aktuality

Změny pro podnikatele od 1.1.2022

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nový kompenzační bonus pro rok 2022

Nárok na kompenzační bonus mají znovu osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), společníci malých společností s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“), ale i osoby pracující na dohody mimo pracovní poměr. Malými s.r.o. se rozumí společnosti mající nanejvýš dva společníky. Nově mají nárok i společníci malých s.r.o., jejichž podíl je představován kmenovým listem. Bonusové období, za které je možné čerpat kompenzační bonus je rozděleno na dvě období, a to od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 a od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

Společníci malých s.r.o. a OSVČ mají nárok na tento kompenzační bonus, došlo-li k úbytku tržeb nejméně o 30 % ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím je prosinec 2021, příp. leden 2021. Srovnávané období jsou vybrané 3 po sobě jdoucí měsíce v období od června 2021 do října 2021. Jedná-li se o subjekty se sezónními činnostmi, za srovnávané období se považuje poslední sezóna před vypuknutím pandemie.

Výše kompenzačního bonusu je 1000 Kč/den, při karanténě či izolaci OSVČ a dohodářů 500 Kč/den. U dohodářů, ale i v případě karantény či izolaci OSVČ, musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění, a to minimálně po dobu 3 kalendářních měsíců.

Kompenzační bonus lze nově čerpat současně i s jinými koronavirovými dotacemi – např. Covid 2021 či Covid nepokryté náklady, ale i s programem Antivirus.

Žádost o kompenzační bonus lze stejně jako u předchozích kompenzačních bonusů podat nejdříve po skončení bonusového období, nejpozději však 2 měsíce po skončení bonusové období.

Novinky v oblasti datových schránek

K 1. lednu 2022 nabyla účinnost novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

K tomuto datu je povoleno zasílání soukromých datových zpráv mezi právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami nepodnikateli. V případě právnických osob a podnikajících fyzických osob dojde k automatickému povolení doručování těchto zpráv, přičemž přijímající subjekty nebudou mít možnost doručování těchto zpráv vypnout. Fyzické osoby nepodnikající však mohou požádat o vypnutí doručování těchto zpráv.

Dále bude fikce doručení datových zpráv rozšířena i na tyto soukromé zprávy. V případě, kdy se oprávněná osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů ode dne jejího dodání, je tato zpráva považována za doručenou tímto desátým dnem.

Na soukromé datové zprávy však bude nahlíženo jako na úkony, které nejsou učiněné písemně a podepsané, tzn., že při odeslání dokumentu automaticky nedochází k jeho podpisu.

Další důležité změny přinese novela tohoto zákona, která nabyde účinnost od 1. ledna 2023. Fyzickým osobám podnikajícím, nepodnikajícím bude automaticky zřízena datová schránka, jakmile použijí prostředek pro elektronickou identifikaci (např. Národní bod pro identifikaci a autentizaci – NIA, mobilní klíč eGov, bankovní identita). Fyzické osoby však mohou po jejich zřízení požádat o znepřístupnění těchto datových schránek. Datová schránka bude rovněž automaticky zřízena každé právnické osobě zapsané v registru osob, kterým se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Dosud byla datová schránka zřizována pouze právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku.

Právnickým osobám nepodnikajícím (neziskové organizace), které k 1. lednu 2023 dosud neměly datovou schránku, ji zřídí automaticky a bezplatně Ministerstvo vnitra nejpozději do 31. března 2023.

Zdroj: AMSP ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina