aktuality

Financovanie podnikov a princípy spoločensky zodpovedného podnikania

Konferencia Financovanie Lesy – Drevo má každý rok pokračovanie, fotografia je z vlaňajšieho jubilejného 25. ročníka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva na Lesníckej fakulte Technickej univerzity Zvolen pripravuje už 26. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie 2020 Lesy – Drevo, ktorá sa uskutoční 26. novembra 2020. Otvorenie bude o 8:45, prednes referátov s diskusiou od 9:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:30. Vzhľadom na pandemické opatrenia budú všetky referáty prednášané formou online prenosov s priestorom na diskusiu. Články budú publikované v recenzovanom zborníku a verejne prístupné na webovom sídle TU.

Úvodné referáty priblížia postavenie odvetvia lesného hospodárstva a spracovania dreva na Slovensku. Do problematiky uvedie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. s témou „Oceňovanie komplexnej hodnoty lesov“. Nadviaže poslankyňa Národnej rady SR Ing. Jarmila Halgašová, ktorá priblíži „Pôdohospodárstvo a životné prostredie v kontexte politiky a legislatívy Európskej únie“. Detailnejšie bude pokračovať generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Matej Vigoda s prezentáciou „LESY SR, š. p. podnikateľský, alebo verejnoprospešný správca lesného majetku štátu“. Hospodárenie š.p. Vojenské lesy a majetky predstaví v „Analýze vplyvu mimoriadnych opatrení korona krízy“ generálny riaditeľ Ing. Ján Jurica. Dopoludňajší blok uzavrie prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Karol Vinš aktuálnym pohľadom na „Drevospracujúci priemysel SR a výzvy budúcnosti“.

Odborné prednášky otvorí prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. referátom „Princípy spoločensky zodpovedného podnikania a ich uplatňovanie v lesných podnikoch“, v ktorom prezentuje čiastkové výsledky výskumného projektu „Inovatívne metódy analýzy výkonnosti lesnícko-drevárskeho komplexu s využitím princípov zeleného rastu“. Zároveň je odbornou garantkou vedeckej konferencie Financovanie 2020 Lesy–Drevo, kde využíva bohaté teoretické a praktické znalosti z oblasti výučby predmetov Finančné riadenie, Účtovníctvo, Audit a zdaňovanie. Garantuje tiež kvalitu univerzitného študijného programu Ekonomika a manažment prírodných zdrojov na II. stupni (inžinierske štúdium) a Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu na III. stupni (doktorandské štúdium – PhD.).

Témy ďalších odborných prednášok s uvedením autorov:

  • Teória a prax oceňovania sociálno-ekonomickej významnosti ekosystémových služieb lesa – prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. (Česká zemědelská univerzita v Praze)
  • Pestovanie arónie čiernoplodej – prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra)
  • Príčinné historické aspekty lesníctva ako nástroja pre súčasný manažment – doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
  • Korona kríza a jej vplyv na ceny a trh dreva – doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD. (Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen)
  • Aktuálna situácia využívania biomasy v elektro-energetickej sústave Slovenska a EÚ – Ing. Július Jankovský.

Princípy spoločensky zodpovedného podnikania a ich uplatňovanie v lesných podnikoch Slovenska sú málo preskúmanou a nepopísanou témou. Výsledky výskumu potvrdzujú, že maximálny zisk nie je jedinou cestou k úspechu. V lesníctve neznamená zvyšovanie objemu ťažby alebo zvyšovanie cien dreva pozitívne počiny, ako sa dopracovať k zvyšovaniu výkonnosti pri dosiahnutí udržateľnosti, zodpovednosti a transparentnosti. Cieľom implementácie je zlepšenie reputácie podniku a tým zlepšenie prístupu k externým zdrojom financovania. Akými cestami? – námety získajú na medzinárodnej vedeckej konferencii.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina