aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2019

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2019) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2018

• ČSN 01 0211:1985 (01 0211) • Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran (změna Z1)
• ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) • Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně (oprava 2)
• ČSN ISO 128-24 (01 3114) • Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
• ČSN ISO 128-43 (01 3114) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
• ČSN ISO 128-33 (01 3114) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech
• ČSN ISO 13715 (01 3205) • Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování
• ČSN ISO 13444 (01 3242) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a označování rýhování
• ČSN ISO 11005 (01 3712) • Technická dokumentace produktu – Užívání hlavních dokumentů
• ČSN EN 12831-3 (06 0206) • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
• ČSN EN 15895+A1 (23 9061) • Ruční nářadí poháněné nábojkou – Bezpečnostní požadavky – Upevňovací nářadí a nářadí k trvalému značení
• ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky
• ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN IEC 62820-3-2 (33 4597) • Komunikační systémy budov – Část 3-2: Pokyny pro aplikace – Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov (ASBIS)
• ČSN EN 60081:1999 (36 0275) • Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení (změna A11)
• ČSN EN 62504:2015 (36 0701) • Všeobecné osvětlování – LED světelné zdroje a jejich příslušenství – Termíny a definice (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-109:2011 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-109:2011 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením (změna A2)
• ČSN EN ISO 11298-1 (64 6422) • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 11297-1 (64 6427) • Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 21225-1 (64 6428) • Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek
• ČSN EN ISO 21225-2 (64 6428) • Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi – Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)
• ČSN EN ISO 13259 (64 6459) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
• ČSN 73 0034 (73 0034) • Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
• ČSN ISO 12494 (73 0034) • Zatížení konstrukcí námrazou
• ČSN EN ISO 12572 (73 0547) • Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Misková metoda
• ČSN EN 15254-6 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny
• ČSN EN 1090-4 (73 2601) • Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
• ČSN EN 1991-2 ed. 2 (73 6203) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
• ČSN EN 16933-2 (75 6109) • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh
• ČSN EN 16941-1 (75 6781) • Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod
• ČSN EN ISO 4045 (79 3878) • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení pH a diferenčního čísla
• ČSN EN ISO 811 (80 0818) • Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – Zkouška tlakem vody
• ČSN EN ISO 15496 (80 0877) • Textilie – Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality
• ČSN EN ISO 14118 (83 3220) • Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění
• ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 11: Využití: Definice a koncepty
• ČSN EN 1176-3 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
• ČSN EN 71-3+A3 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

Technické normy zrušené k 1. 1. 2019

• ČSN EN 60034-2 (35 0000) • Točivé elektrické stroje – Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla) (platila od: srpen 1998)
• ČSN EN 60335-2-102 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje (platila od: březen 2007)
• ČSN EN 60745-2-9 ed. 2 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy (platila od: červen 2010)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina