školy

Dizertačné práce z TUZVO inšpiratívne pre lesnícko-drevársky sektor

TUZVO
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Obhajoby dizertačných doktorandských prác v Technickej univerzite vo Zvolene budú 22. augusta 2023 na témy skvalitnenia spolupráce medzi spracovateľmi a dodávateľmi dreva. Všetky dizertačné práce sa zameriavajú na fungovanie vzťahov vnútri lesnícko-drevárskeho sektora.

Ing. Miroslava Melichová – absolventka TUZVO v študijnom odbore Ekonómia a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu  spracovala tému „Návrh vybraných indikátorov zeleného rastu v podnikoch drevospracujúceho priemyslu na Slovensku“.

Ing. Alena Rokonalová – riešila v rámci doktorandskej práce tému „Inovačné spájanie podnikov drevospracujúceho priemyslu“.

Ing. Stanislava Krišťáková – navrhuje v dizertačnej doktorandskej práci „Modelovanie výkonnosti lesného hospodárstva“ metódy pre užšie väzby medzi lesnými a drevospracujúci subjektmi.

Ing. Marek Hlodák  – v študijnom programe Ekonómia a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu sa zameral na „Modelovanie dopytu na trhu s výrobkami z dreva na Slovensku“.

Vzťahy a väzby v rámci Lesnícko-drevárskeho sektora (LDS) sa po roku 1989 značne popretŕhali. Spôsobili to výrazné vlastnícke a organizačné zmeny v lesnom hospodárstve, ale hlavne v drevospracujúcom priemysle. Posledné dve decéniá sú  charakterizované cieľavedomou spoluprácou, ktorá je prínosom pre všetky subjekty v rámci LDS. Nové poznatky zo zahraničia a najmä implementácia foriem a taktiež vedecko-technologického prístupu vysokoškolských pedagógov vytvárajú predpoklady efektívne fungujúcej ekonomickej spolupráce.

Bližšie informácie: Obhajoby dizertačných prác | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk)

Okrem uvedeného sú naplánované 22.08.2023 na Drevárskej fakulte TUZVO aj obhajoby ďalších pre prax zaujímavých dizertačných prác.

Bližšie informácie: Harmonogram obhajob dizertačných prác | Drevárska fakulta (tuzvo.sk)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina