drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesní porosty v ČR, zejména pak smrkové, jsou i letos od časného jara kvůli slabým dešťovým srážkám devastovány kůrovcovou kalamitou. A to už nejen hlavně v oblasti střední a severovýchodní Moravy, ale také na jižní Moravě, Vysočině či v jižních a západních Čechách. Jejím důsledkem jsou obrovské zásoby surového dříví, především smrkové vlákniny, která byla v letošním I. pololetí na mnoha místech nejohroženějších regionů prodávána za donedávna nepředstavitelně nízkou cenu 600 Kč/m3 (dříve 1200 Kč/m3). Podobně šly ceny dolů také u smrkové kulatiny, která byla u některých lesnických firem např. na Bruntálsku, Krnovsku či nejohroženější části Vysočiny – Třebíčsku, ve třídě III A / III B k mání i za 1500 Kč/m3, ve třídě III C za 1200 Kč/m3. Ve třídě III D se pak kubík prodával dokonce už i za 900 Kč, nicméně podle některých dodavatelů je horší celkový stav v lesích v tom smyslu, že i kdyby tzv. „déčková“ hmota byla obrazně řečeno nabízena zadarmo, mnozí ji nevezmou, neboť ji nemají kde uskladnit.

Důsledky již čtvrtým rokem pokračujícího působení kůrovcové kalamity, vedoucí v letošním prvním pololetí k výše naznačenému zlevnění nejen všech smrkových, ale i bukových a některých borových a modřínových kulatinových sortimentů (u dubových naopak ke zdražení) a jejich možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmětem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců květen a červen 2018 oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů s různým zaměřením (těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumu za loňské 2. pololetí (viz DM 1-2/2018) doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od roku 2011, kdy jsme se začali tímto tématem na stránkách Dřevařského magazínu pravidelně zabývat.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával v průběhu letošního 1. pololetí. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové hmoty III D např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce. U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách modřín, dub a dnes i v případě nutnosti zajištění čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů v prvním pololetí 2018 ve srovnání s cenami ve druhém pololetí loňského roku, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu a u kulatiny nebo řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni druhého pololetí 2017.

Od loňského roku zařazené grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých více jak sedmi let měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu donedávna stále se zvyšujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu každoročního negativního „projevu“ různých větrných kalamit či v případě modřínu jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V posledních čtyřech letech, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub (např. václavka smrková). Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno, a v případě sušeného také jeho počáteční vlhkost a aktuální ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sledovaném prvním pololetí 2018, tak na trhu nejžádanější smrková oproti prvnímu pololetí ve všech sledovaných třídách zlevnila. V kvalitativně nejlepší jakostní třídě II sice jen o 20 Kč/m3, ale ve sdružené třídě III A, III B již o 80 Kč/m3 a ve třídě III C o rovných 110 Kč/m3. Další zlevnění, byť tentokrát pouze třicetikorunové, jsme zaznamenali i u kvalitativně nejhorší třídy III D, která se však vzhledem k obrovskému přetlaku na trhu dala nakoupit u některých dodavatelů v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Vysočina i v cenách kolem 900 Kč/m3. Druhá jehličnatá dřevina – borovice rovněž zlevnila ve třídě III A, III B (o 10 Kč/m3) a výrazněji pak opět v kvalitativně nejhorší třídě III D (o 110 Kč/m3). O 50 Kč/m3 naopak podražila v případě tzv. loupačky (třída II) a o 30 Kč/m3 v pilařsky zpracovávané třídě III C.

Zdražení v řádech desetikorun až stokorun se tentokrát, vzhledem k rostoucímu zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na trhu, nevyhnulo ani modřínu. A to především ve sdružené jakostní třídě III A, III B, jejíž cena stoupla o výrazných 100 Kč/m3 a nepatrně (o 10 Kč/m3) u loupačky. O stejnou částku (10 Kč) naopak zlevnila třída III C, zatímco pilařsky zpracovávaná třída III D se udržela na stejné ceně jako v loňském druhém pololetí.

Příčinou dalšího byť nepatrného zlevnění či stagnující ceny u těchto kvalitativně horších modřínových sortimentů, je podle několika respondentů (podobně jako v případě celoplošného zlevnění smrku) značné množství v lesích napadeného dřeva (lýkožroutem a posléze tesaříkem modřínovým), které se vlastníci nebo těžební firmy snaží přednostně dostat ven z lesa na úkor omezených či někde úplně zastavených úmyslných těžeb. Ze stejného důvodu neboli kvůli upřednostněným nahodilým těžbám naopak více či méně podražila většina dubových kulatinových sortimentů. Především třída II, jejíž cena narostla o dalších 250 Kč/m3, a dále pak třídy III A, III B a III D, kde cena kubíku stoupla o 80 respektive 50 Kč. O rovnou padesátikorunu pak zlevnila dubová hmota ve třídě III C. Ceny v řádech desetikorun klesly také u všech bukových kulatinových sortimentů, ve třídě II o 40 Kč/m3, v IIIA, III B o 70 Kč/m3, v III C o 60 Kč/m3 a v III D o 80 Kč/m3.

Řezivo

Celoplošné zlevnění smrkové a bukové dřevní hmoty a naopak určité zdražení některých kulatinových sortimentů v dřevinách modřín a dub se v prvním pololetí 2018, podobně jako v předchozích obdobích, promítlo do cen truhlářského řeziva, a to nesušeného i sušeného, jeho většinovým a v některých případech markantním zdražením. Z nesušeného truhlářského materiálu podražila dubová a buková prkna (o 30 a 350 Kč/m3) a z fošen smrkové a modřínové (o 150 Kč/m3), borové (o 170 Kč/m3), bukové (o 190 Kč/m3) a v neposlední řadě dubové, kde průměrná cena za kubík stoupla o dalších 640 Kč, čímž se dostala nad dosud nejvyšší hodnotu z II. pololetí 2016. Smrková, borová a modřínová prkna naproti tomu zlevnila o 190, 70 a 20 Kč/m3. U sušených materiálů se zdražení dotklo všech sortimentů dřevin jak v prknech, tak i ve fošnách. V případě smrkových o 310 a 90 Kč/m3, borových o 410 a 370 Kč/m3, modřínových (o 420 a 500 Kč/m3), dubových o 710 a 760 Kč/m3 a bukových o 260 a 10 Kč/m3.

Ze stavebních sortimentů k radosti mnoha tuzemských pilařů podražily nesušené smrkové a borové fošny (o 10 a 280 Kč/m3), z toho u borových také včetně exportních (o 430 Kč/m3), a dále pak modřínové exportní fošny (o 120 Kč/m3), nesušené smrkové, borové a modřínové hranoly (o 140, 130 a 220 Kč/m3), borová a modřínová boční prkna (o 240 a 270 Kč/m3) a v neposlední řadě borový a modřínový stavební sortiment sušených prken a fošen (o 380 a 160 Kč/m3). Ostatní stavební sortimenty (vyjma dubových bočních prken s cenou na úrovni II. pololetí 2018), zlevnily, v případě nesušených pak nejvíce modřínové fošny a exportní smrkové fošny (o 690 a 270 Kč /m3) a mírněji ještě smrková a buková boční prkna (o 70 a 20 Kč/m3). Ze sušeného stavebního řeziva zlevnily jen smrkové fošny a prkna, u nichž šla cena kubíku o 30 Kč dolů.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Tabulky a grafy: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina