drevoservis

Nová obchodná stratégia š.p. LESY SR pri predaji dreva

Drevoservis_Lesy
Proces vyhodnotenia odberateľov drevnej hmoty od š.p. LESY SR by mal byť ukončený do konca roka 2021. Ilustračné foto: archív DM
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Verejnosť sa neoprávnene kriticky stavia k výkonom lesníkom a často spochybňuje odbornosť lesníckeho stavu. Objektívne dôvody však aj v š.p. LESY SR nevyhnutne smerujú k ďalšiemu výraznejšiemu obmedzovaniu ťažby.

Všeobecný názor ochranárov a verejnosti možno zhrnúť do konštatovania, že lesy na Slovensku sú drancované. Pritom bola ťažba a dodávky dreva na spracovanie do piliarskych podnikov v roku 2020 najnižšia od roku 2005. Analýza Národného lesníckeho centra dokladuje, že podiel ťažby je nižší ako 80 % z ročného prírastku. To znamená, že udržateľnosť obhospodarovania lesov je na vysokej odbornej úrovni. Viac dreva narastie, ako sa vyťaží. V slovenských lesoch je vyše 1 miliardy stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm.

Transparentnosť pri predaji dreva

Novú obchodnú stratégiu š.p. LESY SR, ktorá zohľadňuje možnosti podniku, rešpektuje trvalú udržateľnosť a princípy ochrany prostredia, prijalo nové vedenie podniku ako dôsledok ukončenia doterajších zmlúv s odberateľmi. Sprevádza ju vysoká úroveň transparentnosti a efektívna spolupráca s obchodnými partnermi.

Jasne definované pravidlá obchodu s drevnou hmotou by mali platiť počas celého decénia v súlade so schváleným dlhodobým plánom a spôsobom ťažby dreva. Nové ciele kopírujú deklarovanú štátnu lesnícku politiku postupného zavedenia prírode blízkeho hospodárenia v lese podľa optimálneho ekonomického rozsahu. Navrhli transparentné hodnotenie odberateľov formou ratingu.

Základným nástrojom podpory spracovateľov drevnej hmoty budú dodávky prostredníctvom priameho zmluvného vzťahu. Uplatňovať ho budú v súlade s aktuálnou cenovou situáciou na trhu. Výsledkom bude spôsob prideľovania objemov požadovanej drevnej hmoty z celkovej plánovanej ročnej ťažby. Základné rozdelenie zákazníkov pre priamy predaj cez kúpne zmluvy bude podľa objemu kapacity spracovania, celkového odbytu s ohľadom na regionálnosť a nosný sortiment. Korekcie budú podľa celkových ročných alokovaných zdrojov. Kúpne zmluvy budú rozlišovať strategických zákazníkov od významných zákazníkov a regionálnych zákazníkov.

Strategickí, významní a regionálni odberatelia

Výrazné rozdiely jednotlivých typov zákazníkov budú pre ihličnaté piliarske výrezy, listnaté piliarske výrezy drevín buk a dub, aj ostatných listnatých drevín, výrezy pre chemické spracovanie a vlákninové drevo V. triedy akosti, energetické drevo. Strategickí a významní zákazníci budú mať priamy zmluvný vzťah na úrovni generálneho riaditeľstva, regionálni spracovatelia budú v kompetencii jednotlivých odštepných závodov. Prvým krokom pre spoluprácu bolo oslovenie doterajších a nových obchodných partnerov. Podľa ich vlastnej obchodnej charakteristiky boli strategickým a významným zákazníkom ponúknuté kúpne zmluvy s trvaním maximálne 24 mesiacov. S regionálnymi zákazníkmi môžu byť uzatvorené kúpne zmluvy v trvaní 12 mesiacov alebo 3 mesiace.

Cenník sortimentov surového dreva bude stanovený s platnosťou na najbližší štvrťrok. Informácia o zmene cenníkov bude zverejnená minimálne 5 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho štvrťroka.

Najtransparentnejšia forma predaja bude prostredníctvom elektronických aukcií dreva (EAD). V nej si budú môcť nakúpiť drevnú hmotu všetky skupiny zákazníkov v súlade s podmienkami EAD. Budú realizované v objeme 10–30 % plánovaných disponibilných ročných zdrojov s prihliadnutím na maximálnu ekonomickú výťažnosť jednotlivých sortimentov. Predaj dreva na pni bude realizovaný zo stojacich stromov určených na ťažbu alebo z objektívnych príčin spracovania následkov kalamít, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Najcennejšie sortimenty surového dreva budú ponúkané prostredníctvom verejnej dražby dreva (VDD) cez operatívne riadenie cca 2 % z celkového objemu ročného predaja drevnej hmoty.

Vyhodnotenie údajov pre stanovenie ratingu

Metodika prideľovania ratingu odberateľov š.p. LESY SR je vytvorená z analýzy a výberu posudzovaných kritérií, doplnená zo zberu údajov za účelom vyhodnotenia získaných informácií. V I. etape stanovili posudzované kritériá, vychádzali z ekonomických, výrobných, obchodných a celospoločenských faktorov.

V systéme je stanovený maximálny počet 100 bodov rozdelených do 8 kritérií:

  • Zhodnocovanie drevnej hmoty – spracovanie, obchod: 20 bodov
  • Pridaná hodnota – stupeň spracovania drevnej hmoty: 20 bodov
  • Lokalizácia prevádzky: 15 bodov
  • História spolupráce – finančná disciplína, pravidelnosť odberu: 10 bodov
  • Hodnotenie zamestnanosti – počet zamestnancov u odberateľa: 15 bodov
  • Modernizácia – hodnotenie podľa výšky investícií: 10 bodov
  • Certifikácia procesov zákazníka: 5 bodov
  • Priemerná mzda zamestnanca: 5 bodov

Zo zberu údajov v II. etape spracujú získané údaje podľa vlastného informačného systému, výsledkami prieskumu poskytnutých informácií samotnými odberateľmi. Ďalšie hodnoverné informácie získajú od oficiálnych orgánov, z obchodného registra, štatistických hodnotení a z podkladov zo Sociálnej poisťovne.

Vyhodnotenie získaných informácií bude proces stanovenia celkového ratingu v III. etape podľa analýzy získaných údajov, overenie informácií pre celkové hodnotenie odberateľa. Tento multikriteriálny obchodný systém transparentne vyhodnotí odberateľov drevnej hmoty. Výsledkom by malo byť správne a objektívne stanovenie kvality odberateľa. Na tomto základe môže š.p. LESY SR prijať nový spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv so zachovaním podpory drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Všetky tieto etapy by mali byť uzatvorené do konca roka 2021.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina