školy

„Korona“ maturity na SOŠ s drevárskym zameraním

sosd-zvolen
Maturanti SOŠ drevárskej Zvolen
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Generácie stredoškolákov na Slovensku získavali maturitné vysvedčenia dlhoročne zaužívanou praxou. Výrazná zmena prišla až pred niekoľkými mesiacmi, keď v dôsledku pandémie koronavírusu zaviedli administratívne maturity. Neuskutočnila sa písomná, ani ústna časť, neobhajovali sa vyrobené produkty, či realizované projekty. Známky na maturitné vysvedčenie vypočítali pedagógovia administratívnym spôsobom vytvorením priemeru známok zo všetkých koncoročných vysvedčení a z polročného vysvedčenia záverečných dvoch ročníkov. Takto vypočítané známky si mohli nespokojní maturanti zlepšiť ústnou maturitnou skúškou. Zmapovali sme, ako zvládli tohtoročné netypické maturity na stredných odborných školách s drevárskym zameraním.

SOŠ drevárska Zvolen

Maturita žiakov SOŠ drevárskej vo Zvo­lene bola úplne v réžii administratívneho spôsobu hodnotenia. Všetci boli spokojní s vyrátaným priemerom známok, ktoré dostali počas štvorročného štúdia. Ústnu maturitnú skúšku vykonali iba 4 žiaci – a to len z anglického jazyka, keď chceli byť hodnotení vo vyššej úrovni B2.

Počet maturantov v školskom roku 2019/20 v SOŠ drevárskej Zvolen: drevárske študijné odbory 59 (Drevárstvo a nábytkárstvo 16 žiakov, Technik drevostavieb 16, Tvorba nábytku a interiéru 27), odbor Ochrana osôb a majetku pred požiarom 23, celkom 82 maturantov.

Administratívne sa uskutočnili aj záverečné skúšky z učebných odborov – stolár 13 žiakov, čalúnnik 6 žiakov. Duálne vzdelávanie ukončili dvaja žiaci v učebnom odbore stolár (pre Mintal s.r.o. Sielnica 1 žiak a pre Trendwood-twd s.r.o. Banská Bystrica 1 absolvent), čalúnnik 6 (všetci pre Lind Möbler Slovakia s.r.o. Krupina).

Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre 1. ročník v školskom roku 2020/21: Pre študijné odbory drevárskeho zamerania 67 a pre a ostatné odbory 33. Pre učebné odbory môžu prijať – stolár 20, čalúnnik 8 z toho v systéme duálneho vzdelávania – stolár 8, čalúnnik 8 žiakov.

SOŠ drevárska Spišská Nová Ves

SOŠ drevárska Spišská Nová Ves pokračuje dôslednou výchovou nových odborníkov pre výrobu nábytku. V jubilejnom 120. školskom roku (2018/19) mali 403 žiakov, z toho 170 žiakov pre odvetvie spracovania dreva a výrobu nábytku (42,2 %). Trend si udržali aj v súčasnom školskom roku (2019/20). Mali 74 maturantov, z toho pre drevárske odbory 27 (36,5 %). Výrobnú prax posilní 6 maturantov v študijnom odbore Tvorba nábytku a interiéru, 11 maturantov v odbore Technik drevostavieb a 10 v nadstavbovom odbore Podnikanie v remeslách a službách. Všetci maturovali administratívnou formou na základe známok z celého štúdia.

Záverečné skúšky učebných odborov prebehli tiež administratívne aj v teoretickej aj praktickej časti. Celkom skončilo 7 stolárov a 3 čalúnnici. Duálne vzdelávanie ukončili 2 čalúnnici a 3 stolári.

Smerné čísla prijatia prvákov pre školský rok 2020/21:
• Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 13
• Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 12
• Technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba 12
• Tvorba nábytku a interiéru 14
• Technik drevostavieb 18

Spolu môžu prijať pre drevárske študijné odbory 69 prvákov, pre učebné odbory stolár 18 žiakov a čalúnnik 9 žiakov. Za účelom duálneho vzdelávania škola certifikovala nové výrobné spoločnosti pre naplnenie kritérií, keď žiaci budú prax vykonávať vo firemných vzdelávacích dielňach.

SOŠ drevárska Topoľčany

Maturanti SOŠ drevárskej v Topoľčanoch majú maturitné vysvedčenia iba so známkami získanými administratívnym priemerom. Maturovalo 49 žiakov. Z drevárskych odborov to bolo 15 žiakov študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru, 10 žiakov v študijnom odbore Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a 5 žiakov externou formou v študijnom odbore Drevárska a nábytkárska výroba. Všetkých 49 žiakov (aj nedrevárskych odborov) dosiahlo priemernú známku 2,43.

Administratívnou formou skončili aj záverečné učňovské skúšky. Výučný list získalo 12 budúcich stolárov a 4 tesári. V duálnom vzdelávaní ukončil štúdium 1 maturant a 4 budúci remeselníci v učebných odboroch.

Pre budúci školský rok 2020/21 prijme SOŠ drevárska v Topoľčanoch 55 prvákov pre študijné odbory a 17 prvákov pre učebné odbory.

SOŠ lesnícka a drevárska J.D.M. v Liptovskom Hrádku

SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku v školskom roku 2019/20 nemá žiadnych drevárskych maturantov. Do zväzku dvoch škôl prijali SOŠ drevársku Liptovský Hrádok iba od školského roku 2016/17. Pri prechode mali 15 prvákov študijného odboru Technik drevostavieb. Keďže dochádzali z iných okresov, umiestnili ich do SOŠ v Žiline, Krásne nad Kysucou, Námestove.

Do tohto študijného odboru nastúpilo v školskom roku 2017/18 iba 7 žiakov študijného odboru Technik drevostavieb, ktorí sú na konci školského roku 2019/20 iba v 3. ročníku. Technik drevostavieb úspešne pokračuje – v 2. ročníku je 7 žiakov, v 1. ročníku 10 žiakov. V študijnom odbore Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby majú 6 žiakov v 2. ročníku a 8 žiakov v 1. ročníku. Škola má z celkového počtu 250 žiakov iba 38 drevárov (15,2 %).

Pôvodná SOŠ drevárska mala v minulosti výraznú tradíciu aj v príprave učebných odborov stolár, tesár, čalúnnik. Pri prechode spájania škôl mali iba 24 budúcich stolárov, ktorí boli v záverečnom 3. ročníku. V novom zoskupení so SOŠ lesníckou J.D.M. (sídli na vedľajšej ulici) nedostali od Žilinského samosprávneho kraja žiadne smerné čísla pre učebné drevárske odbory.

SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku napĺňa iba smerné čísla podľa záujmu deviatakov a ich rodičov z regiónu. Študijné a dielenské možnosti nemusia riešiť. Škola má problém udržať drevárske školské dielne, ktoré sú vybavené modernými strojmi a drevárskymi technológiami. Keďže sú v tesnej blízkosti výrobného závodu Rettenmeier Tatra Timber s.r.o., má výrobná firma o dielne výrazný záujem pre svoje potreby. Areál školských dielní tvorí Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

SOŠ sv. Jozefa Robotníka je v stavebníckej vetve orientovaná hlavne na učebné odbory. Stolári a murári majú spolu 16 absolventov. Záverečné skúšky v učebnom odbore stolár absolvovali iba administratívne. V písomnej časti dosiahli priemer známok 2,08, v praktickej časti 1,5 a v ústnej časti 2,08. V individuálnom hodnotení dvaja prospeli výborne, ôsmi veľmi dobre, dvaja žiaci prospeli.

Maturitu nadstavbového štúdia Drevárska a nábytkárska výroba absolvovali tiež iba administratívne. Záverečné skúšky prebehli podľa predpísaných kritérií. Maturitu v odbore Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby absolvovali ôsmi absolventi, ktorí dosiahli priemernú známku v praktickej časti 1,13 a v teoretickej časti 1,88.

Zameranie školy je rozdelené na tri vetvy. Stavebné maturity a výučné listy (vrátane drevárskeho zamerania) získa asi 25 % žiakov SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Učebné odbory autoopravár (mechanik, elektrikár, lakovník) nadstavbu Dopravná prevádzka 35 % a maturitné odbory Grafik digitálnych médií 40 %. V školskom roku 2019/20 mala škola 350 žiakov. Jej história trvá iba od 1. mája 1991.

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou rozšírila svoj vzdelávacie zameranie od roku 2013 aj na stavebné študijné a učebné odbory. V školskom roku 2019/20 mali 76 maturantov, z toho v drevárskych odboroch iba 20 (26,3 %). Štúdium skončilo v odboroch Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 13 a Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 7 maturantov. Budúci operátori dosiahli priemer známky v teoretických predmetoch 2,14 a v praktických odborných predmetoch 1,43. V študijnom odbore manažment bol priemer známky v teoretických predmetoch 2,31 a v praktických 1,77. Všetci maturanti sa uspokojili s administratívnou známkou, čo znamená, že reálne v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nematuroval nikto.

S administratívnymi záverečnými skúškami sa uspokojili aj 8 budúcich stolárov. Vypočítali im priemernú známku z teórie 2,13 a v praktických predmetoch 1,5.

Foto: archív škôl

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina