odborné témy

Stavby s vůní dřeva 2018 – 2. část

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V posledním loňském vydání Dřevařského magazínu (DM 12/2018) jsme představili dvě z pohledu odborné poroty a hlasující veřejnosti nejlepší soutěžní práce z loňského 6. ročníku studentské soutěže „Stavby s vůní dřeva 2018“ v kategorii „Dřevěné stavby – malé“, zpracované autorskými kolektivy studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební na VUT Brno. Opomenout však nelze ani druhou soutěžní kategorii „Dřevěné stavby – velké“ a v ní odbornou porotou oceněné architektonické a technické řešení Kontemplatívneho centra slovenského studenta Jakuba Kendera a hlasující veřejností oceněný projekt Materskej školy, zpracovaný jeho krajankou Kristínou Valachovičovou.

Kontemplatívne centrum

Nejlepším soutěžním dílem 6. ročníku „Staveb s vůní dřeva“ v kategorii „Dřevěné stavby – velké“ se z pohledu odborné poroty stal projekt studenta Fakulty architektury na ČVUT Praha Jakuba Kendera s názvem Kontemplatívne centrum (centrum pro rozjímání a modlitbu), kterým se autorovi podařilo vytvořit originální prostor pro spočinutí a meditaci v objetí přírody s dotekem historie. Jedná se totiž o stavbu na bázi lehkého dřevěného skeletu, levitující na mikropilotech nad původními základy a zbytky kamenného zdiva někdejšího kláštera v opatství cisterciáků. Nachází se asi 15 minut chůze od obce Bélapátfalva v Maďarsku v přírodní scenérii obklopené lesem s krásným výhledem na horu Bél-kö (815 m n.m.). Toto opatství, které v minulosti tvořil románský kostel vybudovaný po roce 1232 a klášter řádu Cisterciáků, nacházející se na jižní straně kostela, bylo v 16. století zničeno požárem. Jeho následná obnova v roce 1737 započala rekonstrukcí kostela, který byl posléze přestavěn do barokního slohu, ale k rekonstrukci kláštera už nedošlo. V současné době proto opatství jako takové tvoří pouze výše zmíněný kostel, dochované zbytky klášterních kamenných základů a zdí a malý zděný objekt postavený ve 20. století, který dnes slouží jako informační centrum pro návštěvníky a prodejna suvenýrů.

Navržené kontemplační centrum, které by podle autora mělo sloužit jako útočiště pro lidi hledající vnitřní sílu, bylo situováno do místa původního kláštera na pozemek o ploše 1230 m2. Nachází se tak v těsné blízkosti kostela, s nímž je stejně jako kdysi klášter propojeno tzv. sakristií, přičemž pozůstatky někdejšího kláštera tak díky navržené konstrukci stavby a jejímu založení na pilotech zůstávají zachovány i pro budoucí generace. „Základným rysom štúdie, ktorá slúžila ako podklad dokumentácie pre stavebné povolenie, bol návrh kontemplačného centra na pôvodných základoch zrúcaniny kláštora. Návrh zohľadňoval integráciu stavby do historického kontextu a prírodnej krajiny. V návrhu bolo kľúčové zachovanie pôvodných stien zrúcaniny a výstavba novostavby nad ich rovinou. Ľahká drevená konštrukcia umožňuje v prípade potreby stavbu rozobrať bez poškodenia pôvodných základov. Vzhľadom na nízky počet cisterciánov v Maďarsku sa nepočíta s výstavbou kláštora, avšak demontovateľný objekt poskytuje priestor pre alternatívu do budúcnosti. Kontemplačné centrum vychádza z kláštornej typológie a pretvára ju do modernej podoby,“ říká Jakub Kender k projektu stavby, navržené z architektonického hlediska jako komplex tří samostatných budov (2 jednopodlažní a 1 dvojpodlažní), které spolu hmotově vytvářejí typickou klášterní formu.

Jednotlivé budovy jsou stejně jako někdejší klášterní objekt umístěny do tvaru písmene „U“ a z vnitřní strany vzájemně propojeny „ambitem“ (křížovou chodbou), přičemž spolu s kostelem tak obklopují uvnitř komplexu se nacházející meditační zahradu. Dřevo, jakožto hlavní materiál pro jejich zhotovení, bylo použito pro svoji menší objemovou hmotnost (ve srovnání se zdícími mate­riály či betonem), která umožňuje stavbu vyzdvihnout nad základy a v případě potřeby ji jednoduše odstranit. Mimo to je dřevo také výrazným architektonickým prvkem, umocňujícím propojení stavby s přírodou. Pohledová fasáda ze svislých vlysů o tloušťce 20 mm, s povrchovou úpravou opálením japonskou technikou Shou-sugi-ban, nejenže zvyšuje její odolnost vůči povětrnostním vlivům, ale dodává hmotě stavby na robustnosti a mohutnosti klášterní architektury. „Toto gesto je taktiež akýmsi odkazom na vypálenie pôvodného kláštora počas tureckých vpádov do Maďarska. V interiéri je drevo naopak v prírodnej podobe bez špeciálnych úprav,“ dodává autor s tím, že dispoziční řešení komplexu vychází naopak ze současných požadavků.

Jednopodlažní objekty, mající přímé napojení na křížovou chodbu, slouží především pro ubytování poutníků v jednoduchých celách, kde se každý návštěvník může v klidu věnovat duchovní literatuře a meditaci. Ve východním bloku se mimo to nachází ještě výše zmíněná sakristie s průchodem do kostela a byty pro správce centra, kteří současně vedou bohoslužby a poskytují návštěvníkům duchovní pomoc. Multifunkční dvojpodlažní objekt naopak poskytuje možnost pro setkávání poutníků při společných přednáškách, modlitbách, rozhovorech a stravování. V 1.NP je umístěna vstupní hala s přístupem do velké multifunkční místnosti, která je prostorově otevřená přes obě podlaží, a dále pak k hygienickým zařízením, kancelářím, jídelně s kuchyní, do technické místnosti a ke schodišti vedoucího do 2.NP. V něm se nachází oddělené prostory pro individuální duchovní rozhovory, společenská místnost a knihovna.

Z konstrukčního hlediska se jedná o dřevostavbu založenou na mikropilotech ze silnostěnných ocelových trubek o průměru 120 mm, opatřených kovovými fixačními hlavicemi. Na tyto hlavice je upevněn nosný rošt podlahy 1.NP, navržený jako rámová konstrukce z lepených KVH profilů 240×280 mm, které jsou příčně propojené fošnovými nosníky 80×280 mm v rastru 625 mm. Prostor mezi nosníky je vyplněný minerální tepelnou izolací a z obou stran uzavřený OSB deskou, na kterou jsou z vnitřní strany objektů aplikovány 30 mm silné dubové podlahovky. Ze spodní strany podlahového roštu je z důvodu zachování původních základů, kde nelze provádět žádné výkopy, navrženo speciální pouzdro pro vedení vodovodních a odpadních instalací. Je tvořené 12 mm silnou OSB deskou a proti zamrznutí vyplněné tepelnou izolací a vybavené výhřevným kabelem.

Základem obvodových stěn (difúzně otevřených) jsou svislé nosné KVH sloupky o průřezu 60×120 mm, umístěné v rastru 625 mm, mezi nimiž je vložena 120 mm silná vrstva minerální izolace. Tyto nosné prvky jsou z interiérové strany prostorově vyztuženy (opláštěny) 15 mm silnou OSB deskou, fungující jako parozábrana. Na ni pak navazuje instalační předstěna vytvořená z latí 60×60 mm, vyplněná tepelnou izolací zakrytou 12 mm silnou OSB deskou, opatřenou bílým nátěrem Primalex Plus nebo v případě přednáškové haly svisle vedeným dřevěným obkladem. Z exteriérové strany jsou nosné sloupky opláštěné sádrovláknitou deskou tl. 12,5 mm, na níž je aplikována přídavná tepelná izolace uložená mezi vodorovnými latěmi 60×60 mm a potažená 2 mm silnou difúzní fólií. Dalšími vrstvami skladby obvodové stěny ve směru do exteriéru jsou odvětrávaná mezera tvořená roštem z diagonálních latí (45°) 40×40 mm, 12 mm silná protipožární OSB deska a již zmíněný dřevěný, svislý, opálený fasádní obklad. Základ stropních konstrukcí do rozponu 4,5 m tvoří pohledové fošny 80×280 mm, v místech rozponu nad 6 m lepené stropní nosníky, zaklopené OSB deskou a cca 420 mm tepelné izolace. Všechny objekty jsou zastřešeny nepochozí extenzivní zelenou střechou.

Materská škola

Hlasující veřejnosti se v kategorii „Dřevěné stavby – velké“ nejvíce líbil projekt Materská škola Ing. Kristíny Valachovičovej, loňské absolventky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, řešený v rámci její diplomové práce. Jeho cílem bylo vypracování realizačního projektu pro mateřskou školu s dřevěnou nosnou konstrukcí, s ekologickým konceptem celé stavby, při jehož řešení se autorka inspirovala mateřskou školkou Fagerborg Kindergarten v norském Oslu.

Hlavním výrazovým prvkem stavby o půdorysu cca 17×86 metrů je pochozí zelená střecha přirozeně formující svah, který mohou děti v zimním období využívat k sáňkování a výuce lyžování. Objekt mateřské školy je účelově navržený do oblasti západního Slovenska s vesměs rovinatým terénem, kde jsou možnosti sáňkování jen velmi malé. V letním období pak zelená střecha, svažující se ve směru délky z nejvyššího bodu objektu ve výšce 6,65 m na úroveň terénu, navyšuje dětem prostor pro trávení času v exteriéru. „Zo stopy deformovanej šikmej strechy potom ťaží aj vnútorný priestor, ktorý je čiastočne rozdelený na dve podlažia. Na prvom podlaží sú umiestnené 4 triedy určené pre celodenný pobyt detí. Dve triedy pre deti vo veku 3–5 rokov a dve triedy pre deti vo veku 5–7 rokov. Kapacitne sa uvažuje o 14 deťoch v každej triede. Pre možnosť priestory denných miestností kedykoľvek oddeliť alebo spojiť, sú triedy oddelené posuvno-skladacími priečkami. V strede podlažia je situovaný spoločný priestor určený pre rôzne školské podujatia a vystúpenia. Každá z tried má vlastný vstup, šatňu, dennú miestnosť, spálňu a toalety. Pre lepší dohľad učiteliek nad deťmi sú spálne a toalety od hlavného priestoru denných miestností oddelené oknom,“ popisuje autorka dispoziční řešení 1.NP, přecházejíc při tom plynule do 2.NP, kde je situována tělocvična, která bude využívaná především pro dětské hry a tělesnou výchovu. Mimo tělocvičny se zde nachází také zázemí pro učitelky, ředitelna a 2 třídy pro speciální výuku např. jazyků apod.

Z konstrukčního a materiálového hlediska jde o dřevostavbu, jejíž podélný nosný systém tvoří stěny z pětivrstvých CLT panelů o tloušťce 100 mm (s vnitřní pohledovou stranou), které doplňují nosníky podepřené sloupy z lepeného lamelového dřeva (LLD). Tytéž panely jsou použity také v konstrukci extenzivní vegetační střechy (zateplené 380 mm silnou vrstvou dřevovláknitých desek a s tloušťkou substrátu 120 mm), kde jsou uložené na sekundárních nosnících (vaznicích) z LLD. Vnitřní 150 mm silné nenosné stěny jsou tvořeny ocelovým roštem, vyplněným zvukovou izolací a oboustranně opláštěným sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm.

Tělocvična, situovaná na jihovýchodní straně budovy a částečně procházející přes obě podlaží, je založena na vykonzolovaných nosnících 200×600 mm s délkou konzoly 6,2 m. Tyto nosníky, vycházející z vnitřního prostoru objektu, kde mají délku 8,3 m, jsou zaklopeny 220 mm silnými dřevěnými panely, které jsou základem skladby podlahy. Na druhém nadzemním podlaží je z důvodu vytvoření volného prostoru tělocvičny navržený dřevěný rám se sloupy 200×600 mm a nosníky s proměnlivým průřezem 200×600–1100 mm. Na druhé straně tohoto objektu se střecha přirozeně svažuje k terénu, přičemž prostor pod ní je nevytápěný a oddilatovaný od vnitřního. Nosnou konstrukci v této části tvoří systém nosníků z LLD, položených na obvodových stěnách a sloupech. Takto navržený nosný systém ještě doplňují dvě železobetonová schodiště. „Tie môžu zároveň slúžiť na akumuláciu tepla a zlepšujú tak rovnováhu vnútorného priestoru medzi dňom a nocou,“ upřesňuje autorka s tím, že CLT panely obvodových stěn jsou z vnější strany objektu zateplené 240 mm silnou izolací z dřevovláknitých desek, potažených difúzní fólií. Na ni navazuje fasádní rošt 40 mm široké provětrávané mezery a vlastní fasáda vytvořená z kombinace svislých borových profilů tl. 19 mm (v provedení termodřevo) a 8 mm silných barevných vláknocementových desek. Ty jsou použité jako obklad kolem okenních konstrukcí a také v závětří chránících vstupy do jednotlivých tříd, které jsou řešeny samostatně a barevně odlišeny (červená, modrá, zelená, žlutá). Na druhém podlaží je fasáda podél celé západní strany nahrazena výraznou prosklenou stěnou doplněnou o integrované žaluzie. Střecha je pro lepší prosvětlení opatřená střešními světlíky.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv oceněných studentů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina