odborné témy

Ekonomika, manažment, a technológie v podnikoch 2019

Aparatea 728x90anim
Aparatea350x90-anim
Aparatea 728x90anim
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Technická univerzita vo Zvolene prostredníctvom Katedry ekonomiky, manažmentu a podnikania Drevárskej fakulty v spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějoviciach, Českou akadémiou zemědělských věd, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností (pobočka Zvolen), ktorého súčasťou je Drevársky kongres, zorganizovali 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu Ekonomika, manažment, a technológie v podnikoch 2019 (EMT 2019). Záštitu nad konferenciou, ktorá sa uskutočnila na TU vo Zvolene 9. – 10. mája 2019, prevzali dekan Drevárskej fakulty TU vo Zvolene prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. a prorektor pre tvorivú činnosť Vysokej školy technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach doc. prof. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

Nosnou témou konferencie bolo hľadanie súladu medzi rastom antropometrických rozmerov populácie a optimálnymi rozmermi úžitkového nábytku, ktorý je úžitkovým predmetom dlhodobej spotreby vytvárajúci vhodné podmienky pre existenciu človeka predovšetkým pre jeho bývanie. Jeho účelom je umožniť a uľahčiť niektoré fyziologické potreby (spánok, oddych, prijímanie potravy), vzdelávacie, pracovné a spoločenské činnosti. Avšak nevhodné tvary, konštrukcia a dlhodobé používanie najmä sedacieho nábytku sa u človeka prejavujú nielen skoršou únavou ale aj vážnymi zdravotnými problémami.

Pre správne navrhovanie nábytku je nevyhnutné rešpektovať jeho funkčné rozmery, ktoré ovplyvňujú  antropometrické parametre, ergonomické a iné požiadavky používateľov. Rozmery sedacieho a lôžkového nábytku vychádzajú predovšetkým z antropometrických parametrov. Rozmery stolového nábytku závisia od antropometrických parametrov a ergonomických požiadaviek, no najmä od predmetov používaných pri daných činnostiach. Pre použitie stolového nábytku v sede je dôležitý vzťah, interakcia medzi stolovým a sedacím nábytkom. Rozmery úložného nábytku závisia priamo od rozmerov, množstva a umiestnenia uložených predmetov. Ďalej sú rozhodujúce aj antropometrické parametre, t. j. dosahy pri manipulácií s danými predmetmi.

Dimenzovanie nábytku znamená stanovenie vhodných prierezov konštrukčných prvkov, ale aj stanovenie vhodných geo­metrických parametrov konštrukčných spojov je rovnako podstatné pri správnom navrhovaní nábytku. Dimenzovanie závisí predovšetkým od zaťaženia nábytku počas jeho používania. Ovplyvňuje ho hmotnosť človeka, hmotnosť predmetov ako aj  činnosť človeka a jeho zaobchádzanie s nábytkom. V súvislosti s nábytkom sa vyskytuje najmä opakované, cyklické statické a rázové zaťaženie. Cieľom dimenzovania je, aby nábytok bol dostatočné pevný (aby nedošlo k porušeniu prvkov a spojov, ktoré by vyradili nábytok z používania), tuhý (aby nedošlo k deformáciám dielcov a spojov, ktoré by obmedzili alebo znemožnili správne fungovanie nábytku), stabilný (aby sa mobilný  nábytok neprevrátil) a trvanlivý (aby nedošlo k vážnejšej poruche v priebehu stanovenej doby používania nábytku).

Podľa výsledkov výskumu zameraného na aktualizáciu antropometrickej databázy dospelej populácie Slovenska by sme v budúcnosti, z hľadiska funkčných rozmerov nábytku, mali venovať pozornosť aktualizácii noriem o funkčných rozmeroch nábytku, a to nielen pre nebytový nábytok, t. j. štandardných parametrov nábytku, vychádzajúcich z rozmerov a ergonómie „priemerného“ človeka, ale aj tvorbu rozmerových noriem pre potreby výroby nábytku na mieru. Ďalšou úlohou je dimenzovanie nábytku pre používateľov s rôznou hmotnosťou a telesnými rozmermi. V prvom rade je to nábytok pre ľudí s vyššou ako priemernou hmotnosťou. V tejto súvislosti bude potrebné zaoberať sa aj návrhom systému označovania nábytku z hľadiska vhodnosti jeho použitia pre používateľov rôznej hmotnosti a telesných rozmerov (podobne ako pri veľkostnom označovaní odevov).

Konferencia sa konala ako vedecký výstup projektov APVV-16-0297 Aktualizácia antropometrickej databázy slovenskej populácie a VEGA 1/0024/17 Matematický model motivácie. Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomika, manažment, a technológie v podnikoch 2019“ bola platformou na prezentáciu najnovších vedeckých poznatkov v oblasti podnikového manažmentu, ekonomiky a technológií. Obsah referátov bol určený pre širokú škálu pedagogických a výskumných pracovníkov z univerzít a odborníkov z podnikateľskej praxe. Jej cieľom bola výmena poznatkov a dosahovanie výsledkov výskumu medzi partnerskými univerzitami a ekonomickou praxou, aj hľadanie možností prípravy, riešenia spoločných výskumných projektov a inovácií potrebných pre ekonomickú prax a nové študijné programy.

Autori: Ing. Silvia Lorincová, PhD., Drevárska fakulta TU vo Zvolene
            Ing. Mgr. Zuzana Joniaková PhD., Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Kontakty: silvia.lorincova@tuzvo.sk; zuzana.joniakova@euba.sk

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina