aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2018

• ČSN EN 16991 (01 0305) • Rámec managementu rizik prohlídek
• ČSN EN ISO 9004 (01 0324) • Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu
• ČSN EN 13306 (01 0660) • Údržba – Terminologie údržby
• ČSN ISO 45001 (01 0801) • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití
• ČSN EN ISO 14024 (01 0924) • Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy
• ČSN EN ISO 6433:2013 (01 3108) • Technická dokumentace produktu – Odkazy na části (oprava 1)
• ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
• ČSN EN ISO 12944-3 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 3: Navrhování
• ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
• ČSN P CEN/TR 12831-2 (06 0206) • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
• ČSN P CEN/TR 12831-4 (06 0206) • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
• ČSN EN 15316-1 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
• ČSN EN 15316-2 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
• ČSN EN 15316-3 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
• ČSN EN 15316-4-4 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
• ČSN EN 15316-4-5 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-5: Soustavy zásobované teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
• ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
• ČSN P CEN/TR 15316-6-2 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5
• ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6
• ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1
• ČSN P CEN/TR 15316-6-5 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8
• ČSN P CEN/TR 15316-6-6 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3
• ČSN P CEN/TR 15316-6-7 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
• ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
• ČSN P CEN/TR 15316-6-9 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8
• ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7
• ČSN EN 15378-1 (06 0402) • Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11
• ČSN P CEN/TR 15378-2 (06 0402) • Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11
• ČSN P CEN/TR 15459-2 (06 0405) • Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14
• ČSN EN ISO 14903 (14 2013) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Kvalifikace těsnosti součástí a spojů
• ČSN EN 12102-1 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče
• ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) • Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN IEC 62820-3-1 (33 4597) • Komunikační systémy budov – Část 3-1: Pokyny pro aplikace – Obecně
• ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem
• ČSN EN 1329-1+A1 (64 3180) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
• ČSN EN ISO 11296-4 (64 6420) • Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
• ČSN EN ISO 11297-4 (64 6427) • Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
• ČSN EN 13476-3 (64 6444) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky
• ČSN EN 492+A2 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody
• ČSN EN 492+A1:2017 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN ISO 12569 (73 0311) • Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
• ČSN EN ISO 7345 (73 0553) • Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice
• ČSN EN ISO 12570:2001 (73 0573) • Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě (změna A2)
• ČSN EN 13381-5 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
• ČSN EN 13381-8 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
• ČSN EN ISO 1716 (73 0883) • Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
• ČSN ISO 21930 (73 0923) • Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech
• ČSN ISO 15686-5 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
• ČSN ISO 15686-7 (73 0951) • Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
• ČSN EN 1992-4 (73 1220) • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu
• ČSN EN 1090-2 (73 2601) • Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
• ČSN EN 16837 (73 5961) • Povrchy pro sportoviště – Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu
• ČSN EN 1991-2 ed. 2:2015 (73 6203) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou (změna Z1)
• ČSN EN 1307+A2 (80 4427) • Textilní podlahové krytiny – Klasifikace
• ČSN EN 14041 (91 7883) • Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Základní charakteristiky
• ČSN EN 748+A1 (94 0510) • Zařízení hracích ploch – Branky pro fotbal – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Technické normy zrušené k 1. 11. 2018

• ČSN EN 50090-5-3 (36 8051) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 5-3: Média a vrstvy závislé na médiích – Vysokofrekvenční přenos (platila od: květen 2007)
• ČSN EN 15651-1 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky (platila od: srpen 2013)
• ČSN EN 15651-2 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání (platila od: srpen 2013)
• ČSN EN 15651-3 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje (platila od: srpen 2013)
• ČSN EN 15651-4 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (platila od: srpen 2013)
• ČSN EN 12004+A1 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování (platila od: prosinec 2012)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina