aktuality

Plakety vysokoškolským pedagógom za výchovu drevárov a lesníkov

Plaketa J.A. Komenského. Foto: P. Koreň
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Obnovenú tradíciu oceňovania pedagógov ku Dňu učiteľov zaviedol rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. v roku 2014. Aj tohto roku udelil po dve plakety Jana Amosa Komenského každej zo štyroch fakúlt univerzity. Ocenení pedagógovia si plakety prevezmú prezentačne na najbližšom zasadnutí Vedenia Technickej univerzity Zvolen.

Drevárska fakulta

Ing. Veronika Veľková, PhD. si ocenenie zaslúžila za využívanie nových metód vo výučbe dištančného vzdelávania. Už viac rokov kvalitne vedie študentov pri záverečných prácach. Všestranne pomáha pri riešení študentských a mimoškolských aktivít poslucháčov.

Prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. tvorivú vedecko-výskumnú činnosť prepája na mladých potenciálnych vedcov. Vyrástli z nich úspešní riešitelia ŠVOČ. Bakalári a diplomanti posunuli svoje poznatky v oblasti povrchových vlastností dreva a drevných materiálov. Podieľali sa na zviditeľnení TU Zvolen v medzinárodných vedeckých kruhoch.

Fakulta techniky

Doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD. edukáciou predmetov v oblasti výrobných technológií a materiálov pripravuje pre úspešné uplatnenie v práci. Prepája výučbu s požiadavkami priemyselnej praxe.

Doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. zastáva inovatívny prístup pri uplatňovaní nových metód v oblasti technického manažmentu. V práci položil akcent na implementáciu princípov moderného prenosu informácií budúcim odborníkom.

Lesnícka fakulta

Doc. Ing. Peter Jaloviar, PhD. uplatňuje v študijnom procese prírode blízke obhospodarovanie lesa. Tieto témy využil v učebných textoch a monografiách.

Ing. Ľubomír Bútora, PhD. dokáže prepájať programy aplikovanej zoológie s poľovníctvom pri výučbe a záverečných prácach študentov.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Mgr. Zlata Androvičová, CSc. vyučuje predmety so zameraním na sociológiu, environmentálnu etiku, filozofiu spolužitia človeka s prírodou. Tieto poznatky sú nevyhnutné pre doplnenie rozhľadu a kompetentnosti študentov TU Zvolen.

Doc. Ing. Branislav Olah, PhD. sa zameriava na oblasť krajinnej ekológie, geoekológie, ekosystémové služby a socioekonomickú geografiu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina