aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2020

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2020

• ČSN ISO 2631-5 (01 1405) • Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím – Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy
• ČSN EN ISO 3743-2 (01 1605) • Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli – Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
• ČSN EN 16798-3 (12 7024) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)
• ČSN EN 16798-17 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
• ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
• ČSN EN 1300 (16 5110) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
• ČSN ISO 14955-1 (20 0060) • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů
• ČSN ISO 14955-2 (20 0060) • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů
• ČSN ISO 1701-1 (20 0328) • Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky – Zkoušky přesnosti – Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem
• ČSN ISO 1701-2 (20 0328) • Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky – Zkoušky přesnosti – Část 2: Stroje se svislým vřetenem
• ČSN EN ISO 6789-1 (23 0780) • Nářadí k montáži šroubů a matic – Ruční momentové nářadí – Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody konstrukce a zkoušení shody kvality – Minimální požadavky na prohlášení o shodě
• ČSN EN 12895+A1 (26 8890) • Manipulační vozíky – Elektromagnetická kompatibilita
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z48)
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna A14)
• ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
• ČSN EN ISO 22633 (66 8633) • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem
• ČSN EN ISO 787-15 (67 0520) • Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv – Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu
• ČSN EN ISO 787-13 (67 0520) • Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv – Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
• ČSN EN 927-3 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím
• ČSN EN 927-13 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu
• ČSN EN 16074 (67 3027) • Nátěrové hmoty – Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů
• ČSN EN 12898 (70 0585) • Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity
• ČSN EN 12758 (70 1017) • Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel
• ČSN EN 492+A2 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody
• ČSN EN 12467+A2 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody
• ČSN EN ISO 16536 (72 7057) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
• ČSN EN 13494 (72 7103) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu
• ČSN EN 13495 (72 7104) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)
• ČSN EN 15101-1+A1 (72 7246) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
• TNI CEN ISO/TR 52016-2 (73 0336) • Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1
• ČSN 73 0810:2016 (73 0810) • Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (oprava 1)
• ČSN EN 1366-12+A1 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
• ČSN EN 1992-1-2:2006 (73 1201) • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru (změna A1)
• ČSN EN 1022 (91 0234) • Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability
• ČSN EN 1728 (91 0235) • Nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti
• ČSN EN 13310+A1 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Funkční požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13310 ed. 2:2016 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 14428+A1 (91 4110) • Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 14428:2016 (91 4110) • Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení (změna Z2)
• ČSN EN 14565 (91 7884) • Pružné podlahové krytiny – Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů – Specifikace
• ČSN EN 17121 (96 1564) • Ochrana kulturního dědictví – Historické dřevěné konstrukce – Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina