drevoservis

Záverečný audit š.p. LESY SR: v roku 2018 dodali 4,3 mil. m³ dreva

Záverečný audit š.p. LESY SR: v roku 2018 dodali 4,3 mil. m³ dreva
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LESY SR, š.p. obhospodarujú 885 tisíc hektárov lesných pozemkov, z toho je vo vlastníctve štátu 704 tisíc hektárov. Celá výmera lesov je certifikovaná systémom PEFC a na desatine územia (86 tisíc ha v OZ Prešov a Trenčín) aj systémom FSC. Priaznivé ekonomické ukazovatele hospodárenia š.pLESY SR umožnili v roku 2018 dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 6,75 mil. €. Plánované zámery tak prekročili o 300 tisíc €.

Najväčšie výnosy dosiahli LESY SR, š.p. z predaja vyťaženého dreva. V roku 2018 celkom vyťažili 4.566.087 m3 dreva. Oproti roku 2017 to predstavuje nárast o 256.421 m3. Plánovanú ťažbu prekročili o 169.124 m3. Z vyťaženého dreva dodali odberateľom 4.300.457 m3 – do tuzemska a na export. Medziročne zvýšili dodávky dreva o 122.879 m3.

Podľa týchto ukazovateľov dodali z vyťaženého dreva na trh 4,3 mil. m3 – z toho 2,4 mil. m3 ihličnatého a 1,9 mil. m3 listnatého dreva. Plánovaný zámer dodávok prekročili v dôsledku kalamity o 77 tis. m3. Celkové priemerné speňaženie predaného surového dreva dosiahlo 50,24 €/m3 (zvýšenie o 0,61 €/m3 oproti roku 2017). Priemerné speňaženie ihličnatého dreva 48,59 €/m3 (zhoršenie o 2,77 €) a listnatého dreva 52,27 €/m3 (zlepšenie o 4,61 €).

Na spracovanie ponúkli drevo aj formou elektronických aukcií dreva (EAD) – celkom 270 ponúk v objeme 146 tis. m3. Pre nezáujem odberateľov predali len štvrtinu ponuky a dosiahli tržby 2,15 mil. €. Keby toto množstvo predali v cenníkových cenách dosiahli by tržby 1,95 mil. €.

Najkvalitnejšie sortimenty surového dreva predali prostredníctvom verejných dražieb, celkom 6854 m3. Dosiahli tržby 2 mil. € pri priemernom speňažení 293,59 €/m3. Zákazníkom zo SR predali 4 tis. m3 (58 %) pri priemernom speňažení 218,59 €/m3, priemerné speňaženie z predaja zahraničným zákazníkom predstavuje 396,57 €/m3.

Pred rokom sa na verejnosti pomerne málo hovorilo o podkôrnikovej kalamite. Kým na začiatku roku 2018 evidovali 553 tis. m3 kalamitnej hmoty, na konci roka to bolo už 2,4 mil. m3 napadnutej kôrovcom. Medziročne bol nárast kalamity 281 tis. m3. Počas roku 2018 spracovali 2,4 mil. m3v roku 2019 zostáva spracovať 0,5 mil. m3 kalamitnej hmoty.

Kontrola NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykonával v š.pLESY SR v rokoch 2015 – 2017 kontrolu a zverejnil záverečnú správu. Hodnotí v nej politiku lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom štátu s výhradami. Oba subjekty majú odlišný pohľad na dosiahnuté ukazovatele a stanoviská. Záverečná správa NKÚ aj napriek negatívam vyzdvihuje, že LESY SR, š.p. konali správne, keď aktívne bojovali s následkami kalamity. Za najúčinnejšie ochranné opatrenia proti šíreniu podkôrnikovej kalamity považuje urýchlené spracovanie drevnej hmoty a jej odvoz zo skládok v lese. Vyzdvihujú aj novú obchodnú politiku podniku vypracovanú súčasným vedením. Pozitívnym krokom je nový systém evidencie dreva, či zavádzanie certifikátu ISO v oblasti protikorupčného správania.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina