školy

Prví absolventi študijného odboru 3349 K technik drevostavieb sú pripravení do praxe

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V školskom roku 2017/2018 ukončilo štúdium prvých 14 absolventov experimentálneho odboru technik drevostavieb na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Absolvent odboru technik drevostavieb je podľa Školského vzdelávacieho programu kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má požadované schopnosti, vedomosti a zručnosti z oblasti princípov konštrukcie a výroby drevostavieb a drevených konštrukcií, z hľadiska stavebného i z hľadiska materiálov a technológie, vrátane právnych predpisov pri ich realizácii. Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti vie aplikovať pri navrhovaní drevostavieb a drevených konštrukcií s využitím aplikačného softvéru vo výrobných podmienkach hlavne drevospracujúcich a stavebných firiem, podnikov a spoločností. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri riešení úloh samostatne aj v tíme. Po štúdiu získava maturitné vysvedčenie a výučný list.

Na profile absolventa spolupracovali zástupcovia firiem zo Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR spolu s centrami odborného vzdelávania a prípravy pre drevospracujúci priemysel v Spišskej Novej Vsi, vo Zvolene a v Topoľčanoch ešte v roku 2014.

Počas štvorročného štúdia majú študenti spolu 1278 hodín praktického vyučovania. Odborný výcvik je realizovaný v školských dielňach aj u zamestnávateľov. Medzi teoretické odborné predmety patria konštrukčné cvičenia, programovanie CNC strojov, drevostavby, stavebné konštrukcie, technológia, materiály, logistika, ekonomika. Po skončení experimentu bude tento odbor môcť byť uplatnený v systéme duálneho vzdelávania.

Vyvrcholením štúdia sú maturitné skúšky, okrem povinnej časti z materinského jazyka a jedného cudzieho jazyka je pre uplatnenie v praxi dôležitá praktická skúška a skúška z teoretických vedomostí z odborných predmetov. Časť študentov absolvovala praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou A: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. V tejto forme absolventi aplikovali teoretické vedomosti a zručnosti získané praktickými zložkami výučby, čím realizovali praktickú činnosť, ktorej výsledkom bol výrobok. Jeho súčasťou bolo písomné, technologické riešenie v programe WoodWOP aj grafické riešenie v programe AutoCAD, či iné vyhodnotenie úlohy. Ďalší študenti sa rozhodli praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky absolvovať formou B: obhajoba vlastného projektu. V prvej fáze prebiehalo schválenie témy a konzultantov vlastných projektov podľa vopred stanoveného harmonogramu. Nasledovalo odovzdanie osnovy maturitného projektu, ktorá bola rozdelená na teoretickú a metodickú časť vlastného projektu s priloženým zoznamom použitej literatúry. Nasledovalo posúdenie úrovne rozpracovanej práce konzultantmi a predmetovou komisiou. Študenti odovzdali vlastný projekt v dvoch vyhotoveniach v zviazanej podobe a vypracovali prezentáciu vlastného projektu v MS Office PowerPoint. A nakoniec boli vypracované posudky. Stanovené termíny boli pre absolventov záväzné.

Študenti vyrobili počas maturitných prác plnohodnotné výrobky pre rôznych zákazníkov – pergolu, hospodársku drevostavbu (kôlničku), celodrevené vchodové dvere so zárubňou a ďalšie výrobky. K výrobkom pripravili samostatne výkresovú a technickú dokumentáciu v programe SEMA a práce realizovali v školských dielňach. Počas celých štyroch rokov štúdia profesijne rástli pod vedením majstrov odborného výcviku Antona Dulíka a Viliama Púčeka. Mnohí z nich absolvovali odborné stáže v zahraničí vo firmách pri výrobe dielcov pre drevostavby, pri produkcii stavebno-stolárskych výrobkov a inej stolárskej výrobe.
Naši najlepší absolventi v odbore technik drevostavieb sú Viliam Púček ml., Matej Galdon, Patrik Čuhanič, Lukáš Kaščák.

Viliam Púček ml. spolu s Martinom Dachom sú úspešnými účastníkmi československého finále súťaže zručnosti SUSO 2016 a 2017 v odbore Stolár.

Prví absolventi sú životaschopní a pripravení do praxe. Väčšina absolventov je zamestnaná v drevárskych firmách a niektorí ďalej študujú na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v odbore drevené stavby.

Prajeme im veľa profesijných úspechov a radosť z práce.

Autori: Ing. Hana Čekovská, PaedDr. Ing. Stanislav Šveda
SOŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi
Kontakt: hanacekovska@gmail.com, stanosveda@gmail.com
Foto: archív školy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina