školy

80. výročie vysokoškolského vzdelávania odborníkov v stavebníctve

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vysokoškolská výučba pre stavebníctvo a geodéziu začala na Slovensku 4. decembra 1938. Historické začiatky dočasného sídla Vysokej školy technickej M. R. Štefánika boli v Košiciach, potom v Martine. Nakoniec získala trvalé sídlo v Bratislave, od roku 1991 pod dnešným názvom Stavebná fakulta. Za 80 rokov vychovala takmer 33 tisíc inžinierov.

Hlavný prínos vzdelávania bol najmä v povojnovom období, keď Českoslo­vensko potrebovalo nahradiť novými stavbami vojnové škody v priemysle, bývaní, infraštruktúre, mostoch. Prevládal betón, oceľ, železobetónové konštrukcie. Tieto materiály mali priniesť odolnosť na niekoľko desaťročí a vybudovať industriálne prostredie.

Typický materiál pre Slovensko – drevo sa však nestratilo. Založili Katedru železných a drevených konštrukcií v roku 1942. Vytvorili ju z Ústavu železných konštrukcií, ktorý viedol Alexander Geor­gijevský a z Ústavu stavby mostov pod vedením Nikolaja Nikolina. Opätovným spojením oboch ústavov v roku 1950 vznikla Katedra stavebných konštrukcií. Na jej čele bol Karol Havelka a obidva ústavy tvorili samostatné jednotky. Opäť došlo k rozdeleniu. V roku 1951 vznikla Katedra oceľových mostov a konštrukcií, v roku 1953 premenovaná na Katedru Oceľových a drevených konštrukcií pod vedením Alexandra Georgijevského.

V období 1959 – 1973 bolo úsilie zamerané na moderné oceľové konštrukcie. Drevo ako stavebný materiál sa presadzoval v konštrukcii krovov a striech. Katedra patrí v súčasnosti k uznávaným vedecko-projektovým inštitúciám v oblasti navrhovania a rekonštrukcie oceľových, spriahnutých, hybridných a drevených nosných konštrukcií. Špecializuje sa na kombináciu viacerých typov spájania dreva s inými stavebnými materiálmi a technológiami. Súčasné personálne obsadenie katedry (2018) tvoria 2 profesori, 4 docenti, 1 hosťujúci profesor, 6 doktorandov, 4 odborní asistenti, 2 výskumní pracovníci. Celý kolektív v jubilejnom roku garantuje vysokú kvalitu predmetov výučby aj drevených konštrukcií so zameraním na bezpečnosť, životnosť a spoľahlivosť.

Významnou osobnosťou Stavebnej fakulty bol prof. Ing. Pavel Dutko, CSc. (1928–2000). Na Katedre oceľových konštrukcií a mostov pôsobil ako asistent od 1952, docentom sa stal v roku 1965, profesorom v roku 1991. Bol autorom a spoluautorom 3 učebníc a 24 dočasných učebníc. Inicioval do štúdia zavedenie predmetov o drevených konštrukciách. Jeho učebnica „Drevené konštrukcie“ vyšla v dvoch vydaniach a tvorí základný fond odbornej literatúry v Československu. Podieľal sa na riešení 28 vedecko-výskumných úloh, publikoval 67 vedeckých a odborných článkov, referoval na 57 odborných konferenciách.

Predstavil výsledky dosiahnuté v oblasti drevených lepených styčníkov, lepených nehomogénnych nosníkov pod účinkom dlhodobého zaťaženia, problematiku pevnostného riešenia vzpernej únosnosti drevených prvkov s uvážením vplyvu vlhkosti. Jeho monografiu „Grundlagen des Holzleimbauses“ vydali v Mníchove a stala sa uznávanou odbornou publikáciou v strednej Európe. Svoje poznatky premietal aktívne do normotvornej činnosti pre národné i nadnárodné normy. Vypracoval koncepciu cyklu konferencií „Drevo v stavebných konštrukciách“, ktoré sa konali v rokoch 1976, 1980, 1984, 1989 v Kočovciach. Bol autorom 140 prác spojených so statikou konštrukcií mostov a významných stavebných objektov z betónu a ocele. V oblasti drevených konštrukcií vypracoval návrh záchrany a prenosu dreveného kostola z Paludze do obce Svätý Kríž, návrh rekonštrukcie drevených krovov budovy SND v Brati­slave, vývoj otvorenej sústavy pre poľnohospodárske stavby, vyvinul spojenie kombinovaných priestorových prvkov z dreva a ocele, navrhol veľkorozponové kombinované nosníky a overil ich pevnosť.

Pre samotný rozvoj drevených konštrukcií v stavebníctve napomohlo vytvorenie samostatného študijného odboru na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, najskôr ako Oddelenie drevených stavebných konštrukcií v rámci Katedry nábytku a drevárskych výrobkov. V súčasnosti je vytvorená Katedra drevených stavieb, ktorú vedie prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., absolvent štúdia na Stavebnej fakulte SVTŠ v Bratislave, aby od roku 1993 mohol vo Zvolene rozvíjať projekty výrazného využitia a zakomponovania dreva do stavebných konštrukcií.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina