aktuality

Finančná podpora práce hendikepovaných zamestnancov

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zdravotne hendikepovaní ľudia – ak sa zamestnajú – sú v zamestnaní čiastočne chránení cez chránené dielne a na chránených pracoviskách. Po požiadaní im vzniká nárok na poskytnutie príspevkov zamestnávateľov a hendikepovaným pracovníkov. Zamestnancom so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len po súhlase príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa však nevyžaduje, ak ide o výpoveď zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok. Dôvodom nesmie byť zamestnancova invalidita. Od 1. 4. 2023 je už kratšia lehota Úradu práce na vybavenie: znížila sa z 30 dní na 7 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Celková cena práce pre rok 2023 je stanovená na 1711,61 €. Zamestnávateľ uhrádza za jedného pracovníka so zdravotným postihnutím na účet Úradu práce sumu 1542,45 €, je to výška 0,9-násobku celkovej ceny práce. Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanom s hendikepom vo výške 1369,29 €, stanovenej vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže dostať zamestnávateľ v Bratislavskom kraji najviac 6846,44 € (4-násobok celkovej ceny práce) a v ostatných krajoch 8215,73 € (4,8-násobok ceny práce), v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer najviac 8900,37 € (5,2-násobok ceny práce).

Ak zamestnávateľ poskytne prácu zamestnancom so zdravotným hendikepom a títo tvoria viac ako 25 % osadenstva, pomôže udržať takéhoto občana v zamestnaní maximálnou sumou 267,33 €. Ak pracovník potrebuje pracovného asistenta, tak tento mesačný príspevok predstavuje sumu od 701,76 € do 1198,12 €.

Úrad práce poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím príspevok na úhradu prevádzkových nákladov a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. O príspevok treba požiadať. Môže byť vo výške 2,5-násobku celkovej ceny práce 4279,02 €. Ak má pracovník dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, tvorí až 5-násobok – 8558,05 €.

Európska únia má viac ako 45 miliónov ľudí vo veku od 16 do 64 rokov, ktorí majú zdravotné problémy alebo zdravotné postihnutia. Ich zdravotný výkon sprevádzajú predsudky a vedú k ich diskriminácii pri vstupe na trh práce.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina