aktuality

Nové technické normy uverejnené v májovom Vestníku ÚNMS SR

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Uverejňujeme prehľad noriem zameraných na stavby a drevostavby, na výrobky z dreva. Uverejnené sú vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac máj 2019. Celkom je vo vestníku uvedených 308 nových noriem, 25 zmien znenia noriem a 1 oprava doterajších technických noriem na Slovensku.

• STN EN 1022 (91 0500) • Nábytok. Sedací nábytok. Hodnotenie stability (EN 1022: 2018)

• STN EN 1335-2 (91 0852) • Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky (EN 1335-2: 2018)

• STN EN 13310+A1 (91 4110) • Kuchynské drezy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy (EN 13310: 2015 + A1: 2018)

• STN EN 16929 (49 0150) • Skúšobné metódy. Drevené podlahové systémy, určenie vibračných vlastností (EN 16929:2018)

• STN EN 384+A1 (49 1533) • Konštrukčné drevo. Zisťovanie charakteristických hodnôt mechanických vlastností a hustoty (EN 384: 2016 + A1: 2018)

• STN EN 438-8 (64 4220) • Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 8: Klasifikácia a špecifikácie ozdobných laminátov (EN 438-8: 2018)

• STN EN ISO 20023 (65 7430) • Tuhé biopalivá. Bezpečnosť peliet z tuhých biopalív. Bezpečná manipulácia a skladovanie drevných peliet na použitie v bytových domoch a na iné maloobjemové použitie cez ISO 20023: 2018 (EN ISO 20023: 2018; ISO 20023: 2018)

• STN P CEN/TS 927-9 (67 2010) • Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 9: Stanovenie pevnosti v odtrhnutí po vystavení vo vode (CEN/TS 927-9: 2018)

• STN EN ISO 10077-1 (73 0591) • Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne podľa ISO 10077-1: 2017 (EN ISO 10077-1: 2017; ISO 10077-1: 2017)

• STN EN ISO 10077-2 (73 0591) • Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Časť 2: Numerická metóda pre rámy podľa ISO 10077-2: 2017 (EN ISO 10077-2: 2017; ISO 10077-2: 2017)

• STN EN 17146 (74 6270) • Stanovenie pevnosti výplní. Skúšobné metódy a požiadavky (EN 17146: 2018)

• STN EN 17142 (80 4427) • Modulárne viacvrstvové podlahové krytiny. Prvky s pružnou povrchovou vrstvou na báze dreva. Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy (EN 17142: 2018)

• STN EN 15254-4 (92 0220) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 4: Zasklené konštrukcie (EN 15254-4: 2018)

• STN EN ISO 11148-13 (23 9060) • Neelektrické ručné náradie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 13: Zarážacie náradie stanovené normou ISO 11148-13: 2017 (EN ISO 11148-13: 2018; ISO 11148-13: 2017)

Zmeny:

• STN EN 1991-1-3/A1 (73 0035) • Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom. Zmena A1 (EN 1991-1-3: 2003/A1:2015)

• STN EN 1991-1-7/A1 (73 0035) • Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-7: Mimoriadne zaťaženia. Zmena A1 (EN 1991-1-7: 2006/A1: 2014)

• STN 92O205/Z1 (92 0205) • Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia aplikácia výsledkov skúšok. Zmena 1

Opravy:

• STN EN IEC 60332-3-10/AC (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia. Oprava AC (EN IEC 60332-3-10: 2018/ AC Nov. 2018; IEC 60332-3-10: 2018/COR 1: 2018)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina