aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2020

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2020

• ČSN EN ISO 11200:2015 (01 1618) • Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech (změna A1)
• ČSN EN 16905-2 (06 1530) • Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 2: Bezpečnost
• ČSN EN 14825 (14 3011) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
• ČSN EN 16842-1 (26 8818) • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 16842-2 (26 8818) • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně
• ČSN EN 17314 (26 8831) • Manipulační vozíky – Specifikace a zkušební metody – Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy
• ČSN IEC 50(702):1996 (3 30050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení (změna A5)
• ČSN IEC 50(704):1996 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 704: Přenos (změna A4)
• ČSN IEC 60050-121:2000 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 121: Elektromagnetismus (změna A3)
• ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení
• ČSN EN 60079-19 ed. 2:2011 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení (změna Z1)
• ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5:2018 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky (oprava 1)
• ČSN EN 60335-2-61 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností (změna A11)
• ČSN EN 50632-2-6:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (změna A1)
• ČSN ISO 38200 (49 0300) • Spotřebitelský řetězec dřeva a materiálů na bázi dřeva
• ČSN EN 1534 (49 2124) • Dřevěné podlahoviny – Stanovení odolnosti proti vtisku – Metoda zkoušení
• ČSN EN 131-4 (49 3830) • Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
• ČSN EN 234 (50 3404) • Tapety v rolích – Specifikace tapet pro následnou dekoraci
• ČSN EN 1363-1 (73 0851) • Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 13381-10 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu
• ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) • Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
• ČSN 73 1004 (73 1004) • Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody
• ČSN EN ISO 8970 (73 2071) • Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky – Požadavky na hustotu dřeva
• ČSN EN 15507 (77 0620) • Obaly – Přepravní obaly pro nebezpečné věci – Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu
• ČSN EN ISO 13355 (77 0646) • Obaly – Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky – Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi
• ČSN EN ISO 20705 (80 0212) • Textilie – Kvantitativní mikroskopická analýza – Obecné principy zkoušení
• ČSN EN ISO 20706-1 (80 0222) • Textilie – Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí – Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami
• ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875) • Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlačení – Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
• ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875) • Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlačení – Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
• ČSN EN ISO 19353 (83 3251) • Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana
• ČSN EN ISO 13851:2020 (83 3325) • Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr (oprava 1)
• ČSN EN 1176-5 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina