odborné témy

Pětipatrový Svatojakubský krov bude od dubna veřejně přístupný

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gotický farní kostel sv. Jakuba Většího zbudovaný v letech 1240–1257, který je jedinečnou dominantou města Jihlavy se statusem národní kulturní památky, se ve druhé polovině loňského roku dočkal dokončení generální opravy svého téměř 500 let starého pětipatrového vaznicového krovu a nové střešní krytiny tvořené více jak 84 000 glazovanými taškami – bobrovkami. Stalo se tak díky úsilí vlastníka kostela Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově získat potřebných více než 30 mil. Kč a také kvalitně odvedené práci tesařů, pokrývačů, klempířů a zedníků společnosti BÁČA z Poličky na Svitavsku. Její činnost jsme v souvislosti s tímto projektem přestavili ZDE, tedy zhruba 2 měsíce poté, kdy započala s pracemi na této další z řady svých prestižních zakázek.

Co již víme

Pravidelným čtenářům DM je tedy známo, že předmětem výše zmíněné zakázky byla kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě, financovaná z 95 % za pomoci dotací ze strukturálního fondu ERDF a státního rozpočtu. Opravné práce probíhaly pod dohledem Národního památkového ústavu a v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou pražským projektantem Ing. Vítem Mlázovským. Cílem projektu bylo zachovat autentičnost a integritu kulturního dědictví neboli zlepšit stav této od roku 2008 národní kulturní památky v souladu s naplňováním Úmluvy UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Pro zhotovitele (společnost Báča Polička) to znamenalo kromě komplexní výměny střešní krytiny (na ploše přes 1500 m2) odstranit veškeré nevhodné provizorní úpravy, provedené v rámci předchozích oprav koncem 19. a na počátku 20. století a zejména pak v jeho 60. a 90. letech. Tyto úpravy pak tesaři v souladu s projektovou dokumentací nahrazovali novými úpravami, které spočívaly hlavně v protézování či nahrazení degradovaných částí prvků krovů novými prvky odpovídajícího profilu a v odstranění dodatečně vložených prvků tak, aby byl obnoven původní vzhled historických krovů a zajištěna jejich statická funkce. A to s max. možnou mírou zachování původních konstrukcí. Protézy zhotovovali jako kopie nahrazovaných částí trámů s totožnými průřezy a spoji. Pro spojení protéz s původními prvky krovu ve směru šířky profilu použili šestihranné dubové kolíky s rozpínacími klínky. Pro jejich vzájemné rozepření do délky pak dubové klínové hmoždíky.

V I. etapě rekonstrukce, započaté v květnu 2017, byl opraven třípatrový vaznicový krov nad presbytářem (o rozponu cca 9 m, výšce 8,4 m a se sklonem 59°) a dále krovy sakristie (na jižní straně kostela), na protější straně situované tzv. Sladovnické kaple, nízký pultový krov u východní štítové stěny zastřešující část severní boční lodi a další.

Co následovalo poté

V průběhu roku 2018 do srpna 2019 byl v rámci II. etapy opraven pětipatrový krov nad trojlodím z roku 1539 o rozponu cca 24,2 m, výšce 20,4 m a se sklonem 59°, jehož konstrukce staticky vyhovovala nově uvažovanému zatížení a odstraněním dodatečných úprav byla uvedena do původního stavu. Tesaři zde v podstatě vyměnili jen stávající hnilobou poškozené pozednice za nové a doplnili o druhou vnější pozednici, Dále pak všechna zhlaví vazných trámů a krokví, v minulosti odříznutá, uvedli do původního tvaru včetně vzájemného rybinového spoje. Ve výše položených místech krovu pak také opravili veškeré části krokví a ostatních prvků konstrukce poškozené zatékáním vlivem v té době již téměř nefunkční střešní krytiny.

Spolu s hlavním krovem nad trojlodím byl v období březen až červenec 2019 opravován také krov střechy v mezivěží, napojený na západní valbu se sklonem 81°, který byl vykloněn z osy o 220 mm směrem k východu a hrozilo, že se zřítí. „Tento krov byl v minulosti mnohokrát neodborně opravován, a před započetím obnovy tak nebylo zřejmé jeho původní řešení v návaznosti na západní valbu. Nicméně jeho havarijní stav byl pravděpodobně způsoben nedostatečným dimenzováním nových prvků a zavětrováním,“ sdělil mi v průběhu oprav hlavní manažer projektu Norbert Dostál z oddělení investic vlastníka kostela s tím, že po zahájení vlastních prací bylo prvořadým úkolem tesařů pokleslou a vykloněnou konstrukci podepřít a vyrovnat do svislé polohy. Tento zásah si žádal demontáž nejen střešní krytiny a latí, ale také všech příčných pásků, vzpěr, námětků a krokví, jakož i celé horní části krovu. Po dobu této operace bylo mezivěží chráněno proti povětrnosti provizorním zastřešením a konstrukce stabilizována lany ukotvenými ke konstrukci hlavního krovu. Poté byla východní zhlaví vazných trámů podepřena vzpěradlovou konstrukcí, založenou na základových blocích z hrubozrnného pískovce, uložených do maltového lože na očištěném rubu výběhu klenby. Po ukotvení vzpěradla byly o jeho konstrukci postupně heverovány vazné trámy do výšky západního zhlaví, kde je tesaři postupně pracovně podepřeli o sousední stávající průvlak a do mezery mezi vzpěradlem vložili klínové vložky. „Původní průvlak ponechali na místě a použili k sepnutí zdiva věží pomocí kotev,“ doplnil N. Dostál s tím, že vykloněnou konstrukci krovu tesaři uvedli do svislé polohy pomocí lanových zvedáků o nosnosti cca 3 t, ukotvených do okenního ostění západní nadezdívky. A to pomocí kleštiny ze dvou hranolů průřezu 160×160 mm a délky 2 m, osazených na vnitřní a vnější líc stěny a sepnutých v okenním otvoru dvěma závitovými tyčemi M24. V závěrečné fázi pak pozednice vazných trámů, krokví a námětků v celém rozsahu nahradili novými prvky. Protézy vazných trámů napojili nad středním průvlakem na sraz a spoje zajistili ocelovými třmeny.

Následně celkově zrekonstruovaná nosná konstrukce mezivěží, podobně jako předtím konstrukce ostatních průběžně opravovaných krovů, byla počátkem loňského července opatřena novými střešními latěmi o průřezu 30×50 mm. V předepsaných místech klempíři provedli nové měděné oplechování a pokrývači začali s pokládkou nové střešní krytiny. Tu stejně jako před opravou tvoří pálené tašky bobrovky (v celkovém množství více jak 84 tis. kusů) ve dvou odstínech zelené a čtyřech odstínech hnědé barvy. Jsou velmi podobné původním, ale na rozdíl od nich vyrobené strojově a tudíž všechny ve stejných rozměrech. Na vnitřní straně jsou navíc opatřené druhým zobáčkem pro uchycení a glazovány po celé ploše. Tašky jsou v ploše krokví kladeny nasucho na husté laťování, v ploše námětků na kontralatě a bednění opatřené střešní lepenkou z modifikovaného asfaltového pásu a podobně jako u původní krytiny jsou kotveny k latím dvojicí konvexních hřebíků.

Na co se můžeme těšit letos

Koncem srpna loňského roku byly v prostoru mezivěží a pod hlavním krovem zhotoveny lávky, opatřené z obou stran zábradlím, které zde vytvořily prohlídkovou trasu pro turisty a případné zájemce z řad odborné veřejnosti. Ve 3. a 5. patře krovu byly zhotoveny ještě technické lávky, přístupné pouze zástupcům vlastníka po žebříku, aby bylo možné stav střechy průběžně kontrolovat. Návštěvnický okruh je přístupný po schodišti 63 m vysoké severní vyhlídkové věže (dříve strážní). V jejích mezipatrech byly vytvořeny expozice prezentující nejen různé nálezy z dob předchozích oprav a zajímavou dokumentaci ke kostelu, ale také informující o jednotlivých etapách průběhu rekonstrukce. Např. o stavu a provedení nahrazovaných konstrukčních prvků, rozdílech mezi starou a novou střešní krytinou či o pokrývači společnosti Báča vytvořené šabloně pro kladení tašek, díky níž se nová střecha zvenčí a při pohledu z dálky v podstatě nezměnila.

V době od úspěšně proběhnuvší kolaudace (3. 10. 2019) do konce letošního února byl prostor krovu opatřen novým elektrických rozvodem s osvětlením pro nasvícení zajímavých konstrukčních prvků. Současně s tím začal vlastník kostela hledat možné zájemce o průvodcovskou službu. Od poloviny dubna (do konce října) by pak krov nad trojlodím spolu s částí vyhlídkové věže měl být zpřístupněn veřejnosti, zatím ve dnech středa, sobota a neděle od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. Současně s tímto I. turistickým okruhem by měl být spuštěn i II. turistický okruh, zahrnující interiér kostela sv. Jakuba Většího včetně barokní kaple Panny Marie Bolestné, přistavěné v letech 1701–1703 ke kostelu ze severní strany.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv investora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina