aktuality

Navrhovanie drevených konštrukcií v marcových normách

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prinášame výber z noriem STN, uverejnených vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac marec 2023. Celkom je uverejnených 88 nových noriem, 3 zmeny a 1 oprava doterajších STN.

• STN P CEN/TS 19103 (73 1710) Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Navrhovanie spriahnutých drevo-betónových konštrukcií. Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (CEN/TS 19103: 2021)

• STN 730802 (73 0802) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

• STN EN 15804 + A2 + AC (73 0912) Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov (EN 15804: 2012+A2: 2019; EN 15804: 2012+A2: 2019/AC: 2021)

• STN EN 17678-1 (73 1256) Inštalácia dodatočne predpätých zostáv pre predpäté konštrukcie. Časť 1: Odbornosť personálu (EN 17678-1: 2022)

• STN EN 15269-3 (12 0223) Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 3: Požiarna odolnosť otočných dverových zostáv so závesmi alebo čapmi vyrobených z dreva a otváracích okien s dreveným rámom (EN 15269-3: 2022)

• STN EN 17020-1 (92 0226) Rozšírená aplikácia skúšok trvanlivosti samozatvárania drevených zostáv a otváracích okien s požiarnou odolnosťou a/alebo tesných proti prieniku dymu. Časť 1: Trvanlivosť samouzatvárania drevených zostáv z ocele so závesmi alebo čapmi (EN 17020-1: 2022)

• STN EN ISO 26101-1 (01 1612) Akustika. Skúšobné metódy pre posúdenie akustických prostriedkov. Časť 1: Požiadavky na prostredie voľného poľa podľa ISO 26101-1: 2022; ISO 26101-1: 2022)

• STN EN 12464-1 (36 0064) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Vnútorné pracoviská (EN 12464-1: 2021)

• STN EN IEC 62052-41 (35 6134) Zariadenie na meranie elektrickej energie. Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné prostriedky. Časť 41: Podmienky a metódy evidovania energie pre viac energické a viac sadzbové merače (EN IEC 62052-41: 2022; IEC 62052-41: 2022)

• STN EN 1366-3 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií. Časť 3: Tesnenia prestupov (EN 1366-3: 2021)

• STN EN 12037 (49 0713) Ochranné prostriedky na drevo. Postup skúšok na stanovenie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo bez kontaktu so zemou v prírodných podmienkach. Metóda horizontálneho plátového spojenia (EN 12037: 2022)

• STN EN ISO 16090-1 (20 0760) Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Obrábacie centrá, frézovačky, postupové stroje. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky stanovené ISO 16090-1: 2022 (EN ISO 16090-1: 2022; ISO 16090-1: 2022)

• STN EN IEC 80000-6 (01 1301) Veličiny a jednotky. Časť 6: Elektromagnetizmus (EN IEC 80000-6: 2022; IEC 80000-6: 2022)

• STN P CEN/ISO TS 21719-2 (01 8612) Elektronický výber poplatkov. Personalizácia potrebného zariadenia (OBE). Časť 2: Používanie špecializovanej komunikácie krátkeho dosahu cez ISO/TS 21719-2: 2022 (CEN ISO/TS 21719-2: 2022; ISO/TS 21719-2: 2022)

• STN EN 17666-3 (92 0811) Údržba. Inžinierstvo údržby. Požiadavky (EN 17666: 2022)

Zmeny STN

• STN EN ISO 12216/A1 (32 2212) Malé plavidlá. Okná, lodné kruhové okná, prielezy, búrkové poklopy a dvere. Požiadavky na pevnosť a vodotesnosť podľa ISO 12216: 2020/Amd 1: 2022. Zmena A1. (EN ISO 12216: 2022/A1: 2022; ISO 12216: 2020/Amd 1: 2022.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina