aktuality

Stanovisko odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA k Programovému vyhláseniu vlády SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

„Dokument obsahuje mnoho dobrých návrhov, ktoré podporujeme, európsky lesnícky rozmer mu ale chýba.“

Odbornej platforme ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA chýba v Programovom vyhlásení vlády vytvorenie stálej medzirezortnej komisie pre lesy, ktoré počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov avizovali ministri pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a životného prostredia a deklarovali, že úlohou tejto komisie má byť nájdenie zhody v pohľade lesníkov, ochranárov a drevárov pri strategickom obrate v postojoch štátu k lesnej krajine. Odborná platforma verí, že ministri splnia sľub a vytvoria takúto komisiu. Odborná platforma je pripravená nominovať do nej odborníkov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady, aby prispeli k úspešnému naplneniu jej cieľov.

S mnohými návrhmi v Programovom vyhlásení vlády sa Platforma stotožňuje. Jednotný zákon o lesoch a ochrane prírody navrhuje naša platforma od začiatku svojho vzniku v auguste minulého roka. Podporujeme vznik fondu na financovanie ekosystémových služieb lesov, revíziu chránených území a rešpektovanie bezzásahového režimu v súčasnom 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody. Zasadzujeme sa aj za prijatie nového zákona o štátnych lesných podnikoch, za zásadnú zmenu užívania poľovných revírov, za verejné obstarávanie lesníckych činností, zamerané na priamych dodávateľov prác, podporu domácich spracovateľov dreva a tak ako je uvedené vo vládnom programe primárne tých, ktorí produkujú sofistikované výrobky s najvyššou pridanou hodnotou.

Vítame aj to, že Programové vyhlásenie vlády obsahuje posilnenie lesníckej vedy a výskumu, zameraného na podporu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a zabezpečenie rýchleho prenosu poznatkov a inovácií do praxe, ďalej podporu agrolesníctva a záväzok, že všetky sporné otázky budú posudzované spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov. Kvitujeme prísľub, že majitelia súkromných lesov budú za majetkovú ujmu z titulu ochrany prírody vždy riadne a včas odškodnením, že vyjadrením ocenenia mimoriadneho významu drobných majiteľov lesov pri správe krajiny má byť ch rovnocenné postavenie so štátnymi lesnými podnikmi a že im minister ponúkne aktívnu účasť v riadiacich a kontrolných orgánoch, pričom ich členovia budú súčasťou poradných orgánov ministra. Pre realizáciu týchto zámerov a splnenie nastavených cieľov však Programové vyhlásenie neuvádza konkrétne merateľné ukazovatele a nedefinuje potrebné finančné zdroje na ich krytie.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA je zároveň sklamaná, že Programové vyhlásenie vlády nijakým spôsobom nereaguje na aktuálny, fatálne zlý zdravotný stav lesov a rozpad smrečín v ich pôvodnom areáli rozšírenia. Nepočíta s poskytovaním neodkladnej pomoci slovenským lesom, ovplyvnených suchom a s nastavením záchranných opatrení pre obhospodarovateľov tak, aby neboli v európskom lesníckom hospodárskom priestore v porovnaní s okolitými štátmi znevýhodňovaní.

Prekáža nám, že napriek veľkonočnej dohode ministrov a ich ohlásenej snahe zrealizovať strategický obrat v postojoch štátu k lesnej krajine, nebolo Programové vyhlásenie vlády koordinované medzi dvoma rozhodujúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy. Výsledkom je nesúlad a principiálne protirečenie si v kapitolách dokumentu, pripraveného rezortami, ktoré by mali pri jeho tvorbe veľmi úzko spolupracovať a jednotne postupovať. Je evidentné, že ministri, ktorí hlásajú jednotu a zhodu, ju nedokázali reálne preniesť do vládneho programu.

Vládny program preto obsahuje aj absolútne neopodstatnené a v ponímaní oboch rezortov protikladné návrhy, napríklad o tom, že územia s 5. stupňom ochrany prírody budú tvoriť najmenej 50% výmery národných parkov, že správa štátnych lesov v chránených územiach prejde na Štátnu ochranu prírody SR, že bude pred vykonaním revízie aktuálneho stavu dobudovaná sústava chránených území, vrátane území európskeho významu NATURA 2000 a schválené dokumenty starostlivosti o tieto územia, ako aj povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC) v štátnych lesoch a podpora jeho dobrovoľného zavedenia v neštátnych lesoch, čo významne naruší vybudované dlhodobé obchodné vzťahy založené na PEFC certifikácii lesov.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA opätovne upozorňuje na Európsky zelený dohovor, ktorý uvádza aj, že lesné ekosystémy sú v dôsledku zmeny klímy pod zvyšujúcim sa tlakom. Zalesnená výmera Európskej únie sa podľa tohto dohovoru musí zlepšiť, pokiaľ ide o kvalitu aj kvantitu, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu a zdravé životné prostredie. Európska komisia už pripravuje novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, zameranú na účinné zalesňovanie nelesných pôd, ochranu a obnovu lesov v Európe a podporu bioekonomiky.

V kontexte členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a existujúcich medzivládnych dohovorov a iniciatív v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania a využívania lesov musí aj Slovensko garantovať a podporiť z verejných zdrojov udržanie resp. zvyšovanie lesnatosti Slovenska a pripraviť sa na to, že národné strategické plány členských štátov EÚ budú motivovať lesných hospodárov, aby lesy chránili, pestovali a hospodárili udržateľným spôsobom.

Tento konkrétny európsky lesnícky rozmer však v programe novej slovenskej vlády absentuje. A chýba v ňom aj záväzok vypracovať modernú štátnu lesnícku politiku a jednoznačné zadefinovanie postoja štátu k lesnému bohatstvu, vyjadrujúceho spoločenskú objednávku občanov Slovenska. Programové vyhlásenie vlády preto vníma odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA z pohľadu záchrany lesného bohatstva Slovenska ako dokument, ktorý nereaguje dostatočne a s plnou zodpovednosťou na aktuálnu situáciu a ktorý nezodpovedá významu lesov a ich ochrany pre našu spoločnosť.

Zdroj: TS platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina