školy

Absolventi Drevárskej fakulty TU Zvolen prínosom pre podnikovú prax

TUZVO
Vysokoškolský areál pre výchovu lesníkov a drevárov vybudovali vo Zvolene v rokoch 1977–1983. Foto: archív DF TU Zvolen
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene (s pôvodným názvom Vysoká škola lesnícka a drevárska) nie je drevárskym odborníkom z praxe neznáma. V aktuálnom období podávania prihlášok na vysoké školy by sme radi opätovne predstavili jej zameranie, poslanie, výhody, či fungovanie v dnešnej situácii súvisiacej s pandémiou koronavírusu Covid-19. Tieto otázky sme položili dekanovi Drevárskej fakulty prof. Ing. Jánovi Sedliačikovi, PhD.

dekan
Dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.

DM: Aké je poslanie a zameranie fakulty?
J. S.: Našim poslaním v pedagogickej oblasti je vzdelávanie v študijných odboroch drevárstvo, ekonómia a manažment, umenie a bezpečnostné vedy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti výskumu napĺňame svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru, najmä v oblasti inžinierstva a technológie so zameraním na drevárstvo, technológie spracovania dreva, štruktúry a vlastností dreva, konštrukcie a procesov výroby drevárskych výrobkov, oblasti ekonómie, manažmentu a podnikania, umenia, bezpečnostných vied, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

DM: Prečo by si mal študent vybrať práve Drevársku fakultu a komu by ste štúdium na DF odporučili?
J. S.: Dôvodov, prečo sa oplatí študovať na našej fakulte je veľa. Drevárska fakulta je známa a uznávaná v domácich i zahraničných vzdelávacích a výskumných inštitúciách, aj v praxi. Pedagógovia fakulty sú pojmom na špičkových európskych pracoviskách. Vzdelávanie poskytujeme v štyroch rozmanitých odboroch, pričom naše drevárske študijné programy sú na Slovensku jedinečné. Technické odbory sú na trhu práce neustále veľmi žiadané. Stovky absolventov sa úspešne uplatnili vo významných firmách a inštitúciách doma aj v zahraničí. Zamestnávatelia spravidla vysoko hodnotia ich odborný základ, praktické zručnosti, ekonomické povedomie a podnikavosť. Okrem týchto pozitív treba spomenúť aj priam rodinnú študijnú atmosféru, čerstvo zrekonštruované internáty a kompaktný areál všetkých univerzitných zariadení, čo tiež prispieva k spríjemneniu štúdia na našej fakulte.

Študovať na našej fakulte je vhodné pre všetkých uchádzačov, ktorí majú ambície byť kvalifikovanými odborníkmi pre celú komplexne ponímanú oblasť dreva a drevárskych výrobkov, nielen pre drevárskych technológov a drevostavbárov, ale aj manažérov, ekonómov, dizajnérov, interiérových poradcov a špecialistov protipožiarnej ochrany. Cieľom Drevárskej fakulty je maximálne priblížiť výchovu nových odborníkov neustále sa meniacim potrebám praxe. Študijné programy sú postavené na univerzálnosti a individualizácii štúdia.

DM: Aké odbory ponúka vaša fakulta?
J. S.: Drevárska fakulta ponúka vzdelanie formou všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia (pozri tabuľku).

DM: Prichádzajú vaši študenti do kontaktu s praxou už počas štúdia?
J. S.: Študenti nadobúdajú skúsenosti s praxou v rôznej forme v závislosti od študijného programu. Významné skúsenosti získavajú vďaka každoročným povinným hlavným cvičeniam zameraným na oboznámenie sa s praxou doma a v zahraničí, semestrálnych projektoch, ktoré riešia na základe priameho zadania z praxe a samozrejme počas prípravy záverečných prác.

DM: Aké sú podmienky pre prijatie uchádzača na Drevársku fakultu?
J. S.: Na všetky študijné odbory, okrem odboru Umenie, prijímame uchádzačov na základe ich študijných výsledkov zo strednej školy. Aktuálne sme začali druhé kolo prijímacieho konania na nadchádzajúci akademický rok, prihlášky na štúdium je možné zaslať do 15. augusta 2020. Záujemcovia o štúdium v odbore Umenie musia úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktoré overia ich kreativitu, výtvarný talent a komplexné dizajnérske schopnosti. Všetky podrobné informácie pre uchádzačov sú uverejnené na webe fakulty TU.

DM: Majú vaši absolventi dostatočné možnosti uplatniť sa v praxi po skončení štúdia?
J. S.: Uplatnenie je široké a závisí od študovaného študijného programu. Absolventi drevárskych študijných programov sú pripravení zastávať viacero postov – funkciu technológov v podnikoch prvo­stupňového spracovania dreva, expertov v oblasti poradenstva a služieb zhodnocovania drevnej suroviny, v konštruktérskych kolektívoch vyvíjajúcich nové nábytkárske produkty a konštrukcie, v oblasti projektovania a konštruovania drevených stavieb, prípadne vytvoriť vlastné prevádzky na výrobu nábytku a výrobkov z dreva, či projekčné kancelárie so zameraním na tvorbu nábytku.

Absolventi študijného odboru Ekonómia a manažment určite nájdu uplatnenie ako manažéri pôsobiaci na rôznych stupňoch riadenia podnikateľských subjektov, prioritne v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale aj v iných odvetviach, ako samostatní podnikatelia.

Absolventi študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť pôsobia ako manažéri integrovaného záchranného systému, v hasičských a záchranných zboroch, v organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb a majetku alebo ako samostatní pracovníci na komplexné posudzovanie systémov protipožiarnej ochrany a bezpečnosti.

Študenti, ktorí ukončili študijné programy odboru Umenie, sa stávajú samostatnými dizajnérmi nábytku a interiéru. Môžu pôsobiť v dizajnérskych, projekčných a konštrukčných, kanceláriách alebo vo vlastných ateliéroch.

DM: Myslíte si, že pracovný trh odborníkov vo vašich odboroch pociťuje nedostatok špecialistov z príslušných oblastí?
J. S.: S exponenciálnym rozvojom nových technológií si trh vyžaduje prísun mladých tvorivých ľudí, ktorí disponujú najnovšími poznatkami z odboru a majú schopnosti stať sa hybnou silou inovácií v spoločnosti. Naším cieľom je trhu ponúkať takých absolventov, ktorí majú potenciál stať sa v krátkom čase expertmi v daných oblastiach praxe.

DM: Je možné študovať na Drevárskej fakulte aj externou formou?
J. S.: Dnes študuje na Drevárskej fakulte viac ako tisíc študentov vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Všetky študijné programy, okrem programu Dizajn nábytku a interiéru, je možné absolvovať aj v externej forme. Externou formou u nás študujú aj starší študenti v rôznych vekových kategóriách, dokonca aj nad 60 rokov.

DM: Aká je pedagogická a vedecko-výskumná infraštruktúra fakulty?
J. S.: Dlhodobá tradícia sa premietla do vlastného vyspelého a odborne zdatného zboru pedagógov, či do vybudovania výskumnej, laboratórnej a technickej infraštruktúry.

Drevárska fakulta sídli v novodobej budove s modernými posluchárňami, učebňami a laboratóriami, má k dispozícii dielne pre praktickú výučbu, počítačové učebne so špičkovým softvérovým vybavením a didaktickou technikou. Do výučby sa postupne zavádzajú progresívne informačné technológie, softvéry, e-learning a virtuálne konferencie. Fakulta je zapojená do medzinárodných výskumných, vzdelávacích a mobilitných projektov, vytvára priestor na študijné alebo pracovné pobyty a stáže v zahraničí. Aktívne spolupracuje s partnerskými inštitúciami v stredoeurópskom priestore, Európe aj v zámorí.

Ďakujeme za rozhovor.

Foto: archív DF TU Zvolen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina