odborné témy

Už sa zase tešíme na Ježiška…

OT_Jezisko
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Milý Ježiško!

Úvodom môjho listu Ťa čo najsrdečnejšie pozdravujem a želám Ti veľa zdravia, šťastia a nekonečného optimizmu, pretože ten k nám nosíš v tomto pred i Vianočnom čase plnými priehrštiami, ako keby sa Ti vôbec nemíňal – čo ma dosť prekvapuje. Vlastne, chcem sa Ti priznať, že som si názov môjho listu požičal z českej, dnes už zľudovenej pesničky, ktorú som viac-menej od detstva vnímal vždy v tomto čase. Prečo viac-menej? Nuž, v detstve skôr menej, pretože vtedy sa komunisti, ktorí nám predpisovali aj Vianoce, viacej kamarátili s Dedom Mrázom, než s Tebou a po Novembri ´89 už skôr viacej, pretože si sa do našich obývačiek usalašil celkom pevne. A to aj k tým, ktorí Ti predtým nevedeli ani prísť na meno. Zrejme si to tak urobil vo svojej nekonečnej veľkorysosti a preto, že si taký spravodlivý.

No, a tu by som mohol začať moje prvé prianie. Pretože, vieš, ja nechcem byť osobný a sebecký, v mojom živote už materiálne statky nehrajú až takú veľkú rolu, preto by som celý tento môj list chcel písať skôr ako želanie všeobjímajúce.

Keď sme už pri tej spravodlivosti. V podstate nemyslím tú spravodlivosť, ktorú si pod svojou gesciou nechal Tvoj otec a starajú sa o ňu Jeho mlyny, skôr mi ide o tú spravodlivosť v nazeraní na istý problém. Prečo sú jedni menej a iní viac spravodliví v očiach verejnosti? Odbornej i laickej? Mám konkrétne na mysli tých, ktorí sa starajú o naše lesy, resp. do našich lesov.

Celé stáročia sa o ne s láskou starali naši otcovia, dedovia a pradedovia a dnes zopár všemúdrych si myslí, že oni majú patent na jediný spravodlivý – lebo zelený – názor. Názor na to, ako s nimi – teda s tými lesmi – máme hospodáriť. A navyše majú na to aj viac peňazí, aby si svoje tézy a praktiky odskúšali a zafinancovali – v našich lesoch. Ako sa dá spravodlivo súťažiť a potom – nebodaj – argumentovať, ak rôzne zelené iniciatívy (ja ich namojveru nespochybňujem, lebo každý má právo na svoje miesto pod slnkom – mimochodom, jediným nad naším svetom) získajú z našich spoločne vyzbieraných peňazí milióny EUR (nebudem Ti vysvetľovať, čo to EUR je, to predsa musíš poznať) na to, aby zabránili svojim aktivitami poctivým a spravodlivým lesníkom v tom, aby sa o les poctivo a spravodlivo (dnes a to volá trvalo udržateľne) starali. Neveríš?

Malý príklad zo Slovenska, kde sa ochranárske neziskovky a rôzne inštitúcie ochrany prírody dostali cez projekty EÚ (a je jedno, či sú plánované na rok, dva, tri) k desiatkam miliónov EUR.

Na ilustráciu ponúknem niekoľko vybraných projektov z centrálneho registra zmlúv aj so sumami, ktoré na ich realizáciu boli vynaložené:

  • Ochrana sysľa pasienkového: 5,4 mil. EUR
  • Monitoring veľkých šeliem: 8 mil. EUR
  • Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a vtákoch: 20,9 mil. EUR

A to je len nepatrný výpočet aktivít. A už majú pripravené projekty na odľahčenie rozpočtu Plánu obnovy a odolnosti, kde sú k dispozícii miliardy.

Ale nie len o tomto som chcel, lebo budem vyzerať, že som nespravodlivý, závistlivý a nedoprajem. Nie, nie je to tak. Len by som si veľmi želal, nech už hlasovanie v NR SR o „reforme národných parkov“ dopadne akokoľvek (keď toto píšem, nepoznám výsledok) chcel by som vysloviť želanie, aby sa zákopová vojna medzi ochranármi a lesníkmi (ku ktorým sú pridávaní aj drevári) skončila čo najskôr v prospech lesa. V tomto sa stotožňujem s názorom Zväzu spracovateľov dreva SR, ktorý je – zdá sa – tiež iba zbožným želaním. Ak dovolíš, zacitujem z neho:

„Vážená pani poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky!
Vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky!

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) ako legitímny reprezentant záujmov drevospracujúceho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho priemyslu na Slovensku už od začiatku podania poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upozorňuje na nebezpečné a likvidačné dopady tohto zákona na lesnícko-drevársky sektor na Slovensku.

ZSD SR zásadne nesúhlasí ani s myšlienkou, aby hospodárska a ochranárska starostlivosť o všetky lesy Slovenska prešla akýmkoľvek spôsobom pod rezort životného prostredia.

ZSD SR od začiatku žiada, aby sa národné parky na Slovensku zreformovali podľa štandardov platných v Európskej únii, aby takýto zákon prešiel riadnym pripomienkovým konaním vo všetkých rezortoch, teda, aby ho predložila Vláda SR na širokú odbornú i laickú diskusiu.

ZSD SR sa už 24 rokov zasadzuje o trvalú udržateľnosť a racionálne hospodárenie v zelených lesoch. Odmietame ochranársku demagógiu o drancovaní slovenských lesov a nálepkovanie lesníkov a drevárov nelichotivými atribútmi o extrémistických skupinách a o spolitizovaní témy údajnej reformy národných parkov. Lesnícko-drevársky komplex na Slovensku dáva prácu viac ako 50-tisícom ľudí a jeho tržby a výnosy dosiahli v roku 2020 viac ako 4 miliardy EUR a vytvoril pridanú hodnotu 1,2 miliardy EUR. Od začiatku očakávame odbornú diskusiu a namiesto toho sa musíme prizerať extrémnej snahe získať pod svoj vplyv obrovské a neefektívne využité európske peniaze, ktoré budeme musieť my, naše deti a vnúčatá splácať.

Preto vyzývame Vás, vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste túto tému riešili s maximálnou osobnou zodpovednosťou a nepodľahli politickým tlakom. Lepšia cesta na riešenie ako štandardný legislatívny proces, ktorého sa zúčastní celá spoločnosť, v tomto spoločensky mimoriadne vážnom rozhodnutí, neexistuje.

Akýkoľvek legislatívne podmienený formálny presun kompetencií jednej časti lesov pod rezort životného prostredia by len konzervoval a prehĺbil nedôveru a animozity lesníkov a ochranárov, ktorým v podstate ide o to isté – dlhodobo a udržateľne vytvárať a formovať slovenské lesy. Tie sú dnes aj zdrojom jedinej obnoviteľnej strategickej suroviny – dreva – pre slovenský drevospracujúci priemysel, ktorý v sebe stále skrýva nerozvinutý potenciál byť rozhodujúcim segmentom slovenskej ekonomiky, obdobne ako v susednom Rakúsku. A to všetko je realizovateľné pri trvalo udržateľnom a prírode blízkom hospodárení v lesoch.

Apelujeme preto znovu na Vaše svedomie a zodpovedné rozhodovanie, aby ste nepodporili v hlasovaní prijatie novely, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“ – koniec citátu.

Ako vidíš, milý Ježiško, nie je toho málo, čo by som si želal. Ale, keď už si dočítal až sem, tak mi ešte dovoľ, aby som vyslovil želanie, aby sa naša múdra, prezieravá a koncepčne uvažujúca vláda (vidíš, vlastne aj toto je moje veľké želanie) nechala inšpirovať svojimi francúzskymi bratrancami, ktorí ešte v lete tohto roku potešili francúzskych drevárov milým darčekom. Vláda im navýšila tzv. Program konjunktúry pre DSP, ktorým môžu sanovať svoje straty spôsobené únikom suroviny mimo EU, zvýšenými cenami stavebných materiálov na báze dreva či cenovými reguláciami na 300 miliónov EUR ročne, čo je viac o 100 miliónov. Z týchto prostriedkov pôjde polovica na zalesňovanie, 100 miliónov dostane sektor drevostavieb a 50 miliónov pôjde na podporu investícií v drevospracovateľskom reťazci.

Drobnosť, ktorá poteší. Ale mňa na tom všetkom, milý Ježiško, najviac zaujal fakt, že francúzska vláda sa problémami v DSP vôbec zaoberá, na rozdiel od našej múdrej a prezieravej a koncepčne uvažujúcej vlády.

Vlastne, to môže súvisieť aj s tým, že nielen francúzska vláda protestovala proti tomu darčekovému balíčku, ktorý pripravila a veľkou zelenou stuhou previazala Európska komisia (EK) v Bruseli a nazvala ho „Europe forest strategy 2030“. A aj keď EK pôvodný návrh na základ protestov upravila, na záver dospeli ministri pôdohospodárstva ku konštatovaniu, ktoré sa prejavilo v tlačovej správe, a zase citujem:

„Ministri poľnohospodárstva EÚ privítali uverejnenie novej stratégie lesného hospodárstva EÚ do roku 2030. V záveroch prijatých na dnešnom (15. 11. 2021) zasadnutí zameranom na poľnohospodárstvo a rybárstvo ministri uznali, že je potrebné posilniť príspevok lesov k Európskej zelenej dohode a globálnym cieľom, ako je Agenda 2030. Konkrétne:

  • zdôraznili zásadnú úlohu lesov pre ľudské zdravie, zdravie zvierat a zdravé prírodné prostredie v rámci koncepcie „jedného zdravia“
  • súhlasili s tým, že lesné hospodárstvo môže zohrávať kľúčovú úlohu pri prechode EÚ na ekologické, klimaticky neutrálne a konkurencieschopné obehové biohospodárstvo
  • zdôraznili význam spolupráce a konštruktívneho dialógu medzi členskými štátmi, Komisiou, zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou
  • privítali dôraz, ktorý nová stratégia kladie na podporu udržateľných produktov na báze dreva, a návrh na vytvorenie nového partnerstva pre výskum a inovácie v lesnom hospodárstve.

V záveroch Rady sa však zdôraznila aj potreba dosiahnuť rovnováhu medzi environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi aspektmi udržateľného obhospodarovania lesov a zdôraznil význam rešpektovania a zachovania rozmanitosti lesov a postupov obhospodarovania lesov v rôznych členských štátoch a regiónoch. Členské štáty okrem toho vyjadrili pochybnosti o význame prípravy národných strategických plánov pre lesné hospodárstvo, ako sa to plánuje v oznámení Komisie, a podporili využívanie existujúcich medzinárodných postupov monitorovania a podávania správ. Ministri napokon uviedli, že nová stratégia lesného hospodárstva EÚ by mala zahŕňať medzinárodný rozmer zameraný na obmedzenie globálneho odlesňovania.“

Nuž, chce sa mi veriť, a preto si to želám tiež, že sa niektoré z týchto logických a racionálnych krokov neobjavia v podobe ďalších obmedzujúcich nariadení národných vlád v návrhoch zákonov, o ktorom tu už bola reč. O niečo vyššie, milý Ježiško.

Nuž, zrejme by som mal nabrať na skromnosti a nezahrňovať Ťa takýmito komplikovanými a možno aj nesplniteľnými želaniami. Ale, poznáš to: radšej viac, aby som sa mohol tešiť aspoň z nejakého splneného, ak sa podarí. A ak nie, nuž, tak to si potom želám aspoň balíček plastelíny.
Veď Ty už vieš na čo…

A ešte jedno ospravedlnenie. Prepáč mi, milý Ježiško, že Ti nepíšem na Tvoju deťom známu adresu do Rajeckej Lesnej, ale radšej do Drevárskeho magazínu. Takto mám istotu, že si to prečíta, azda, viac ľudí, než len Ty, ktorí sa – možno – k mojim želaniam aj pripoja.

Tvoj Peter

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina