aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2019

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2019) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2019

• ČSN EN ISO 8504-3 (0308224) • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 3: Ruční a mechanizované čištění
• ČSN EN 1300 (16 5110) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
• ČSN EN IEC 61496-3 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)
• ČSN CLC/TS 61496-3:2009 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR) (změna Z1)
• ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení –Sirény a další zvuková zařízení
• ČSN EN 54-3 ed. 2:2017 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-24 ed. 5:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu (změna A2)
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (oprava 2)
• ČSN EN IEC 60665 (36 1060) • Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely – Metody měření funkce
• ČSN EN 50632-1:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 1: Obecné požadavky (změna A1)
• ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty
• ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4:2019 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty (změna A1)
• ČSN EN 60730-2-9 ed. 3:2011 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty (změna Z1)
• ČSN EN 13565-1 (38 9221) • Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
• ČSN EN 15276-1 (38 9280) • Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
• ČSN EN 15276-2 (38 9280) • Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: Navrhování, instalace a údržba
• ČSN EN ISO 11296-7 (64 6420) • Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami
• ČSN EN ISO 11299-1 (64 6421) • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 11299-3 (64 6421) • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
• ČSN EN 13476-2 ed. 2 (64 6444) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
• ČSN EN 13476-2:2007 (64 6444) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A (změna Z1)
• ČSN EN 13476-3 (64 6444) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
• ČSN EN 13476-3+A1:2009 (64 6444) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B (změna Z1)
• ČSN EN ISO 13257 (64 6457) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

• ČSN EN ISO 4619 (67 0600) • Sušidla pro nátěrové hmoty
• ČSN P CEN/TS 927-9 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody
• ČSN EN ISO 3681 (67 3042) • Pojiva nátěrových hmot – Stanovení čísla zmýdelnění – Odměrná metoda
• ČSN EN ISO 7783 (67 3093) • Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda
• ČSN EN ISO 2812-2 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 2: Ponor do vody
• ČSN EN ISO 4623-1 (67 3107) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti nitkové korozi – Část 1: Ocelové podklady
• ČSN EN 12467+A2 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody
• ČSN EN 12467+A1:2017 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 13497 (72 7106) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu
• ČSN EN 1366-13 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny
• ČSN EN 15643-5 (73 0901) • Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb – Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
• ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn

• ČSN EN 1993-1-5:2008 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn (změna A1)
• ČSN EN 16475-3+A1 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
• ČSN EN 12216 (74 6024) • Okenice, vnější a vnitřní clony –Terminologie, slovník odborných výrazů a definice
• ČSN EN 17146 (74 6091) • Stanovení pevnosti držáků výplní – Zkušební metoda a požadavky
• ČSN EN ISO 5398-4 (79 3851) • Usně – Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého – Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
• ČSN EN ISO 17226-1 (79 3886) • Usně – Chemické stanovení obsahu formaldehydu – Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

• ČSN EN ISO 17226-2 (79 3886) • Usně – Chemické stanovení obsahu formaldehydu – Část 2: Metoda kolorimetrické analýzy
• ČSN EN ISO 18254-2 (80 0292) • Textilie – Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) – Část 2: Metoda s použitím NPLC
• ČSN EN ISO 15487 (80 0854) • Textilie – Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení
• ČSN EN ISO 32100 (80 0894) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou
• ČSN EN 1307+A3 (80 4427) • Textilní podlahové krytiny – Klasifikace
• ČSN EN ISO 20023 (83 8205) • Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách
• ČSN EN ISO 24342 (91 7828) • Pružné a textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, přímosti okraje a pravoúhlosti dlaždic
• ČSN EN 1081 (91 7866) • Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu
• ČSN EN 12104 (91 7877) • Pružné podlahové krytiny – Korkové dlaždice – Specifikace
• ČSN EN 17142 (91 7891) • Modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky –Specifikace, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 913 (94 0303) • Gymnastické nářadí – Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 71-14 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Technické normy zrušené k 1. 8. 2019

• ČSN EN 60745-2-14 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky (platila od: únor 2010)
• ČSN EN 16232 (94 3459) • Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti (platila od: duben 2014)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina