aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2019

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2019). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 9/2019

• ČSN P CEN/TR 15378-4 (06 0402) • Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10
• ČSN EN 13203-5 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly
• ČSN EN 13203-2 (06 1430) • Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie
• ČSN EN ISO 28927-4:2011 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 4: Přímé brusky (změna A1)
• ČSN EN 17192 (12 0520) • Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 5801 (12 2014) • Ventilátory – Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu
• ČSN EN 14134 (12 7011) • Větrání budov – Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů
• ČSN EN 13141-1 (12 7131) • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu
• ČSN EN 14825 (14 3011) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
• ČSN EN ISO 20238 (26 0374) • Dopravní pásy – Zkoušení třením bubnu
• ČSN EN ISO 21183-2 (26 0392) • Lehké dopravní pásy – Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů
• ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry
• ČSN EN 60320-1 ed. 4:2016 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky (oprava 2)
• ČSN EN 61076-1:2007 (35 4621) • Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 1: Kmenová specifikace (změna A1)
• ČSN EN 62717:2018 (36 0017) • LED moduly pro všeobecné osvětlování – Výkonnostní požadavky (změna A2)
• ČSN EN 62560:2013 (36 0701) • Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V – Požadavky na bezpečnost (změna A11)
• ČSN EN 12259-9 (38 9210) • Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 9: Zaplavovací ventilové stanice
• ČSN EN 17067 (47 6005) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače
• ČSN EN 131-6 (49 3830) • Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky
• ČSN EN ISO 787-25 (67 0520) • Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv – Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu – Kolorimetrická metoda
• ČSN EN 16402 (67 3073) • Nátěrové hmoty – Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší –Vzorkování, kondicionování a zkoušení
• ČSN EN 12898 (70 0585) • Sklo ve stavebnictví –Stanovení emisivity
• ČSN EN 1279-3 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu
• ČSN EN 1279-4 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků
• ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) • Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy
• ČSN EN ISO 9053-1 (73 0502) • Akustika – Stanovení odporu proti proudění vzduchu – Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
• ČSN EN ISO 13370 (73 0559) • Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody
• ČSN 73 0601 (73 0601) • Ochrana staveb proti radonu z podloží
• ČSN 73 0602 (73 0602) • Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
• ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) • Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
• ČSN EN 1366-10+A1 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 10: Klapky pro odvod kouře
• ČSN EN 13381-7 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky
• ČSN P ENV 13381-7:2003 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků (změna Z1)
• ČSN EN 13501-1 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
• ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (změna Z2)
• ČSN EN 15269-11+AC (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
• ČSN EN 16733 (73 0892) • Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků – Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
• ČSN EN 1992-1-2:2006 (73 1201) • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru (změna A1)
• ČSN EN 12519 (74 6032) • Okna a dveře – Terminologie
• ČSN EN ISO 19353 (83 3251) • Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana
• ČSN EN ISO 20685-1 (83 3513) • Ergonomie – 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze – Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018)
• ČSN EN 14450 (91 6013) • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezorové schránky

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

 

 
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina