školy

Projekt SOŠ drevárskej vo Zvolene „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“

Prezentácia projektu započala slávnostným prestrihnutím pásky - sprava Mgr. Mikuláš Pál - podpredseda BBSK, Ing. Pavol Laššák - riaditeľ SOŠD Zvolen a Ing. Igor Patráš, predseda Sektorovej rady LH DSP.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOŠ drevárska vo Zvolene, ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva, získala v roku 2022 nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu IROP vo výške 911 409,35  EUR, vrátane 5% spoluúčasti zo strany zriaďovateľa školy BBSK.

V rámci projektu „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“ zrealizovala škola obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odbornú prax a odborný výcvik – nákup a inštaláciu CNC zariadenia a ďalších drevoobrábacích strojov a s tým súvisiace stavebné úpravy (rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia) v školských dielňach. V budove školy zrekonštruovali vnútorné priestory, v ktorých vznikli dve nové laboratóriá pre praktické cvičenia žiakov – laboratórium elektrotechniky a laboratórium materiálov. Realizácia projektu sa uskutočnila v období od 9/2022 do 11/2023.

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program. Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja. Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Prezentácie priebehu realizácie a výstupov projektu sa zúčastnili podpredsedovia Banskobystrického samosprávneho kraja – Mgr. Mikuláš Pál a PhDr. Ján Beljak, PhD., riaditeľka odboru školstva BBSK Mgr. Zuzana Lafférsová, členovia Rady školy, projektového tímu a ďalší hostia.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina