČSN 74 3282 (74 3282) • Pevné kovové žebříky pro stavby
• ČSN EN ISO 10306 (80 0236) • Textilie – Bavlněná vlákna – Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu
• ČSN EN ISO 13935-1 (80 0841) • Textilie – Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků – Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip
• ČSN EN ISO 13935-2 (80 0841) • Textilie – Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků – Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab
• ČSN P CEN/TS 16611 (91 0292) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
• ČSN EN 71-1+A3 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
• ČSN EN 71-2+A1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost
• ČSN EN 71-7 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 71-13 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
Technické normy zrušené k 1. 12.
2014

• ČSN EN 60598-2-2 (36 0600) • Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 2: Zápustná svítidla (platila od: červen 1997)
• ČSN EN 60335-2-30 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 1932 (74 6016) • Doplňky – vnější clony a okenice – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda (platila od: únor 2002)
• ČSN EN 13330 (74 6029) • Okenice – Náraz tvrdým tělesem – Zkušební metoda (platila od: říjen 2003)
• ČSN 91 0630 (91 0630) • Nábytek. Pracovní sedadla. Rozměry (platila od: květen 1984)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština