aktuality

Hlavné zmeny v novele Zákonníka práce od 01. 03. 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dňa 04. 02. 2021 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá ma nadobudnúť účinnosť 01. 03. 2021, okrem vymedzených bodov, ktoré nadobudnú účinnosť neskôr. Hlavné zmeny, ktoré novela prináša, sú nasledovné:

Homeoffice
Podrobnejšia úprava domáckej a telepráce. (§52 ZP)

Dočasné pridelenie
Zrušenie povinnosti preukazovať existenciu objektívnych dôvodov pri dočasnom pridelení, ak ide o pridelenie zamestnanca medzi ovládajúcou a ovládanou osobou (koncernové pridelenie). (§58 ZP)

Nový výpovedný dôvod
Zavedenie nového výpovedného dôvodu a to je dosiahnutie veku 65 rokov, ak zamestnancovi vznikol nárok na starobný dôchodok (zamestnanec má v takom prípade nárok na odstupné). (§63 ZP)

Gastrolístky
Upravuje sa poskytovanie príspevku na stravovanie a to tak, že na základe rozhodnutia zamestnanca si tento bude môcť zvoliť formu poskytovania príspevku (zamestnanec je svojou voľbou viazaný 12 mesiacov). Umožňuje sa poskytovanie príspevku na stravovanie formou finančného príspevku. V prípade poskytovania príspevku formou stravovacích poukážok sa zavádza s účinnosťou od 01. 01. 2023 ich povinná elektronická forma. Výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby sa znižuje na maximálne 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. V prípade, ak má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, má možnosť postupovať súčasným spôsobom až do 31. 12. 2021. (§152 ZP)

Dohody brigádnikov
Spresnenie znenia ustanovení o dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vzťahu k mladistvým zamestnancom, študentom a žiakom. (§226 a nasl. ZP)

Firemné odbory
Zavedenie nového inštitútu – sporu o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa. O tento typ sporu sa jedná, ak má zamestnávateľ alebo odborová organizácia, ktorá u zamestnávateľa pôsobí, pochybnosť o tom, či medzi zamestnancami v pracovnom pomere sú členovia odborovej organizácie, ktorá ho písomne informovala o začatí svojho pôsobenia. Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa rieši rozhodca, na ktorom sa strany sporu dohodnú. Ak sa strany sporu na osobe rozhodcu nedohodnú, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sporu ho určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu. (nový §230a ZP)

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
V zákone o kolektívnom vyjednávaní sa vypúšťajú ustanovenia o rozširovaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a to bez náhrady. Na reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov pred 01. 03. 2021, sa vzťahujú predpisy účinné do 28. 02. 2021. (§7, §7a, §9, §9a Zákona o kolektívnom vyjednávaní sa vypúšťajú)

Chránené dielne počas pandémie
V zákone o službách zamestnanosti sa stanovuje, že v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19, sa vykonávanie práce z domácnosti občana so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, považuje za vykonávanie práce na pracovisku. (§ 72ar)

Reprezentatívnosť zamestnávateľov a odborov
V zákone 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) sa upravuje definícia reprezentatívnej zamestnávateľskej a reprezentatívnej odborovej organizácie. Upravuje sa postup pri posudzovaní reprezentatívnosti, procesné fungovanie Rady a činnosť jej sekretariátu. (§3, ods. 2 a 3 Zákona o tripartite)

Zdroj: TS RÚZ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina