aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2023

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2023

• ČSN EN ISO 80000-1(01 1300) • Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

• ČSN EN 17821 (13 5827) • Armatury budov – Mrazuvzdorné armatury pro venkovní použití (FRT) – Obecné technické požadavky

• ČSN EN 1253-8 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s kombinovaným mechanickým uzávěrem a vodním uzávěrem

• ČSN EN 17522 (13 8500) • Studny a výměníky tepla ve vrtech

• ČSN EN ISO 22712 (14 0120) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob

• ČSN EN 14511-1 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice

• ČSN EN 14511-2 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky

• ČSN EN 12102-1 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

• ČSN EN IEC 61969-1 ed. 4 (18 8003) • Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 1: Směrnice pro návrh

• ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3:2021 (18 8003) • Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 1: Směrnice pro návrh (změna Z1)

• ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) • Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky

• ČSN EN 60838-2-3:2017 (36 0385) • Různé objímky – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje (změna A1)

• ČSN EN IEC 62386-150 (36 0540) • Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 150: Zvláštní požadavky – Pomocný napájecí zdroj

• ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

• ČSN EN 60335-2-95 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4:2023 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití (změna A11)

• ČSN EN IEC 61591 ed. 3 (36 1060) • Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce

• ČSN EN IEC 61591 ed. 2:2020 (36 1060) • Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce (změna Z1)

• ČSN EN 351-1 (49 0674) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

• ČSN EN 351-2 (49 0674) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky

• ČSN EN 302-8 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku

• ČSN P CEN/TS 927-12 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 12: Propustnost pro ultrafialové a viditelné záření

• ČSN EN 607 (74 7704) • Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U – Definice, požadavky a zkoušení

• ČSN EN 17848 (79 3871) • Usně – Chemikálie – Kontrola kvality

• ČSN EN 17738 (80 6179) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Poškození během postupu instalace – Zkouška v plném rozsahu

• ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

• ČSN EN ISO 17225-8 (83 8202) • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 8: Tříděné tepelně upravené a zhutněné palivo z biomasy pro komerční a průmyslové použití

• ČSN EN ISO 18123 (83 8222) • Tuhá biopaliva – Stanovení prchavé hořlaviny

• ČSN EN 13721 (91 0288) • Nábytek – Stanovení povrchového odrazu

• ČSN EN 16611 (91 0292) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání

• ČSN EN 12104 (91 7877) • Pružné podlahové krytiny – Korkové dlaždice – Specifikace

• ČSN EN 16511 (91 7890) • Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) – Specifikace, požadavky a metoda zkoušení pro vícevrstvé modulární panely pro pokládku plovoucí podlahy

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina